Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırküçüncü Özel Sektör Borçlanma Araçları Alt Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Alt fonun yatırım amacı bir yandan yatırımcıların anaparalarını fonun yatırım dönemine uygun özel sektör borçlanma araçları ile korurken, diğer yandan da opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Opsiyon sözleşmesinin fon içindeki dağılımı aşağıdaki mantık çerçevesi içinde planlanmıştır.Koruma amaçlı fonlarda, anapara korumasının sağlanabilmesi için getirisi fonun yatırım dönemi boyunca belli ve değişmeyen bir finansal varlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %90’ı ile özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Borçlanma aracının aşağıda belirtilen esaslar şeklinde çıkartılması planlanmaktadır:Türk Ekonomi Bankası A.Ş. kayda alınmış olan toplam 1.400.000.0000.- TL (Birmilyardörtyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar ihraç edilmesi kararlaştırılan banka bonosu ve/veya tahvillerin birinci tertibinin 405 gün vadeli, 100.000.000.- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) nominal değerli (100.000.000.- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olacak, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz miktarı 150.000.000.- TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) nominal tutara kadar artırılabilecektir)    Vade başlangıç tarihi: 05.03.2013    Vade sonu: 14.04.2014            Referans Faiz Oranı’na eklenecek TEB Ek Getiri Oranının %1,20 (120 baz puan) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen esaslara uygun şekilde iskontolu olarak ihraç edilmekte olup, değişken faiz uygulanmayacaktır. İhraç edilecek 405 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde;  09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 ve 04.06.2014 itfa tarihli TRT040614T12 tanımlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) referans alınacaktır. Talep toplamanın son gününde söz konusu DİBS’in son iki iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır (“Gözlem Periyodu”). Gösterge faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C.Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş DİBS’lerin geçmiş piyasa performansları, İMKB’ye ait http://imkb.gov.tr/DailyBulletin/DailyBulletin.aspx internet sitesinden  takip edilebilmektedir. Özel Sektör Borçlanma Araçları halka arzdan alınacaktır. Özel sektör borçlanma aracının alt fon portföyüne dahil edilmesine kadar geçen sürede alt fon portföyü ters-repo’da değerlendirilecektir. Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %10’u ile yurtdışından Tebliğ ve bu izahname ile belirlenmiş olan niteliklere sahip BNP PARIBAS Portfolio Allocation Risk Aversion (PARA) Endeksi’nin pozitif getirisinden katılım oranında yararlanmayı sağlayacak bir opsiyon sözleşmesi borsa dışından satın alınacaktır.
Alım Satım Saatleri:

09:30-13:15

Alım Satım Yerleri:
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Opsiyon Duyurusu (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)