2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I -  KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bankamız, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1)”ekinde yer alan ilkelere tam uyumu hedeflemektedir.

Tebliğde yer alan zorunlu ilkelerden altıncı maddenin üçüncü paragrafında bankalar için belirtilen istisnalar dışında tümü eksiksiz olarak bankamızda uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerin ise tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edilmektedir. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi

Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurma, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirme fonksiyonlarını yerine getiren “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” mevcut olup, bu bölümün iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Çiğdem Çelikbilek (Müdür)

Tel: 0216 635 24 63

Faks: 0216 636 36 36

E-posta: cigdem.celikbilek@teb.com.tr

Özgün Zaimoğlu (Yönetici)

Tel: 0216 635 24 60

Faks: 0216 636 36 36

E-posta: ozgun.zaimoglu@teb.com.tr

Bölüm yöneticisi olan Çiğdem Çelikbilek kurumsal yönetim ve sermaye piyasası ileri düzey lisanslarına sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktadır.  Mali İşler’den sorumlu genel müdür yardımcısına bağlı olarak çalışmakta olan bölümün 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin raporu hazırlanmış ve 29 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2014 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 50’ye yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır.

Ayrıca bankamız bünyesinde Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmakta olan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” (organizasyon şemamızdaki ismi “Hissedarlar Birimi”) mevcut olup, bu birimimiz genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, ortaklarımızın ortaklık haklarına ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması görevlerini yerine getirmektedir. Bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Jale Akman Aydoğdu

Tel: 0216 635 34 69

Faks: 0216 636 36 36

E-posta: jale.akman@teb.com.tr

Hülya Şentürk

Tel: 0216 635 34 70

Faks: 0216 636 36 36

E- Posta: hulya.senturk@teb.com.tr

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin özel bilgi talepleri dışında pay sahipliği haklarının kullanımı çerçevesindeki her türlü bilgi ve açıklama şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim sayfaları altında yer almaktadır. Söz konusu bilgi ve açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak sürekli güncel tutulmaktadır.

Özel Denetçi seçimi konusuna Esas Sözleşmemizin 32. maddesinde yer verilmekte olup, 2014 yılı içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin bir talep bulunmamaktadır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2014 yılı içinde:

25 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmış olup, Olağan Genel Kurul’daki nisap yüzde 97,82 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) aracılığıyla, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da katılım sağlanmıştır. Medya katılmamıştır.

Toplantı tarihinden en az üç hafta önce borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim yapılmıştır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne, T.C.İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündem bildirilmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30/2 maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesi kapsamında, Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden (“MKK”) sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla fiziken katılan ortaklarımız;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,

- Tüzel kişi ortaklarımız, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunabilmişlerdir.

Toplantı ilanında, vekaletname örneğine yer verilmiş ve notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerektiği, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı’nın EGKS özel alanından erişilebileceği bilgisine toplantı ilanında yer verilmiştir.

Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul toplantısında ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir. Genel Kurul sırasında cevaplanamayan sorular bilahare Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler Yasal düzenlemelerde öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak iletişim vasıtası ile yapılmakta ve toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da merkezi yerlerde düzenlenmektedir. Genel Kurul tutanakları KAP ve Bankamız internet sitesinde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ile yararlanıcıları hakkında bilgi verilmiş ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, 2014 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri ve talepleri Bankamız bünyesindeki “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” ve “Hissedarlar Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir. Azlık hakları, Bankamız Esas Sözleşmesi’nde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bankamız internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Kâr Dağıtım Politikamız:

“Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir kârın yüzde 40’ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka’nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.”

Bankamızda 2013 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır.

2.6 Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde;

ilişkin hükümler yer almaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Bankamızın internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal Yönetim” başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren

http://www.teb.com.tr/Main/HaritaYatirimci.aspx

http://www.teb.com.tr/Main/HaritaKurumsalYonetim.aspx

internet adreslerinde;

başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere ve ilgili mevzuat gereğince açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık ve Dönemsel Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde “Bize Ulaşın” başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere önemli yükümlülükler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı”, “Hissedarlar Birimi” ve “Müşteri İletişim Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

TEB’in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

TEB İnsan Kaynakları;

İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler:

TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

TEB’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır. TEB’in 2014 yılsonu personel sayısı 10,142, şube sayısı ise 551’dür. TEB çalışanlarının yüzde 63’si üniversite, yüzde 5.6’sı yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1’i ise doktora derecesine sahiptir. 2014 yılında TEB’de kişi başına düşen eğitim 74 saat olarak gerçekleştirilerek, 2013 yılında verilen eğitim saatinde %4 artış sağlanmıştır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bankamızın Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 tarih, 1012 sayılı “Bankacılık Etik İlkeleri”ne riayet etmeyi benimsemiştir.

Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu Şirketleri çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu etik kurallar TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı altında toplanmış ve tüm TEB grubu çalışanlarına iletilmiştir. Hem bankamızın başarısı hem de grup çalışanların kişisel başarısı açısından önemli bir unsur teşkil eden etik ilkeler “Şirket Kaynaklarının Kullanımı”, “İlişkiler”, “Şirkete Karşı Yükümlülükler” ve “Genel ve Özel Kurallar” başlıkları altında kurum kültürünün benimsenmesi amacına da hizmet edecek şekilde, çalışanlarımızın her konuda başvurabilecekleri, geniş kapsamlı bir kaynak işlevi de görmektedir.

Bankamız etik kurallarına web sayfamızda Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer verilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir.

TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da desteklemektedir.

Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri amacıyla gönüllü katılımları teşvik etmektedir. 

Çevreye Katkı

TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

Bankamızda Operasyonel süreçlerin daha iyi ve verimli yönetilmesi amacıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uygulanmaktadır. Yönetim Sistemlerimiz entegre olarak yönetilmekte ve her yıl Bureau Veritas tarafından denetlenmekte, sürekli iyileştirme çalışmalarımıza kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca Bankamız Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk mevduat bankası özelliğini taşımaktadır.

Her yıl Bankamız tarafından CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon saydamlık Projesi) kapsamında raporlama da yapılmaktadır.

Topluma Katkı

TEB Aile Akademisi
TEB, etki alanının en önemli bölümünün gelişmekte olan toplumlarda finansal hizmetlere erişim ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunun bilincindedir. Türkiye’nin refah seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TEB finansal okuryazarlığı tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir.

Uzun vadede toplumda bankacılık işlemlerine ilişkin bilgileri arttırmayı, tasarruf ve birikim bilincini yerleştirmeyi hedefleyen bu platformda TEB şubelerinde düzenlenen seminerlerle ailelere, bütçe yönetimi ve birikimlerini hangi finansal araçlarla değerlendirebilecekleri konusunda yol gösterilmektedir.

2012 yılında lanse edilen TEB Aile Akademisi ile 2014 yılı sonuna kadar toplam 285 bin bireye finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiştir. Ailelerin ve bireylerin gelir gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı ve bankacılıkta müşteri hakları konularında verilen ücretsiz eğitimler son derece yoğun ilgi görmüştür. TEB’in şubelerinde başlayan eğitimler yoğun ilgi karşısında şubelerin dışına taşarak üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör firmaları, dernek ve odalara da ulaşmış, nihayet Ankara’da 100 kişi kapasiteli TEB Aile Akademisi Evi açılmıştır.  İlerleyen yıllarda TEB Aile Akademisi bünyesindeki çalışmalarını çeşitlendirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.

Çalışmalar kapsamında çocuklara da sınıf içi eğitimler, eğlenirken tasarruf ve birikim bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan TEB Çocuk (www.tebcocuk.com) internet sitesi ve app aracılığı ile ulaşılmıştır. TEB Çocuk Platformu kapsamında 2014 yılı içerisinde TEB Çocuk Tiyatrosu kurulmuştur. Müzikal tiyatro oyunu ile çocuklara tasarruf bilinci kazandırılması hedeflenmiştir. 2014 yılında toplam 15 bin çocuğa ulaşmış olan TEB Çocuk Tiyatrosu, dijital platform üzerinden bugüne kadar 824 bin çocuğa ulaşmıştır.

TEB Aile Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine gitmiş ve ülkemizde ilk Finansal Erişim Endeksi çalışmasını gerçekleştirmiştir. 2014 yılında endeks çalışmasının ikincisinin sonuçları açıklanmıştır. Türkiye’yi, finansal okuryazarlığın göstergeleri olarak bilinen üç ana kriterde inceleyen çalışmada, finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış kriterlerindeki puanlar toplanarak Türkiye’nin finansal okuryazarlık endeks değeri 59,4 olarak hesaplanmıştır. TEB’in hedefi, araştırma sonuçlarına göre; finansal okur yazarlık konusunda en fazla gelişim ihtiyacı içinde olan gençlere, kadınlara ve kırsal kesime ulaşarak, finansal okuryazarlıklarını geliştirmektir. TEB, bunu sadece bir iş olanağı olarak değil aynı zamanda bir sorumluluk olarak da algılamaktadır.

2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF’in yürüttüğü Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim projesi TEB’in desteğiyle hayata geçirilmiştir.  2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla finansal okuryazarlığın Türkiye’de ilk kez müfredata girdiği bu projeyle, 6-14 yaş aralığındaki 11 milyon çocuğa sanat dersleri aracılığıyla ulaşılarak finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlk adımı zorunlu görsel sanatlar dersleriyle atılan proje kapsamında finansal okuryazarlık eğitiminin diğer branşlar içine dahil olması yönünde de çalışmalar sürmektedir.

KOBİ Bankacılığı, KOBİ Akademi, KOBİtv

TEB, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan KOBİ’leri öncelikli paydaşları arasında görmektedir. KOBİ’lerin finans dışı alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gelecekte de varlıklarını daha güçlü biçimde sürdürebilen güçlü kurumlar olabilmeleri amacıyla TEB KOBİ Bankacılığı tarafından yürütülen çalışmalar KOBi Akademi bünyesinde KOBİ’lerin hizmetine sunulmaktadır. Doğrudan diyalog platformlarıyla Kurumsal Sorumluluk’un öncelikli ilkelerinden biri olan Paydaş Katılımı stratejisi ile hareket eden platform KOBİ’lerin kurumsal olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiyi onların ayaklarına kadar götürmekte ve KOBİtv ile bu bilgilerin güncel biçimde sürekli ulaşabilecekleri bir alanda yer almasına hizmet edilmektedir. KOBİ Akademi ve diğer hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye KOBİ Bankacılığı bölümünde yer verilmektedir.

