2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bankamız paylarının Borsa kotundan çıkması ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalması nedeniyle Esas Sözleşme’de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU
Madde 2- Şirket; yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirket; bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Her tür banka faaliyeti ve bankacılık işlemleri yapabilir.

b) Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, gerekli izinler alınmak kaydı ile, yurt içinde ve/veya dışında bankalar, şubeler, bürolar veya temsilcilikler açabilir, muhabirler bulundurabilir, gerçek ve/veya tüzel kişilerle yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir,  mevcut ve kurulacak ticari ve/veya sınai işletmelere, bankalara, mali/finansal kuruluşlara, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,

c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her tür sınai, ticari işlemleri ve sigorta işlemlerini kendi hesabına veya yerli veya yabancı müesseseler ile müştereken ya da bilvekale bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa edebilir, acentelikler alabilir, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişebilir,

d) Her tür sermaye piyasası araçlarını ve diğer finansal araçları kendi hesabına veya başkaları nam ve hesabına alabilir ve/veya satabilir; ilgili kanunların hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle sermaye piyasası araçları ihraç edebilir ve sendikasyon, tahvil ihracı veya doğrudan borçlanma yoluyla borç altına girebilir her türlü sermaye piyasası işlemlerini yapabilir, borsalarda faaliyette bulunabilir. Bankanın sermaye piyasası iş ve işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

e) Şirket lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir,

f) Şirket işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, satabilir,

g) Mevzuatın müsaade ettiği nisbette finansal kiralama (leasing) yolu ile teçhizat kiralanması ve gayrimenkul finansmanı ve faktoring işlemleri yapabilir,

h) Faaliyet konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

i) Şirket; yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde, bankacılık faaliyetini yürütebilmek için muhtaç bulunduğu taşınmazları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir ya da sair yollarla iktisap edebilir, tasarrufundaki taşınmazları kiraya verebilir veya başkalarından taşınabilir veya taşınmaz eşyayı kiralayabilir. İpotek dahil her türlü ayni hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Tapu Sicili’ne gerekli her türlü şerh ve tescilleri yaptırabilir ve bunları kaldırabilir, maksat ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

j) Genel kurulca sınırı belirlenmek şartıyla ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü bağışta bulunabilir. Bağışların; Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması esastır. Şirket, amacını gerçekleştirmek için, ayrıca faaliyet konularıyla bağlantılı tüm işlemleri yapabilir.

Şirketin, faaliyet konuları ve bunlarla bağlantılı işlemler dışında ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket; Genel Kurul kararı dahilinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında dilediği işleri yapabilecektir.

Bunlardan Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların alınabilmesi, evvelemirde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre gerekli makamlardan izin alınması şartına bağlıdır.

AMAÇ VE KONU
Madde 2- Şirket; yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirket; bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Her tür banka faaliyeti ve bankacılık işlemleri yapabilir.

b) Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, gerekli izinler alınmak kaydı ile, yurt içinde ve/veya dışında bankalar, şubeler, bürolar veya temsilcilikler açabilir, muhabirler bulundurabilir, gerçek ve/veya tüzel kişilerle yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ve kurulacak ticari ve/veya sınai işletmelere, bankalara, mali/finansal kuruluşlara iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,

c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her tür sınai, ticari işlemleri ve sigorta işlemlerini kendi hesabına veya yerli veya yabancı müesseseler ile müştereken ya da bilvekale bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa edebilir, acentelikler alabilir, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişebilir,

d) Her tür sermaye piyasası araçlarını ve diğer finansal araçları kendi hesabına veya başkaları nam ve hesabına alabilir ve/veya satabilir; ilgili kanunların hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle sermaye piyasası araçları ihraç edebilir ve sendikasyon, tahvil ihracı veya doğrudan borçlanma yoluyla borç altına girebilir ve ilgili mevzuat ve sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği çerçevede sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Şirket lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir,

f) Şirket işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, satabilir,

g) Mevzuatın müsaade ettiği nisbette finansal kiralama (leasing) yolu ile teçhizat kiralanması ve gayrimenkul finansmanı ve faktoring işlemleri yapabilir,

h) Faaliyet konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

 

i) Şirket; yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde, bankacılık faaliyetini yürütebilmek için muhtaç bulunduğu taşınmazları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir ya da sair yollarla iktisap edebilir, tasarrufundaki taşınmazları kiraya verebilir veya başkalarından taşınabilir veya taşınmaz eşyayı kiralayabilir. İpotek dahil her türlü ayni hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Tapu Sicili’ne gerekli her türlü şerh ve tescilleri yaptırabilir ve bunları kaldırabilir, maksat ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

j) Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü bağışta bulunabilir. Şirket, amacını gerçekleştirmek için, ayrıca faaliyet konularıyla bağlantılı tüm işlemleri yapabilir.

