Gizlilik Politikası

  Paylaş
  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) olarak, faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi kapsamında işlenen kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, bir banka olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermekteyiz.

  İşbu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

  Bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz işlemler çerçevesinde siz müşterilerimizin verilerini işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri işlenen kişisel verileriniz, verileri işleme ve paylaşma amaçlarımız ve dayanak olan hukuki sebeplerimiz, verilerinizin saklanma süresi hakkında bilgilendirmekteyiz.

   

  Kişisel Verilerinizden Hangisini İşliyoruz?

  Bankamız tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde sizlere ait aşağıda yer alan veriler kullanılmaktadır:

  • Kimlik Verileri (Örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihi ve yeriniz, kimlik numaranız)
  • İletişim Verileri (Örneğin ev/iş adresiniz, e-posta adresiniz, telefon/cep telefonu numaranız)
  • Aile Durumuna İlişkin Veriler (Örneğin medeni durum bilginiz)
  • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler (Örneğin mezun olunan okul, çalıştığınız iş yerinize ilişkin bilgiler)
  • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler (Örneğin gelirinize ilişkin bilgiler, kredi geçmişinize, kullandığınız bankacılık ürünlerine ilişkin bilgiler)
  • Pazarlama Verileri (Örneğin kullanım alışkanlıklarınız, anketler yanıtlarınız)
  • Dijital Ortam Kullanım Verileri (Örneğin Çerez kayıtları ve benzer teknolojiler aracılığıyla elde edilen kayıtlarınız)
  • Lokasyon Verisi (Konumunuza ilişkin bilgiler)
  • Bankamızdaki Finansal İşlemlere İlişkin Veriler (Örneğin kredi kartı/ banka kartı kullanım bilgileriniz, hesap hareketleriniz)
  • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Veriler (Örneğin müşterini tanı, terörün finansmanının engellenmesi, dolandırıcılığın engellenmesi için gerekli olan veriler)
  • Banka Yerleşkelerinin Güvenliğine İlişkin Veriler (Örneğin CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları)
  • İşlem Güvenliği ve Bankanın Siber Alanının Güvenliğine İlişkin Veriler (Örneğin kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, loglar)
  • Talep/Şikâyet ve İtibar Yönetimi Verileri (Bankamıza iletilen talep veya şikayetlerde yer verdiğiniz bilgiler)
  • Hukuki İşlem Verileri (Örneğin adli makamlardan iletilen talepler)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Örneğin çağrı merkezi görüşme kayıtları)

   

  Kişisel verilerinizden bazıları daha hassas koruma altına alınmış olup, bu veriler “özel nitelikli kişisel veriler” olarak sınıflandırılmış ve 6698 sayılı Kanun’da sayılmıştır. Bankamızca gerçekleştirilen faaliyetlerde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememeye gayret ediyoruz. Fakat bazı durumlarda, örneğin kimlik fotokopisinin alınmasının zorunlu olması kapsamında elde edilen kılık kıyafet(kimlik fotoğrafınız) ile din ve kan grubu bilgileriniz; mobil uygulama veya çağrı merkezi kanallarında kimlik doğrulama amaçlı sesli imza veya parmak izi kullanmayı tercih etmeniz kapsamında biyometrik veriniz; yasal yükümlülüklerimiz kapsamında mahkûmiyet durumunuza ilişkin bilgiler; dernek, sendika üyelik ücretlerini/aidatlarını ödememizi istemeniz halinde sayılan özel nitelikli verileriniz; engelli müşterilerimize karşı hizmet yükümlülüklerimizin ifası için gerekli olan engellilik durumunuza ilişkin bilgiler; sigorta acentesi sıfatıyla sigorta işlemlerinizi gerçekleştirmek amacıyla ilettiğiniz sağlığınız hakkındaki bilgiler gibi.

  Kimlik fotokopinizin alınmasının zorunlu olduğu süreçlerde, Bankamız sistemlerine kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi Bankamız tarafından ilave bir işleme tabii tutulmamaktadır. Yalnızca kimlik belgesinin kopyasının alınması nedeniyle sistemde yer almaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha edilmesi için gerekli teknik çalışmaları özenle sürdürmekteyiz.

   

  Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz veya Aktarıyoruz?

  Bankamız tarafından kişisel verileriniz, siz müşterilerimizin bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, Banka’nın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Banka’nın itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, Banka pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, Banka’nın hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

  Belirtilen amaçlara örnek olarak kredi kullandırma süreçleri, banka hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, sigortacılık, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetlerinin yürütülmesi, siz müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktiviteler, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, şikayetlerin yönetimi, etkinlik yönetimi, bankanın iş süreçlerinin kurgulanması, bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, finansal güvenliğin sağlanması (müşterini tanı ilkeleri, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi), denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, dava ve yasal takip süreçleri belirtilebilir. Bu amaçlar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

   

  Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçe İle İşliyoruz?

