2014 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Bankamız, 87. faaliyet yılını, içte ve dışta pekişen itibarı ve daha da güçlenen piyasa konumu ile tamamlamış, kaydettiği mali ve operasyonel performans ile hissedar değerinin artışında yaptığı katkı ile gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarım,

Küresel ekonominin belirsizliklerle dolu bir görünüm arz ettiği bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Bu süreçte ülkemiz ekonomisi %3 seviyesinde bir büyüme kaydetmiş, sektörümüz ise temel olarak kredilerdeki gelişme ile büyümesini sürdürmüştür.

Bankamız, 87. faaliyet yılını, içte ve dışta pekişen itibarı ve daha da güçlenen piyasa konumu ile tamamlamış, kaydettiği mali ve operasyonel performans ile hissedar değerinin artışında yaptığı katkı ile gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Geride bıraktığımız yıl, TEB’in aktif toplamı %18 oranında büyüyerek 63 milyar TL’ye ulaşmıştır, aynı dönemde toplam mevduatımız %15 oranında gelişme kaydetmiştir. Sektör ortalama büyümesinin üstünde gerçekleşen bu büyüme sonucunda, mevduat stokumuz 39,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Özkaynaklarımız, %12 oranında artmış ve 5,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Sermaye yeterlilik rasyomuz ise yaklaşık %14 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankacılığın temel fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde icra ettiğimizi işaret eden ve aynı zamanda ülke ekonomisine, kalkınmaya ve istihdama olan sürekli desteğimizi ortaya koyan kredi hacmimiz 2014 yılında 45,4 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Sektör ortalamasının üstünde ve %18 oranında artan kredi hacmimiz bilançomuzun %72’sini oluşturmaktadır. Kredi portföyümüzü incelediğimizde ise bizi memnun eden iki ana tespitte bulunabiliriz. Bunlardan ilki, kredi portföyümüzün sağlıklı yapısı diğeri ise KOBİ merkezli bankacılık stratejimizi icradaki başarımızı ortaya koyan portföyümüzün dağılımıdır. 2014 yılında, KOBİ segmentindeki müşterilerimize kullandırdığımız krediler, %46 ile toplam kredilerimizin en büyük bölümünü oluşturmuş, takipteki kredi oranımız ise %2,43 olmuştur.

İş kollarımızın tümünde olduğu gibi, iştiraklerimizde de başarılı bir yılı geride bıraktığımız 2014 yılını 795 milyon TL vergi öncesi kâr elde ederek tamamlamış bulunuyoruz. Net kârın bir önceki yıla oranla %16 büyüdüğü ve 622,6 milyon TL’ye ulaştığı bir yılda, net bankacılık gelirimiz %15 oranında artarak 3,319 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir.

Verimliliği ve etkinliği geliştirme çabalarımızın bir sonucu olarak, 2014 yılında da özkaynak ve aktif kârlılığımızdaki artışlar sürmüştür. Yıl sonu itibarıyla özkaynak kârlılığımız %12, aktif kârlılığımız ise %1,07 olarak kaydedilmiştir.

2014 yılı büyüme performansımızın bir diğer cephesini hizmet ağımızda ve müşteri sayılarımızda kaydettiğimiz gelişmede izleyebiliyoruz. Türkiye’nin 72 ilinde 546 şubede hizmet sunarken, toplam müşteri sayımızın 5 milyon sınırını geçtiğini görüyoruz. 2014 yıl sonu verilerine göre TEB İnternet Şubesini kullanan müşteri sayısı 550 bini, CEPTETEB Mobil Bankacılık uygulamasını tercih eden müşteri sayısı 227 bini geçmiştir.

Bankamızın inovasyona verdiği büyük önemin de göstergesi olan mobil hizmet kanallarındaki kazanımlarımız da kayda değerdir. Maliyet tabanımızı mümkün olan en verimli noktada yönetmemiz açısından büyük önem verdiğimiz alternatif hizmet kanallarını kullanan müşteri sayımız gün geçtikçe artmaktadır.

Yukarıda özetlediğim 2014 performansımız strateji ve politikalarımızın doğruluğunu ortaya koyarken, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefimize kararlı ve sağlam adımlarla ilerlediğimizi de teyit etmektedir.  

Kredilendirme çalışmalarımızla ekonomiye verdiğimiz destek büyümesini devam ettirmiştir.
Küresel ekonomideki gelişmeler, ülkemiz piyasalarını sermaye akımları ve dış ticaret gibi kanallardan etkilemeyi sürdürmüştür. Global kriz sırasında büyük ölçüde olumlu bir performans gösteren Türkiye ekonomisi, 2014 yılında küresel olumsuzluklara bağlı olarak yavaşlamıştır. Özellikle bölgesel siyasal gerilimlerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların gündemi oluşturduğu 2014’te, TCMB’nin yüksek faiz ve sıkı likidite politikası, tüketim harcamalarında gerilemeyi beraberinde getirirken, cari açığı azaltıcı yönde uygulanan ekonomi politikalarının sonucunda iç ve dış talepteki dengelenme, dış ticaret açığının ve cari açığın gerilemesine neden olmuştur. İş dünyası perspektifinden baktığımızda, özetlediğimiz bu koşullar, sanayiciden KOBİ’ye tüm ekonomik aktörlerin özenli ve proaktif yaklaşımını gerektirmiştir.

