2012 Faaliyet Raporu
Anasayfa PDF İndir BNP Paribas Grup İletişim English

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bankamız, 30.11.2011 tarih ve 28158 sayılı resmi gazetede yayınlanan ““Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri IV No:56)”ekinde yer alan ilkelere tam uyumu hedeflemektedir.

Tebliğde yer alan ilkelerin tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edilmektedir. Söz konusu tebliğin 8 numaralı maddesi gereğince payları İMKB’de işlem gören bankalar için tebliğ yayımından bir sene sonra yürürlüğe girdiğinden şu aşamada bazı zorunlu ilkelere uyuma ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  

2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Temettü, sermaye artırımı işlemleri ile Genel Kurul gündem ve kararlarını kayıtlı ortaklara duyurmak, TTK’nun 326/1. fıkrası hükmü gereği Pay Defterini tutmak ve ortaklarımız ile hukuki ve operasyonel ilişkileri sürdürmek amacıyla Bankamız bünyesinde “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” (organizasyon şemamızdaki ismi “Hissedarlar Birimi”) mevcut olup, bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Jale Akman Aydoğdu
Tel: 0216 635 34 69
Faks: 0216 636 36 36
E-posta: jale.akman@teb.com.tr

Hülya Şentürk
Tel: 0216 635 34 70
Faks: 0216 636 36 36
E- Posta: hulya.senturk@teb.com.tr

Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmaktadır. Ayrıca Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurma, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirme fonksiyonlarını yerine getiren “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” da mevcut olup bu departmanın iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Çiğdem Çelikbilek (Müdür)
Tel: 0216 635 24 63
Faks: 0216 636 36 36
E-posta: cigdem.celikbilek@teb.com.tr

Özgün Zaimoğlu (Yönetici Yardımcısı)
Tel: 0216 635 24 60 
Faks: 0216 636 36 36
E-posta: ozgun.zaimoglu@teb.com.tr

2012 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 50’ye yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin özel bilgi talepleri dışında pay sahipliği haklarının kullanımı çerçevesindeki her türlü bilgi ve açıklama şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim sayfaları altında yer almaktadır. Söz konusu bilgi ve açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak sürekli güncel tutulmaktadır.

Hususi Denetçi seçimi konusuna Ana Sözleşmemizin 36. maddesinde yer verilmekte olup, 2012 yılında Hususi Denetçi seçimi yapılmamıştır. Bu maddede özel denetçi atanması talebi bir bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak Ana Sözleşmemizde TTK’da yer alan bu hususa aykırı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hak 2012 yılı içinde kullanılmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

2012 yılı içinde:
26 Mart 2012 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmıştır. Olağan Genel Kurul’daki nisap yüzde 96.81 olarak gerçekleşmiş olup medya katılmamıştır.

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce; ortaklar pay defterinde yazılı ortaklara taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim gönderilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kaydileştirmediği sürece ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olamamaktadır.

Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımız;

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi’ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almak veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmak suretiyle toplantıya katılabilmektedirler.

Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantılarımızda ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir.

Ana Sözleşmemize göre; önemli tutarlarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararlar için Genel Kurul onayına gerek bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun bahsedilen hususlara ilişkin yetki ve sorumluluklarına ise Ana Sözleşmemizin 26. maddesinde yer verilmektedir.

Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler süresi içinde yapılmakta, toplantılar İstanbul’da merkezi yerlerde düzenlenmekte ve Genel Kurul tutanakları Hissedarlar Birimimiz ile internet sitemizde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısı sırasında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara dönem içinde bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgi verilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri, talepleri Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” ve “Hissedarlar Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir.

6- Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bankamız internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Kâr Dağıtım Politikamız:
“Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir kârın yüzde 40’ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka’nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.”

Bankamızda 2011 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır.

7- Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 9. maddesinde;

ilişkin hükümler yer almaktadır.