  6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Bankamız tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde işlenmektedir:

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması.

   

  Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçelerle Üçüncü Kişilere Aktarıyoruz?

  Kişisel verileriniz BDDK, SPK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Banka’nın yurt içi veya yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleriyle, hissedarlarıyla, destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanlar, tedarikçilerle, MasterCard ve Visa ile kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla aşağıdaki koşulların varlığı halinde paylaşıyoruz:

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

   

  Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde paylaşıyoruz.

  Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Bankamızın mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde de ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

   

  Kişisel Verilerinizi Hangi Ortamlarda ve Hangi Şekilde Elde Ediyoruz?

  Kişisel verilerinizi temel olarak 3 farklı kaynaktan elde ediyoruz: (i) sizlerin beyan etmesi aracılığıyla elde edilen veriler, (ii) Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetleri kullanmanız sonucunda elde edilen veriler veya (iii) yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda elde ediyoruz.

  Bu kapsamda kişisel verileriniz Bankamız Genel Müdürlüğü, şubeler, ATM’ler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları, Banka internet siteleri, çağrı merkezi veya Banka’nın diğer telefon iletişim kanalları, aktif satış faaliyetlerinin yürütüldüğü kanallar, yüz yüze müşteri görüşmeleri, asistan destekli self servis birimleri, CCTV, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşların veri tabanları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS vb.) aracılığıyla elde edilmektedir.

   

  Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle İşliyoruz veya Saklıyoruz?

  Kişisel verilerinizi, Bankamızla aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işliyoruz.

  Bu sürenin bitiminden sonra ise Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam ediyoruz. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verilerinizi derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getireceğiz.

   

  Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Ne Gibi Tedbirler Alıyoruz?

  Bankamız, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almaktadır. Bu tedbirleri idari tedbirler ve teknik tedbirler olarak sınıflandırabiliriz. İdari tedbirler personel eğitimleri, erişim yetki kısıtlamaları gibi organizasyona ilişkin tedbirleri ifade etmektedir. Teknik tedbirler ise Bankamız sistemleri nezdinde aldığımız tedbirleri ifade eder.

   

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

  Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  Banka olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

  Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamızın web sayfasında yer alan bu linkte yayınlanan ya da Bankamız şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz:

  Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

  • Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
  • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,
  • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilirsiniz.

   

  Bunun yanı sıra, bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla, talebinizi açık bir şekilde belirten dilekçenizi şubelerimize teslim ederek veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.

  Bankamız, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

  Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

  Banka tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye bu linkte yer alan TEB A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  Güncelleme tarihi: 28 Nisan 2020

  Kişisel Verilerin “Risk Grubu” Kapsamında İşlenmesi Aydınlatma Metni

  Türk Ekonomi Bankası A. Ş. topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, bir banka olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir.

  Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Banka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Banka tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye bu linkte  yer alan TEB A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar; ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

  Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dâhil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamlardan toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz Banka Genel Müdürlüğü, şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları, Banka internet siteleri, ATM’ler, çağrı merkezi ve diğer telefon iletişim kanalları, bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler, aktif satış faaliyetlerinin yürütüldüğü kanallar, asistan destekli self servis birimleri, CCTV, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanmaktadır.

  Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

  Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz BDDK, SPK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Banka’nın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Banka’nın destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları ve tedarikçileriyle, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

  Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

  Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Türk Ekonomi Bankası olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

  Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamızın web sayfasında yer alan bu linkte yayınlanan ya da Bankamız şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak;

  • Şubelerimize yazılı olarak teslim edebilir,
  • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderebilir,
  • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletebilir,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletebilirsiniz.

  Bankamız, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

  Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

  Kefalet/Garantör/Rehin Veren Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KEFALET/GARANTÖR/REHİN VEREN KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) olarak, faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenen kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, bir banka olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermekteyiz.

  İşbu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bankamız nezdindeki bir kredi ilişkisine teminat olarak sunacağınız Kefalet/garantör/rehin kapsamında Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

  Kişisel Verilerinizden Hangisini İşliyoruz?

