2016 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

27 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporunun okunması ve 2017 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazı,

8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

10- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

 

 

Yavuz CANEVİ                                            Dr. Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu Başkanı                         Yönetim Kurulu Başkan Vekili