TEB, 2014 yılında da kredilendirme faaliyetleri başta olmak üzere geniş ürün, hizmet ve çözüm yelpazesi ile müşterilerinin yanında yer almış ve desteğini ortaya koymuştur. Mesajın girişinde de vurguladığımız üzere, KOBİ’ler, Bankamızın stratejik tercihinin bir sonucu olarak, kredili müşteri kitlemizin yarısına yakın bir bölümünü temsil etmektedirler.

2014 yılında bankamızın KOBİ’lere kullandırdığı krediler adet ve hacim olarak sektörün üzerinde gelişme göstermiştir. Farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış çok sayıdaki kredi kampanyası ile KOBİ müşterilerimizin nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılamayı sürdürmüş, 1,5 milyar TL’yi aşkın ticari kredi kullandırmış bulunuyoruz.

BDDK tarafından yayınlanan 2014 yılı Aralık ayı verilerinin ışığında, sektörümüzün KOBİ’lere kullandırdığı krediler %19 büyümüştür. Buna mukabil, TEB’in KOBİ’lere kullandırdığı krediler sektör büyümesinin çok üstünde ve %37 oranında artmıştır.

Yine aynı verilere göre, KOBİ işkolunda TEB’in nakit kredi pazar payı %6,14, gayrinakdi kredi pazar payı ise %9,52 olmuştur. Bankamız, tarım kredilerinde pazar payını %5’e çıkarmış, altın kredilerinde ise elde ettiği %37,5 pazar payı ile sektördeki önder konumunu sürdürmüştür.

Konuya daha geniş bir açıdan baktığımızda; KOBİ, ticari ve kurumsal müşterilere kullandırılan krediler birlikte değerlendirildiğinde, Bankamızın ekonomiye verdiği desteğin, 31,2 milyar TL’ye ulaştığı ve portföyün %69’unu oluşturduğu görülmektedir. TEB, 2014 yılında bireylere de verdiği desteği sürdürmüştür. Bireysel kredi hacmimiz %14’lük bir artış göstererek 13,815 milyon TL’ye ulaşmıştır.

2014 dış ticaret finansmanı alanındaki öncülük ve yetkinliklerimizi müşterilerimizle artan oranda paylaştığımız bir yıl olmuştur. 30 Eylül 2014 sektör verilerine göre, işkolumuzda, ihracat kredilerinin bireysel krediler hariç toplam krediler içindeki payı %7 seviyesindedir. Bankamızda ise aynı oran %16’dır. İhracat kredilerinin toplam hacmi açısından sektörde 5. sırada bulunan TEB’in Türkiye’nin toplam dış ticaretinden aldığı pay 2014 yılında %6,5’in üzerine çıkmıştır. Bankamız, dış ticaret alanını KOBİ’den kurumsala tüm müşteri kitlesini desteklemeye devam edeceği bir segment olarak görmektedir ve bu konuda fark yaratmayı sürdürecek yetkinliklere ve deneyime sahiptir.

Bankamız, 2014 yıl sonu itibarıyla topladığı mevduattan daha fazlasını krediye dönüştürmüş ve yılı %115,1’lik kredi/mevduat oranı ile tamamlamıştır.

Fonlama kaynaklarımızı geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz.
Fonlama ihtiyacımızın büyük bölümünü vadeli mevduat ile karşılamaya devam eden Bankamız, aynı zamanda piyasa koşullarının arz ettiği olanakları değerlendirmeye ve fonlama kaynaklarını geliştirmeye de devam etmiştir.

Vadeli mevduat hacmimiz 2014 yılında %17,6 oranında artmış; toplam mevduatın bilanço içindeki payı %63’e çıkmıştır. Maliyet tabanı açısından TEB’e önemli bir avantaj sağlayan vadesiz mevduat da gelişimini sürdürmüş ve 5,5 milyar TL seviyesine yaklaşmıştır.