  Bankamız tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde sizlere ait aşağıda yer alan veriler kullanılmaktadır:
  • Kimlik Verileri (Örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihi ve yeriniz, kimlik numaranız)
  • İletişim Verileri (Örneğin ev/iş adresiniz, e-posta adresiniz, telefon/cep telefonu numaranız)
  • Aile Durumuna İlişkin Veriler (Örneğin medeni durum bilginiz)
  • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler (Örneğin mezun olunan okul, çalıştığınız iş yerinize ilişkin bilgiler)
  • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler (Örneğin gelirinize ilişkin bilgiler, kredi geçmişinize, kullandığınız bankacılık ürünlerine ilişkin bilgiler)
  • Bankamızdaki Finansal İşlemlere İlişkin Veriler (Örneğin kredi kartı/ banka kartı kullanım bilgileriniz, hesap hareketleriniz)
  • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Veriler (Örneğin müşterini tanı, terörün finansmanının engellenmesi, dolandırıcılığın engellenmesi için gerekli olan veriler)
  • Banka Yerleşkelerinin Güvenliğine İlişkin Veriler (Örneğin CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları)
  • Talep/Şikâyet ve İtibar Yönetimi Verileri (Bankamıza iletilen talep veya şikayetlerde yer verdiğiniz bilgiler)
  • Hukuki İşlem Verileri (Örneğin adli makamlardan iletilen talepler)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar(Örneğin çağrı merkezi görüşme kayıtları)

  Kişisel verilerinizden bazıları daha hassas koruma altına alınmış olup, bu veriler “özel nitelikli kişisel veriler” olarak sınıflandırılmış ve 6698 sayılı Kanun’da sayılmıştır. Bankamızca gerçekleştirilen faaliyetlerde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememeye gayret ediyoruz. Fakat bazı durumlarda, örneğin kimlik fotokopisinin alınmasının zorunlu olması kapsamında elde edilen kılık kıyafet(kimlik fotoğrafınız) ile din ve kan grubu bilgileriniz; yasal yükümlülüklerimiz kapsamında mahkûmiyet durumunuza ilişkin bilgiler; engelli bireylere karşı hizmet yükümlülüklerimizin ifası için gerekli olan engellilik durumunuza ilişkin bilgiler; amacıyla ilettiğiniz sağlığınız hakkındaki bilgiler gibi.

  Kimlik fotokopinizin alınmasının zorunlu olduğu süreçlerde, Bankamız sistemlerine kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi Bankamız tarafından ilave bir işleme tabii tutulmamaktadır. Yalnızca kimlik belgesinin kopyasının alınması nedeniyle sistemde yer almaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha edilmesi için gerekli teknik çalışmaları özenle sürdürmekteyiz.

  Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle ve Amaçlarla İşliyoruz veya Aktarıyoruz?

  6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Bankamız tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde işlenmektedir:

  • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
   • Bilgi güvenliği yönetimi
   • Bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi
   • Muhasebe ve fatura işlemleri
   • Sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler
   • Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi
   • Banka/Kurum hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi
   • Kredi kullandırma süreçlerinin kurgulanması ve sürdürülmesi
   • Kredi ödeme süreçlerinin yönetilmesi
   • Müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
   • Müşteri şikayetlerinin yönetimi
   • Banka/Kurum hizmetlerinin erişilebilirliğinin sağlanması
   • Acil ve olağanüstü durumların yönetilmesi
   • Banka/Kurum faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların kurgulanması
   • Banka/Kurum operasyonel risklerinin yönetimi
   • Banka/Kurum tesislerinin fiziki güvenliği
   • Fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması
   • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Finansal güvenlik süreçlerinin (KYC, AML, Anti-Fraud ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi
   • Kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi
   • Kredi süreçlerine ilişkin risk yönetimi
   • Bankanın/Kurumun faiz oranlarının ve faiz oranı risklerinin yönetimi
   • Bankanın/Kurumun likiditesinin ve likidite risklerinin yönetimi
   • Mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması
   • Yetkili kamu ve özel kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi
   • Sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler
  • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
   • Banka/Kurum hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi
   • Kredi kullandırma süreçlerinin kurgulanması ve sürdürülmesi
   • Kredi ödeme süreçlerinin yönetilmesi
   • Sözleşme süreçlerinin takibi
   • Kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
   • Dava ve yasal takip süreçleri
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,
   • Bankanın/Kurumun iş süreçlerinin kurgulanması
   • İş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi
   • Banka/Kurum sistemlerinin analizi ve geliştirilmesi
   • Operasyonel faaliyetlerin kurgulanması
   • Banka/Kurum stratejilerinin oluşturulması

  Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

  Tüm amaçlar hakkında detaylı bilgiye https://www.teb.com.tr/gizlilik-politikasi/#kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçe İle İşliyoruz?

