Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkbirinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Alt Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Alt fonun yatırım amacı bir yandan yatırımcıların anaparalarını fonun yatırım dönemine uygun özel sektör borçlanma araçları ile korurken, diğer yandan da opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Opsiyon sözleşmesinin fon içindeki dağılımı aşağıdaki mantık çerçevesi içinde planlanmıştır.Koruma amaçlı fonlarda, anapara korumasının sağlanabilmesi için getirisi fonun yatırım dönemi boyunca belli ve değişmeyen bir finansal varlığa ihtiyaç duyulmaktadır.Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %90’ı ile özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Borçlanma aracının aşağıda belirtilen esaslar şeklinde çıkartılması planlanmaktadır:Türk Ekonomi Bankası A.Ş. kayda alınmış olan toplam 1.400.000.0000.- TL (Birmilyardörtyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar ihraç edilmesi kararlaştırılan banka bonosu ve/veya tahvillerin birinci tertibinin 405 gün vadeli, 100.000.000.- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) nominal değerli (100.000.000.- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olacak, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz miktarı 150.000.000.- TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) nominal tutara kadar artırılabilecektir) Vade başlangıç tarihi: 05.03.2013 Vade sonu: 14.04.2014 Referans Faiz Oranı’na eklenecek TEB Ek Getiri Oranının %1,20 (120 baz puan) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen esaslara uygun şekilde iskontolu olarak ihraç edilmekte olup, değişken faiz uygulanmayacaktır. İhraç edilecek 405 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde; 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 ve 04.06.2014 itfa tarihli TRT040614T12 tanımlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) referans alınacaktır. Talep toplamanın son gününde söz konusu DİBS’in son iki iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır (“Gözlem Periyodu”). Gösterge faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C.Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş DİBS’lerin geçmiş piyasa performansları, İMKB’ye ait http://imkb.gov.tr/DailyBulletin/DailyBulletin.aspx internet sitesinden  takip edilebilmektedir. Özel Sektör Borçlanma Araçları halka arzdan alınacaktır. Özel sektör borçlanma aracının alt fon portföyüne dahil edilmesine kadar geçen sürede alt fon portföyü ters-repo’da değerlendirilecektir. Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %10’u ile yurtdışında yazılan Altın’a (GOLDLNPM: London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Fiyat / USD) dayalı bir opsiyon sözleşmesi satın alınacaktır. Bu opsiyon sözleşmesi, bir alım opsiyonu olacaktır ve getiriye TL cinsinden iştirak sağlayacaktır. The London Gold Market Fixing Limited’in üyeleri; Barclays Capital, Scotia Mocatta, Deutsche Bank, Societe Generale ve HSBC Investment Banking Group’tur. Her gün Londra saati ile 10:30 ve 15:00 saatlerinde 5 üye arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki kez fiyat tespiti yapılmaktadır. GOLDLNPM, Altın’ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatını (Bloomberg tarafından ilan edilen London Gold Market Ltd. kapanış seviyesi) ifade etmektedir. Alt Fon portföyüne alınacak opsiyonun değerlemesinde ise saat 15:00’de açıklanan fiyat kullanılacaktır. GOLDLNPM : London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Fiyat / USD          Alt fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, alt fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamıyla opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır.
Alım Satım Saatleri:

Alt Fon pay fiyatı ayda 2 (iki) defa olmak üzere her ayın 1. ve 15. (T) günü açıklanacak olup, fiyat açıklama günlerinin belirlenmesinde Türkiye ve İngiltere (Londra) piyasalarındaki tatil günleri birlikte dikkate alınacaktır. Alt Fon pay fiyatı ayda 2 (iki) defa olmak üzere her ayın 1. ve 15. gününden önceki iş günleri (T-1) yapılacak değerleme ile hesaplanır. Alt Fon’un satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyat’ın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) 12.30’a kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Fiyat’ın açıklanacağı günün (T) 1 gün öncesi (T-1) 12.30’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Yatırımcıların yukarıdaki esaslara göre ilettikleri talimatlar neticesinde satım bedelleri, talimatın gerçekleştirileceği fiyat açıklama tarihinden sonraki 3. işgünü (T+3) yatırımcılara ödenir

Alım Satım Yerleri:
Genel Duyuru (tıklayınız)
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
Aylık Rapor (tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (tıklayınız)
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
Mali Tablolar (tıklayınız)
Opsiyon Duyurusu (tıklayınız)
Yatırım Stratejisi (tıklayınız)
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Marcus Martinus TE RİELE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)
Tolga ATAMAN
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret UnvanıPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)