Şirketin, faaliyet konuları ve bunlarla bağlantılı işlemler dışında ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket; Genel Kurul kararı dahilinde ilgili mevzuat kapsamında dilediği işleri yapabilecektir.

Bunlardan Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların alınabilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre gerekli makamlardan izin alınması şartına bağlıdır.

 

UNVANI, MERKEZİ VE İŞLETME ADI
Madde 3- Şirketin ticaret ünvanı (“TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ” olup, İşbu Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket veya Banka” olarak anılacaktır. Şirket’in kısa işletme adı “TEB”dir.

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/ İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.

UNVANI, MERKEZİ VE İŞLETME ADI
Madde 3- Şirketin ticaret ünvanı (“TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ” olup, İşbu Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket veya Banka” olarak anılacaktır. Şirket’in kısa işletme adı “TEB”dir.

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/ İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.

SÜRE
Madde 4- Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartı ile ve Esas Sözleşme’yi değiştirerek Şirketin süresini sınırlayabilir.

Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbikinden önce BDDK’nun uygun görüşü, SPK’nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınması şarttır.

SÜRE
Madde 4- Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartı ile ve Esas Sözleşme’yi değiştirerek Şirketin süresini sınırlayabilir.

Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbikinden önce BDDK’nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınması şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 5- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

 

İşbu iptal edilen paylar karşılığında, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan ortağa tahsisli 3.977.638,32 TL (Üçmilyondokuzyüzyetmiş yedibinaltıyüzotuzsekiz Türk Lirası Otuziki Kuruş) tutarında sermaye artırımı yapılmış, Şirket’in sermayesi tekrar 2.204.390.000,- TL’ye (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirasına) çıkarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması mecburidir.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 5- Şirketin sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüş ve  muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması mecburidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ
Madde 6- Şirketin sermayesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir. Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye; Yönetim Kurulu ise, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunların halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermayenin artırılması durumunda, Şirketin mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut çıkarılmış sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkına sahiptirler.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar ile ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paydaşlara sahip oldukları pay oranında dağıtılır.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler ile sermayenin azaltılmasına ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden SPK’dan, BDDK’dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması şarttır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI 
Madde 6- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermayenin artırılması durumunda, Şirketin mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkına sahiptirler.

 

Sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar ile ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında dağıtılır.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan sermayenin yükseltilmesine ilişkin işlemler ile sermayenin azaltılmasına ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden BDDK’dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması şarttır.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Madde 7- Şirket Yönetim Kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılmasına karar verebilir. Böyle bir kararın alınması ve yürürlüğe konulması için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Madde 7- Şirket Genel Kurul kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını çıkartabilir. Genel Kurul bu yetkisini en çok onbeş ay için Yönetim Kuruluna bırakabilir. Her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında  Sermaye Piyasası Mevzuatı , Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

PAYLARIN DEVRİ
Madde 10- Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankacılık Kanunu’nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun iznine bağlıdır.

PAYLARIN DEVRİ
Madde 10- Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankacılık Kanunu’nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun iznine bağlıdır.

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ
Madde 11- Şirket; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dairesinde kendi paylarını iktisap edebileceği gibi, rehin olarak kabul edebilir.

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ
Madde 11- Şirket; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Ticaret Kanunu’nun belirleyeceği esaslar dairesinde kendi paylarını iktisap edebileceği gibi, rehin olarak kabul edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR

A. GENEL KURUL
Madde 12- Kanunda ve Esas Sözleşme’de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Pay sahipleri, olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Türk Ticaret Kanunu’nun, Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ile usulünce gündemde bulunan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda gerekli görülen gündemle toplanır.

Görevli üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Denetçi genel kurulda hazır bulunur.

Ayrıca gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas Sözleşme’nin değiştirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri,  huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları.

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım:  Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR

A. GENEL KURUL
Madde 12- Kanunda ve Esas Sözleşme’de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Pay sahipleri, olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ile usulünce gündemde bulunan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda gerekli görülen gündemle toplanır.

