2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 2015 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,

8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

10- 2014 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

11- Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.