2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

DENETİM KOMİTESİNİN, İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ VE HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

TEB bünyesinde iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi amacıyla oluşturulan organizasyonel yapılanma “11.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu yapılanma, Banka’nın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik ve etkinliktedir.

Risk Yönetimi, Uyum ve İç Kontrol ile Teftiş Kurulu, organizasyonel açıdan Yönetim Kurulu’na bağlı, birbirinden bağımsız, ancak eşgüdüm içinde çalışan üniteler olarak 2015 yılı faaliyetlerini tamamlamışlardır.

Yönetim Kurulu Banka’nın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli strateji ve politikaların onaylanması ve etkin bir iç denetim sistemi ile risk yönetim sisteminin sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirleri almıştır.

Teftiş sistemi Banka’nın ve iştiraklerinin tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. TEB Teftiş Kurulu yılsonu itibarıyla; 1 Kurul Başkanı, 3 Kurul Başkan Yardımcısı, 6 Denetim Müdürü, 4 Süpervizör Müfettiş, 23 Müfettiş, 10 Yetkili Müfettiş Yardımcısı, 27 Müfettiş Yardımcısı, 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Yöneticisi, 1 Teftiş Kurulu Destek ve Koordinasyon Yöneticisi, 1 Teftiş Kurulu Destek ve Koordinasyon Yönetici Yardımcısı ve 1 Üst Yönetim Asistanından oluşan kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu; Teftiş Kurulu’nun, Banka’nın ve konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin bütün faaliyetlerini ve birimlerini sınırlama olmaksızın inceleyebilmesi için gerekli bütün tedbirleri almıştır.

2015 yılı teftiş çalışmalarında 159 şube denetimi gerçekleştirilmiştir.

Şube denetimlerine ek olarak; Genel Müdürlükte 19, iştiraklerde 6, Bilgi Teknolojileri alanında ise 5 farklı konu olmak üzere toplam 30 alanda teftiş gerçekleşmiştir. Bu denetimlere ilaveten bankacılık ve bilgi teknolojileri süreçlerini içeren Yönetim Beyanı çalışması yapılmıştır.

Uyum ve İç Kontrol Grubu bünyesinde, İç Kontrol Bölümü, Mevzuat ve Uyum Bölümü ve Bilgi Teknolojileri Kontrol Bölümü bulunmaktadır.

İç kontrol faaliyetleri, temel kontrol alanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş, iç kontrol ve uyum fonksiyonları ayrı ayrı örgütlenmiştir. İç kontrol yapılanmasında, şube ve genel müdürlük departmanlarındaki kritik aktivitelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ya da üç aylık kontroller, İç Kontrol Bölümü bünyesindeki Şubeler Kontrol Departmanı ve Genel Müdürlük Kontrol Departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mevzuat ve Uyum fonksiyonu bünyesinde ise BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğe paralel olarak Mevzuat Departmanı ile Uyum Departmanı bulunmaktadır.

Risk Yönetimi sisteminin amacı, bankanın faaliyetleri sonucunda maruz kalınan risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve belirlenen politikalar, uygulama talimatları ve limitler vasıtasıyla kontrol edilmesini sağlamaktır.

Banka ve tüm iştiraklerin Risk Yönetimi fonksiyonları Grup Risk Yönetimi altında toplanmıştır. Grup Risk Yönetimi, TEB Grubu Yönetim Kurulları’na, TEB A.Ş. bünyesindeki Denetim Komitesi vasıtasıyla raporlama yapmakla ve bu yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulları adına genel gözetim, uyarı ve öneri görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Banka Grup Risk Yönetimi;

olarak 4 bölüm şeklinde örgütlenmiştir. Operasyonel Risk ve iş Sürekliliği Departmanı 2015 yılı Kasım ayı itibarıyla Risk Yönetimi Grubu’na katılmıştır.

Banka’nın 08 Kasım 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24’üncü maddesi hükümleri göz önüne alınarak tüm TEB Grubu şirketlerinden sorumlu bir Denetim Komitesi kurulması kararı alınmış, 4389 sayılı Kanun kapsamında Banka’da kurulmuş bulunan Üst Düzey Risk Komitesi’nin yetkilerinin söz konusu komite tarafından üstlenilmesi karara bağlanmıştır.

2015 yılı içinde, Denetim Komitesi 55 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, tüm Grup bazında risklerin konsolide bir şekilde izlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması, aktiviteler bazında yazılı prosedürlerin gözden geçirilmesi, Teftiş Kurulu, Risk Yönetimi, Uyum ve İç Kontrol grupları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Banka ve Grup şirketleri arasında aynı kapsamda iç kontrol sisteminin oluşturulması yönünde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Banka, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri konusunda gerek yeni yasal düzenlemeleri gerekse yurt dışı en iyi uygulamaları yakından takip edip uygulamaya sokmaktadır.