2012 Faaliyet Raporu
Anasayfa PDF İndir BNP Paribas Grup İletişim English

25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
 4. 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki
 5. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2012 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 6. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
 7. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 2013 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,
 8. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı,
 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında Bankamız Ana Sözleşmesinin tadili hakkında karar ittihazı,
 10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
 11. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
 12. Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin onaylanması hakkında karar ittihazı,
 13. 2012 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
 14. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.