2015 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

28 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 2016 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,

8- Bankamız paylarının Borsa kotundan çıkması ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalınması dolayısıyla Bankamız Esas Sözleşmesi’nin tadili hakkında karar ittihazı,

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

11- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı,

12- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334.-335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı,

14- Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin onaylanması hakkında karar ittihazı.