TEB Tedarikçi Konferansı

TEB’in kurumsal sorumluluk stratejisinin temelini paydaş beklentileri ve paydaşlarla diyalog oluşturmaktadır. Bu nedenle en önemli paydaşları arasında yer alan tedarikçilerinin kurumsal sorumlulukla ilgili alanlarda bilinçlenmesi, kaynakların doğru kullanılması konusunda farkındalıklarının artması TEB için öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 2014 yılında TEB tedarikçilerine özel düzenlenen konferansta Finansal gelişmeler, insan kaynakları uygulamaları ve inovasyon konuları ele alınmıştır.

İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis turnuvalarından WTA Championships’in Türkiye’de düzenlenmesine de katkıda bulunmuştur. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenen turnuva ülkemizde tenise ilgiyi artmış ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur Tenis otoriteleri ve tenis severler tarafından tam puan alan bu prestijli spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA tarafından da Billie Jean King Ödülü’ne layık görülmüştür.

TEB’in tenis projelerine sürdürülebilir yatırım yapma vizyonu 2014 yılında TEB BNP Paribas İstanbul Cup sponsorluğu ile devam etmiştir. 14-20 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup turnuvasında müşterilerimiz, sosyal medya takipçilerimiz ağırlanmış ve Sokak Tenisi Projesi ile dezavantajlı çocuklara tenis sporunun sevdirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük projelerini çoğaltmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, her yıl TEB  arı Gönüllüleri Uluslararası Avrasya Maratonu’nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için bağış toplamakta,  Boğaziçi Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) Laboratuvarı için kitap okumaktadırlar.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

31 Aralık 2014 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

İsim

Görev

Yavuz Canevi

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Akın Akbaygil*

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ümit Leblebici

Genel Müdür ve Görevli Üye

Jean-Paul Sabet

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Alain Georges Auguste Fonteneau

Yönetim Kurulu Üyesi

Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch*

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Aşardağ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yvan L.A.M. DeCock

Yönetim Kurulu Üyesi

Sabri Davaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Jacques Roger Jean Marie Rinino

Yönetim Kurulu Üyesi

Musa Erden

Yönetim Kurulu Üyesi

Henri Simon André Foch

Yönetim Kurulu Üyesi

Alain Kokocinski

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr.İsmail Yanık

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

*Denetim Komitesi üyeleri olarak SPK’nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)’ne uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadırlar.

Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve görev süreleri faaliyet raporumuzun ikinci bölümünde yer almaktadır. Bu bilgilerin sürekli güncel hali ise internet sitemizde bulunabilir.

Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Esas Sözleşmemizin 21. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu’nda da hükümler mevcuttur.

Banka Esas Sözleşmesi’nin “Yasak İşlemler”den bahseden 30. maddesinde; “Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları’nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı içinde 176 karar alınmıştır. Toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması, Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekretaryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu tutanaklarının hazır bulunan üyeler tarafından imzalanmasının yanı sıra karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanmasının gerekliliği söz konusudur. Dönem içinde alınmış olan kararlar arasında karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır.

Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Bankamız Esas Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Bankamızda 2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir:

Kurumsal Yönetim Komitesi
Komitenin Sorumlulukları: Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim
Kurulu’na öneriler sunmak,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamındaki “Aday Gösterme Komitesi”nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Komite Başkanı: Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili (Dr. Akın Akbaygil )
Komite Başkan Vekili: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi)
Komite Üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Jean Paul Sabet)
Yönetim Kurulu Üyesi (Jean Milan Charles Dominique Givadinovitch)
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü

Katılımcılar:
Yönetim Kurulu Üyesi (Ayşe Aşardağ)
Yönetim Kurulu Üyesi (Sabri Davaz)
Teftiş Kurulu Başkanı
Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
SPK Mevzuat Koordinatörü
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Komite Sekreteri: Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü

Toplantı Sıklığı: Gerektiğinde

Denetim Komitesi
Komitenin Sorumlulukları:

Komite Başkanı: Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch (Yönetim Kurulu Üyesi)
Komite Başkan Vekili: Dr. Akın AKBAYGİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Üyeler:
Yvan L.A.M De Cock (Yönetim Kurulu Üyesi)
Sabri Davaz (Yönetim Kurulu Üyesi)
Toplantı Sıklığı: En az üç ayda bir

Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda dört icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan  “Denetim Komitesi” mevcuttur.

Kuruluş Amaçları:

Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir.

25 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alain Kokocinski’ye bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt TL.6.000,- ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesi yönünde karar alınmıştır. 2014 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı 26.081.753 TL’dir.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka’nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.