Görevli üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Denetçi genel kurulda hazır bulunur.

Ayrıca gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Ayrıca, Şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas Sözleşme’nin değiştirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri,  huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları.

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

TOPLANTIYA DAVET VE TOPLANTI YERİ
Madde 13- Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanır. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan,  yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla ulaşmış olmalıdır.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun göreceği lüzum üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantı yeri toplantıya çağrı mektupları ve ilgili ilanlarda gösterilir.

TOPLANTIYA DAVET VE TOPLANTI YERİ
Madde 13- Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanır. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan,  yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla ulaşmış olmalıdır.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun göreceği lüzum üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantı yeri toplantıya çağrı mektupları ve ilgili ilanlarda gösterilir.

İLANLAR
Madde 14- Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı ile öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, Şirket’in imkanları dahilinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirketin internet sitesinde ve elektronik haberleşme dahil uygun her türlü iletişim vasıtası ile yapılır.

Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket’in internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

İLANLAR
Madde 14- Genel Kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı ile öngörülen süre ve usullere uygun olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

 

Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket’in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 15- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Genel Kurul’a katılımda Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca, hak sahipliğinin tespitinde kayden izlenen paylar için Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK’dan sağlayacağı, pay sahipleri çizelgesi esas alınır. Pay sahiplerinin genel kurula katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurullarda kararlar, ilgili mevzuatta hafifletilmesi mümkün olmayan daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, kural olarak katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Bu oy çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçinin seçimlerinde de aynen uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde çoğunluk elde edilemezse keyfiyet yeniden oya sunulur. Yapılacak bu ikinci seçimde sıra ile en çok oy kazananlar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde kur’a çekilmesi yoluna gidilir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 15- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Pay sahiplerinin genel kurula katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurullarda kararlar, ilgili mevzuatta hafifletilmesi mümkün olmayan daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, kural olarak katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Bu oy çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçinin seçimlerinde de aynen uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde çoğunluk elde edilemezse keyfiyet yeniden oya sunulur. Yapılacak bu ikinci seçimde sıra ile en çok oy kazananlar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde kur’a çekilmesi yoluna gidilir.

OYLAR
Madde 16- Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır. Vekaleten oy kullanmak geçerlidir. Bankacılık Kanunu’nun bu konudaki hükümleri saklıdır. Vekaleten oy kullanabilmek için vekaletnamenin en geç genel kurul toplantısı sırasında Toplantı Başkanlığı’nın  oluşturulmasından önce Şirkete pay miktarını gösteren bir cetvelle birlikte tevdi edilmesi şarttır. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Ancak, ortak bir resmi kuruluş veya hükmi şahsiyeti haiz bir kurum veya müessese veya hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet olmayıp temsil haklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmesi gereklidir. Birden çok sahibi bulunan payların oy hakları ancak bir temsilci tarafından kullanılabilir. Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların devri ya da başkasına verilmesi geçersizdir. Pay sahiplerinin Genel Kurulda temsili ve oy

haklarının kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle, elektronik ortam aracılığıyla katılan pay sahipleri ise elektronik sistem aracılığıyla kullanır. Ancak hazır bulunan ortakların çoğunluğunun istemi üzerine gizli oylama yapılır.

Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip bulundukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ortakların toplantıya ve görüşmelere katılma ve oy haklarını kullanma yetkileri bulunup bulunmadığının tesbiti için gereken tedbirleri alır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Genel Kurul toplantılarına katılmak için lazım olan miktardan az hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak seçebilirler.

 

OYLAR
Madde 16- Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır. Vekaleten oy kullanmak geçerlidir. Bankacılık Kanunu’nun bu konudaki hükümleri saklıdır. Vekaleten oy kullanabilmek için vekaletnamenin en geç genel kurul toplantısı sırasında Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasından önce Şirkete tevdi edilmesi ve toplam pay miktarını içermesi şarttır.Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri  saklıdır.

Ancak, ortak bir resmi kuruluş veya hükmi şahsiyeti haiz bir kurum veya müessese veya hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet olmayıp temsil haklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmesi gereklidir. Birden çok sahibi bulunan payların oy hakları ancak bir temsilci tarafından kullanılabilir. Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların devri ya da başkasına verilmesi geçersizdir. Pay sahiplerinin Genel Kurulda temsili ve oy haklarının kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanır. Ancak hazır bulunan ortakların çoğunluğunun istemi üzerine gizli oylama yapılır.