Bankamız, uluslararası imkanları düşük maliyetli ve uzun vadeli fon temini açısından verimli bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. İhracatçı müşterilerimizi desteklemeyi öngören sendikasyon kredimizi miktar bazında 2013’e göre %113 oranında yenilemiş bulunuyoruz. Bankamıza 625 milyon dolar kaynak sağlayan bu kredi, Libor/Euribor + %0.90’lık oranı ile 2014 yılı için sektörde imzalanmış en düşük maliyetli kaynaklardan biri olmuştur.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara mevduat haricinde alternatif ürünler sunma çalışmalarımız kapsamında, çeşitli vade yapılarında toplam 991,6 milyon TL nominal tutarlı TEB bonosunu başarıyla halka arz etmiş bulunuyoruz. Bankamız, 2014 yılında yurt dışı pazarlarda da bono ihraçları gerçekleştirmiştir. Çeşitli para birimlerinde borçlanma aracı ihracına olanak sağlayan Euro Medium Term Notes (EMTN) programı kapsamında yıl sonu itibarıyla sağladığımız toplam kaynak 126,6 milyon dolara ulaşmıştır.

2015 yılında fonlama yapımızı en uygun maliyet bileşkesinde dengeleme hedefimiz doğrultusunda kaynaklarımızı geliştirmeyi ve alternatifler yaratma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kadın işgücünün gelişimine önem veriyor ve destekliyoruz.
Kadının iş hayatına kazandırılmasını, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma açısından önemli bir hedef olarak kabul eden TEB, KOBİ Bankacılığı kapsamında 2014 yılında bu alanda tespit ettiği fırsatlara odaklanmış, kadın işgücüne özgün tasarlanmış ürün ve hizmetlere desteğini ortaya koymaya başlamıştır.

Kadın girişimcilerin iş hayatında karşılaştıkları en önemli sorunların başında finansal ürün ve hizmetlere yeterince ulaşamamaları ve uluslararası pazarlara erişimde yaşadıkları problemlerdir. Yeterli eğitim ve iş yönetimi kapasitesine sahip olamadıklarından büyüyemeyen kadın girişimciler, süreç içerisinde sistemden çıkmak zorunda kalabilmektedir. Tüm bu açılardan düşünüldüğünde kadın işgücünün desteklenmesi aynı zamanda son derece değerli bir potansiyeli de barındırmaktadır.

TEB, 2014 yılında tüm dünyada kadınların iş hayatına katılımını artırma hedefiyle çalışan “Global Banking Alliance for Women” (GBA) üyeliğine kabul edilmiştir. 135 farklı ülkede hizmet veren ve 39 finans kurumu ile birlikte çalışan GBA, odağına kadınları almış bulunan bankaları bir araya getiren en büyük ağ konumundadır.

Ülkemizde GBA üyeliğine kabul edilen iki bankadan biri olan TEB, bu uluslararası inisiyatifin yaratacağı ivme ile 2015 ve sonrasında kadınların iş hayatına artan oranda kazandırılmasını destekleyecek projeleri hayata geçirecek ve bu alanda da ülkemizde ilklere imza atacaktır.

40 bine yakın girişimciye ulaşma başarısı gösterdik.
İnovasyonu kurumsal DNA’sına işlemeyi başaran TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilerimizin yanında yer alarak yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak sunmaya devam etmiştir. Bankamız, danışmanlıktan mentorluğa, tanıtımdan yatırımcı buluşmalarına kadar her konuda yenilikçi fikirleri olan girişimcilere destek olmak için çalışmaktadır.

Yılda 15 bin girişimciye ulaşma hedefiyle yola çıktığımız, ancak geride kalan kısa süre zarfından 40 bine yakın girişimciye ulaştığımız Türkiye’nin en kapsamlı ve iddialı girişim bankacılığı hizmetini sunan TEB, yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarına 2014 yılında tüm hızıyla devam etmiştir.

2013 yılında İstanbul’da açtığımız TEB Girişim Evi’nin ardından, bu yapılanmayı TİM ile birlikte Anadolu’ya yaymaya başlamış bulunuyoruz. TİM-TEB Girişim Evleri’nin ilki 2014 yılı Kasım ayında Gaziantep’te hizmete açılmıştır. Gaziantep Üniversitesi, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri’nin de desteğine sahip olan bu inisiyatif, ihracat potansiyeli bulunan yenilikçi projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Hedefimiz, TİM TEB Girişim Evi sayısını 2015 yılında Anadolu’da diğer illere de yayılarak 10’a çıkarmaktır.

2014 yılında girişimcileri potansiyel yatırımcılarla buluşturma misyonumuz kapsamında, Bankamıza başvuran 750 girişimciden 37’sinin iş fikri değerlendirmeye değer bulunmuş, 14’ü ise melek yatırımcısıyla buluşmuştur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kurduğumuz bu işbirliği köprüsü 5 girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlamıştır. Diğer taraftan yıl içinde hayata geçirdiğimiz TEB Özel Melek Yatırım Platformu ile de ülkemiz girişimcilik ekosisteminin canlanması adına önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz.