  6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Bankamız tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde işlenmektedir:

  • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.
   • Kimlik Verileri
   • İletişim Verileri
   • Aile Durumuna İlişkin Veriler
   • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler
   • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler
   • Müşterilerin Finansal İşlemlerine İlişkin Veriler
   • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Veriler
   • Talep/Şikâyet ve İtibar Yönetimi Verileri
   • Hukuki İşlem Verileri
   • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.
    Kimlik Verileri
   • İletişim Verileri
   • Aile Durumuna İlişkin Veriler
   • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler
   • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler
   • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Veriler
   • Talep/Şikâyet ve İtibar Yönetimi Verileri
   • Hukuki İşlem Verileri
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.
   • Kimlik Verileri
   • İletişim Verileri
   • Aile Durumuna İlişkin Veriler
   • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler
   • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler
   • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Veriler
   • Talep/Şikâyet ve İtibar Yönetimi Verileri
   • Hukuki İşlem Verileri
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.
   • Kimlik Verileri
   • İletişim Verileri
   • Aile Durumuna İlişkin Veriler
   • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler
   • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler
   • Müşterilerin Finansal İşlemlerine İlişkin Veriler
   • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.


  Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçelerle Üçüncü Kişilere Aktarıyoruz?

   
  Kişisel verileriniz BDDK, SPK, MASAK, T.C. Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, TBB Risk Merkezi gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, iş ilişkisinin zorunlu kıldığı durumlarda destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanlar, tedarikçilerle, MasterCard, Visa, SWIFT gibi yerel ve global ödeme kuruluşları/finansal kuruluşlar ile kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla aşağıdaki koşulların varlığı halinde paylaşıyoruz:

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması
  • Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Bankamızın mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde de ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

   Kişisel Verilerinizi Hangi Ortamlarda ve Hangi Şekilde Elde Ediyoruz?

   Kişisel verilerinizi temel olarak 3 farklı kaynaktan elde ediyoruz: (i) sizlerin beyan etmesi aracılığıyla elde edilen veriler, (ii) yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda elde ediyoruz.

   Bu kapsamda kişisel verileriniz Bankamız Genel Müdürlüğü, şubeler, ATM’ler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları, Banka internet siteleri, çağrı merkezi veya Banka’nın diğer telefon iletişim kanalları, aktif satış faaliyetlerinin yürütüldüğü kanallar, yüz yüze müşteri görüşmeleri, asistan destekli self servis birimleri, CCTV, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşların veri tabanları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS, GIB, MERSIS, KKB, TAKBIS vb.) aracılığıyla elde edilmektedir.

   Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle İşliyoruz veya Saklıyoruz?

   Kişisel verilerinizi, Bankamızla aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işliyoruz.

   Bu sürenin bitiminden sonra ise Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam ediyoruz. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verilerinizi derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getireceğiz.

   Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Ne Gibi Tedbirler Alıyoruz?

   Bankamız, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almaktadır. Bu tedbirleri idari tedbirler ve teknik tedbirler olarak sınıflandırabiliriz. İdari tedbirler personel eğitimleri, erişim yetki kısıtlamaları gibi organizasyona ilişkin tedbirleri ifade etmektedir. Teknik tedbirler ise Bankamız sistemleri nezdinde aldığımız tedbirleri ifade eder.

   Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

   Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • Banka olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

   Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamızın web sayfasında (https://www.teb.com.tr/gizlilik-politikasi/#kisisel-verilerin-korunmasi adresinde) yer alan ya da Bankamız şubelerinden temin edebileceğiniz “Kişisel Verilere İlişkin Hak Kullanım Formu” doldurarak

  • Şubelerimize yazılı olarak,
  • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine göndererek,
  • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile ileterek veya
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletebilirsiniz.
  • Bunun yanı sıra, bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla, talebinizi açık bir şekilde belirten dilekçenizi şubelerimize teslim ederek veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.

   Bankamız, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

   Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

   Banka tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.teb.com.tr/gizlilik-politikasi/#kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan TEB A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  Gizlilik Politikası  

  TEB site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

  Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

  Kısa mesaj (SMS), e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak bankamızca tarafınıza yapılan bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız 0 850 2000666 TEB Telefon Bankacılığı’nı arayarak ya da ücretsiz olarak cep telefonunuzdan 2941’e IPTAL yazıp SMS göndererek bildirmeniz yeterli olacaktır.

  Sitemizdeki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmış olup mevzuat, vergi oranları ve uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Bu bilgiler, yalnızca yatırımcıların kendi yatırım kararlarını alabilmelerini sağlamak amacıyla sunulmuş olup, kesinlikle bir teklif veya yatırım tavsiyesi değildir.

  Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan TEB sorumlu değildir.

  TEB üçüncü sahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. TEB, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı TEB tarafından hiçbir garanti verilmemektedir.

  Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, TEB’e aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları bankamızda saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Bankamızın yazılı iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya sitemize başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

  Sitemizde yer alan her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikleri, bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, TEB tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde yer alan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan iç ve dış piyasa bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı TEB sorumlu değildir.

  Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman çağrı merkezimiz ve şubelerimiz kanalıyla bağlantıya geçebilirsiniz.

  Sayfa içeriğini puanla