 

 

Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip bulundukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ortakların toplantıya ve görüşmelere katılma ve oy haklarını kullanma yetkileri bulunup bulunmadığının tesbiti için gereken tedbirleri alır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Genel Kurul toplantılarına katılmak için lazım olan miktardan az hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak seçebilirler.

OTURUMLAR
Madde 17- Genel Kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel Kurul’lara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul’ca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığı’nı oluşturur.

Gündeme dahil maddeler hakkında Genel Kurulca karar alınıncaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına Toplantı Başkan’ı karar verebilir. Bilançonun tasdiki hakkında görüşmeler hazır olan çoğunluğun veya Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birine sahip olan azınlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri dairesinde pay sahiplerine ilanla bildirilir. Ayrıca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin yirmide birine sahip azınlığın istemi üzerine görüşmelerin yeniden geri bırakılabilmesi için bilançonun itirazına uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

OTURUMLAR
Madde 17- Genel Kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel Kurul’lara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul’ca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığı’nı oluşturur.

Gündeme dahil maddeler hakkında Genel Kurulca karar alınıncaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına Toplantı Başkan’ı karar verebilir. Bilançonun tasdiki hakkında görüşmeler hazır olan çoğunluğun veya Şirket sermayesinin en az onda  birine sahip olan azınlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri dairesinde pay sahiplerine ilanla bildirilir. Ayrıca, Şirket sermayesinin onda  birine sahip azınlığın istemi üzerine görüşmelerin yeniden geri bırakılabilmesi için bilançonun itirazına uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

YÖNETİM KURULU
Madde 21-
Sayısı – Oluşumu: Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen ondört (14) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde bulundukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

Nitelikleri: Yönetim Kurulu’nu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının ve görevli üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdürde aradığı şartları taşıması, tam ehliyetli olması ve üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmaması gerekir.

Bağımsız Üyeler: Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri ve asgari sayısı Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması veya bağımsız üyenin görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde bağımsızlık niteliğini kaybeden üye Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak suretiyle ilke olarak istifa eder.

Yemin: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ilk kez seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Kanunu hükümleri dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul’un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

YÖNETİM KURULU
Madde 21-
Sayısı – Oluşumu: Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen oniki (12) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde bulundukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

Nitelikleri: Yönetim Kurulu’nu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının ve görevli üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdürde aradığı şartları taşıması, tam ehliyetli olması ve üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmaması gerekir.

Yemin: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ilk kez seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Kanunu hükümleri dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul’un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ
Madde 22- Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul’ca en fazla üç yıllık süre için seçilebilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresini tayin eder. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu’nda ölüm, fiili ehliyetin kaybedilmesi, istifa, azil ya da Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yahut diğer ilgili mevzuatta belirtilen sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul’ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ
Madde 22- Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul’ca en fazla üç yıllık süre için seçilebilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresini tayin eder. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu’nda ölüm, fiili ehliyetin kaybedilmesi, istifa, azil ya da Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul’ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLAR
Madde 23- Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir Başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın en az 11 üye tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Bağımsız üyelerin katılımı ve/veya olumlu oyunu gerektiren kararlar açısından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu’na bağlı bir sekreterya oluşturulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLAR
Madde 23- Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir Başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı nisabı en az on (10) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az on (10) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın en az 10 üye tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu’na bağlı bir sekreterya oluşturulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu, iş bu Esas Sözleşme, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul ve diğer organların münhasır yetkilerine girmeyen tüm konularda, idare ve temsil yetkisi kapsamında karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket gereksinimini de dikkate alarak, Şirket bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve  ilgili sair mevzuata  uygun olarak komiteler kurmaya, komite üyelerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme’ye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu, iş bu Esas Sözleşme, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul ve diğer organların münhasır yetkilerine girmeyen tüm konularda, idare ve temsil yetkisi kapsamında karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket gereksinimini de dikkate alarak, Şirket bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, ve  ilgili sair mevzuata  uygun olarak komiteler kurmaya, komite üyelerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme’ye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

KREDİ KOMİTESİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde 26- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen dört  üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan beş kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu’nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır.

Kredi Komitesi BDDK’nın tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

KREDİ KOMİTESİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde 26- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen en az iki, en fazla dört  üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan en az üç, en fazla beş kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu’nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır.

Kredi Komitesi BDDK’nın tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
Madde 29- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bu husustaki düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
Madde 29-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bu husustaki düzenlemelerine uyulur.