İş ortaklıklarımız kapsamında, girişimcilere desteğimizi yurt dışına taşıma arifesinde olduğumuz bugünlerde, uyguladığımız modelin doğruluğundan emin olarak yarınlara güvenle bakıyoruz. Ülkemiz girişimcilerinin inovasyon ruhu ve gücünün ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir varlık olduğuna inanıyoruz ve bu konudaki desteğimizi çok yönlü olarak sürdüreceğiz.

TEB Aile Akademisi 2014 yılında yeni başarılara koşmuştur.
Milyonlarca aileye daha iyi bir gelecek sağlamak vizyonuyla hayata geçirdiğimiz finansal okuryazarlık ve erişim hareketi TEB Aile Akademisi, 2014 yılı Aralık ayı itibarıyla 160 bin bireye sunulmuştur.

TEB çalışanlarının gönüllü katılımıyla hayat bulan programımız kapsamında, 2014 yılında, ilköğretimde okuyan 11 milyon çocuğun geleceğini etkileyecek Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde TEB tarafından hayata geçirilmiştir. Proje ile ilk ve ortaokulda okuyan 11 milyon öğrencinin ders programına finansal okuryazarlık eklenmiştir.

27 Ekim 2014’te Boğaziçi Üniversitesi’nde ikinci Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi düzenlenmiş, Üniversite ile birlikte gerçekleştiren TEB ikinci Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi açıklanmıştır.

TEB Aile Akademisi kapsamında çocuklara tasarruf ve birikim bilinci kazandırmak amacıyla Mayıs 2014’te TEB Çocuk Tiyatrosu kurulmuştur. Tiyatronun ilk oyunu “Rüzgar’ın Kumbarası” 15 bin çocuk tarafından ücretsiz izlenmiştir.

Teknolojiyi hizmete dönüştürmeye devam ediyoruz.
Teknolojiyi Hizmete Dönüştüren Banka sloganı odağında kurguladığımız, şube dışı bankacılık hizmetlerine yatırımlarımızı 2014 yılında da devam ettirmiş bulunuyoruz.

Yıl sonunda, Türkiye genelindeki TEB ATM’lerinin sayısı 1.635’e ulaşırken, ATM’lerimizden toplam 65 milyon işlem gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında, müşterilerimiz para yatırma işlemlerinin %63’ünü, para çekme işlemlerinin %85’ini, kredi kartı ödemelerinin %76’sını, fatura ödemelerinin %76’sını, para transferlerinin ise %84’ünü TEB’in dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirmiştir.

Teknolojiyi ürün ve hizmetlerinde içselleştirmeyi değişmez bir hedef olarak kabul eden Bankamız, müşterilerin hayatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına inovatif uygulamalara imza atmakta, bir çok uygulamayı ilk hayata geçiren banka olarak farklılaşmaktadır.

BIST ve VİOP işlemleri için geliştirdiğimiz mobil uygulama TEB Pratik Borsa, dünya çapında bir ilk olan Samsung Gear2 Akıllı Saati’ne özel bankacılık uygulaması, iBeacon teknolojisiyle online alışverişlerde QR Kod ile ödeme imkanı sunan aplikasyon, çok sayıdaki dijital uygulamamızdan sadece ilk akla gelenlerdir. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırma hedefimize hizmet eden dijital platformlarımız, 2014 yılında 41 ödül kazanmıştır. Diğer taraftan dijital platformlarımızı kullanan müşteri sayısında %81 artış sağlanmıştır.

TEB, dijital platform çalışmalarına 2015 yılında da devam edecektir. Amacımız, insan hayatına değer katan inovatif çözümlerimizi mümkün olduğunca çoğaltmak ve ürettiğimiz değeri paylaşmaktır.

2015 yılında…
TEB köklü geçmişi, kurumsal kültürü ve benzersiz deneyimle geleceğe güvenle ve kararlılıkla bakmaktadır.

Küresel bir marka olan BNP Paribas ile olan stratejik iş ortaklığımız, global piyasa koşullarını doğru anlama ve kurumsal stratejilerimizi hızla uyarlama gücümüzü daha da pekiştirmekte ve bizi motive etmektedir.

TEB, profesyonel yönetim ekibi ve çalışanlarıyla birlikte geleceğe ve zirveye odaklı misyonunu yerine getirecek güçtedir.

Katkıları için paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
Ekibimizin 2014 yılında gösterdiği performans gurur vericidir. Takım çalışmasında kaydettikleri başarı kadar, bireysel boyutta da her bir TEB çalışanı bu kurumun bir üyesi olmanın ve bu kültürü paylaşmanın gereklerini özenle ve eksiksiz yerine getirmektedir.

Hissedarlarımız ve yönetim kurulumuzun desteği ve kılavuzluğunda, Bankamızın gelecek hedeflerine kolaylıkla ulaşacağına inanıyorum. Bu vesileyle, müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza değerli katkıları ve markamıza duydukları güven için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ümit Leblebici
Genel Müdür