YASAK İŞLEMLER
Madde 30- Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları’nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YASAK İŞLEMLER
Madde 30- Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları’nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETİN DENETİMİ
DENETÇİ
Madde 31-  Şirketin ve topluluğun  finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer raporları  denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen şartları haiz kişiler arasından Genel Kurulca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçilir. Denetçi ve Topluluk Denetçisi aynı kişi olabilir. Topluluk Denetçisi seçilmediği takdirde, Denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Seçilen Denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETİN DENETİMİ
DENETÇİ
Madde 31- Şirketin ve topluluğun  finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer raporları  denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatında belirlenen şartları haiz kişiler arasından Genel Kurulca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçilir. Denetçi ve Topluluk Denetçisi aynı kişi olabilir. Topluluk Denetçisi seçilmediği takdirde, Denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Seçilen Denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

KAR PAYININ DAĞITILMASI
Madde 34- Şirketin, bir hesap yılı içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye ve sair her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayır amaçlı ödemeler ve karşılık ve ihtiyatlardan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir.

Net dönem karının  tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan yıllık kar dağıtılamaz.

Bu suretle hasıl olan net dönem karının:

A) 1- Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5’i genel kanuni yedek akçe,

     2-Bakiyeden çıkarılmış sermayenin %5’i oranında birinci kar payı

olarak ayrılır.

B) Net dönem karın yukarıda (A) fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısımdan:

1- 1982 yılında yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin
son sermaye artırımından önceki 1980 yılındaki sermayesi olan 30.000.000.- (otuzmilyon) liralık 60.000 (altmışbin) hisseye isabet eden bölümünün %7’si (yüzde yedisi) kurucu intifa senedi sahiplerine,

2- En fazla %10’u Yönetim Kurulu Üyelerine,

3- En fazla %10’u çalışanlara

dağıtılabilir.

4- Bakiye karın kısmen veya tamamen kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

5- Yukarıda A fıkrasının 2. bendinde kayıtlı pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçe ve karşılıklar dışında kalan, A ve B fıkralarında kayıtlı bulunan kar paylarının dağıtılması veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri Esas Sözleşme’de öngörülen kâr paylarını alırlar.

Her pay sahibi Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde payı oranında katılma hakkını haizdir.

KAR PAYININ DAĞITILMASI
Madde 34- Şirketin, bir hesap yılı içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye ve sair her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayır amaçlı ödemeler ve karşılık ve ihtiyatlardan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir.

Net dönem karının  tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan yıllık kar dağıtılamaz.

Bu suretle hasıl olan net dönem karının:

A) 1- Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya   kadar %5’i genel kanuni yedek akçe,

      2- Bakiyeden çıkarılmış sermayenin %5’i oranında birinci kar payı

olarak ayrılır.

B) Net dönem karın yukarıda (A) fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısımdan:

1- 1982 yılında yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin son sermaye artırımından önceki 1980 yılındaki sermayesi olan 30.000.000.- (otuzmilyon) liralık 60.000 (altmışbin) hisseye isabet eden bölümünün %7’si (yüzde yedisi) kurucu intifa senedi sahiplerine,

2- En fazla %10’u Yönetim Kurulu Üyelerine,

3- En fazla %10’u çalışanlara

dağıtılabilir.

4- Bakiye karın kısmen veya tamamen kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

5- Yukarıda A fıkrasının 2. bendinde kayıtlı pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçe ve karşılıklar dışında kalan, A ve B fıkralarında kayıtlı bulunan kar paylarının dağıtılması veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri Esas Sözleşme’de öngörülen kâr paylarını alırlar.

Her pay sahibi Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde payı oranında katılma hakkını haizdir.

KANUNİ YEDEK AKÇE
Madde 35- Her yıl, yıllık karın yüzde beşinin çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

KANUNİ YEDEK AKÇE
Madde 35- Her yıl, yıllık karın yüzde beşinin çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ
Madde 37- Şirketin fesih veya infisahında, tasfiyesinde, tasfiye memurlarının tayini ve azli ile tasfiye sonucu hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ
Madde 37- Şirketin fesih veya infisahında, tasfiyesinde, tasfiye memurlarının tayini ve azli ile tasfiye sonucu hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ
Madde 39- İşbu Esas Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanunlar ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.

YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ
Madde 39- İşbu Esas Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanunlar ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.