Ayrıca, aynı maddede Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir şeklinde bir hüküm de bulunmaktadır

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Bankamızın Bilgilendirme Politikası, tabi olduğumuz mevzuat gereğince güncellenerek web sitemize Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Bankamızın Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü’nün bilgi ve onayı dahilinde “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim” ve “Resmi Raporlama” Departmanları tarafından kamuya duyurulmaktadır. Yapılan duyurular Kurumsal Yönetim Komitesi’ne de raporlanmaktadır.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Bankamızın internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal Yönetim” başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren
http://www.teb.com.tr/Main/HaritaYatirimci.aspx
http://www.teb.com.tr/Main/HaritaKurumsalYonetim.aspx

internet adreslerinde;

başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır.

10- Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Faaliyet Raporu’nda yer aldığından Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık ve Dönemsel Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde “Bize Ulaşın” başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere önemli yükümlülükler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı”, “Hissedarlar Birimi” ve “Müşteri İletişim Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler.


13- İnsan Kaynakları Politikası

TEB’in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

TEB İnsan Kaynakları;

için çalışmaktadır.

TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

TEB’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır. TEB’in 2012 yılsonu personel sayısı 9,287, şube sayısı ise 509’dir. TEB çalışanlarının yüzde 61.3’si üniversite, yüzde 5.5’ü yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1’i ise doktora derecesine sahiptir. 2012 yılında TEB’de kişi başına düşen eğitim ise 62 saat olarak gerçekleşmiştir.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bankamızın Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 tarih, 1012 sayılı “Bankacılık Etik İlkeleri”ne riayet etmeyi benimsemiştir.

Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu Şirketleri çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu etik kurallar TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı altında toplanmış ve tüm TEB grubu çalışanlarına iletilmiştir. Hem bankamızın başarısı hem de grup çalışanların kişisel başarısı açısından önemli bir unsur teşkil eden etik ilkeler “Şirket Kaynaklarının Kullanımı”, “İlişkiler”, “Şirkete Karşı Yükümlülükler” ve “Genel ve Özel Kurallar” başlıkları altında kurum kültürünün benimsenmesi amacına da hizmet edecek şekilde, çalışanlarımızın her konuda başvurabilecekleri, geniş kapsamlı bir kaynak işlevi de görmektedir.

Bankamız etik kurallarına web sayfamızda Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer verilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir.

TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da desteklemektedir.

Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri amacıyla gönüllü katılımları teşvik etmektedir.

KOBİ Bankacılığı, KOBİ Akademi, KOBİtv
TEB, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan KOBİ’leri öncelikli paydaşları arasında görmektedir. KOBİ’lerin finans dışı alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gelecekte de varlıklarını daha güçlü biçimde sürdürebilen güçlü kurumlar olabilmeleri amacıyla TEB KOBİ Bankacılığı tarafından yürütülen çalışmalar KOBi Akademi bünyesinde KOBİ’lerin hizmetine sunulmaktadır. Doğrudan diyalog platformlarıyla Kurumsal Sorumluluk’un öncelikli ilkelerinden biri olan Paydaş Katılımı stratejisi ile hareket eden platform KOBİ’lerin kurumsal olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiyi onların ayaklarına kadar götürmekte ve KOBİtv ile bu bilgilerin güncel biçimde sürekli ulaşabilecekleri bir alanda yer almasına hizmet edilmektedir. KOBİ Akademi ve diğer hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye KOBİ Bankacılığı bölümünde yer verilmektedir.

TEB KOBİ KSS Konferansları
KOBİ’lerin en önemli tedarikçiler olması ve ülke ekonomilerinin temel taşını oluşturması TEB’in Kurumsal Sorumluluk ile ilgili alanların KOBİ’ler tarafında fayda sağlayan uygulamalar olduğunun bilinmesi gerekliliğini de getirmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, Markalaşma ve Farklılaşma gibi konuların KOBİ’lerin temel sorunları olduğundan yola çıkarak 2012 yılında sektörlere özel düzenlenen KSS Konferansları bu amaçla Bursa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmiştir. KSS uzmanı ve sektör temsilcilerinin sunumlarıyla gerçekleşen konferanslarda KSS’nin KOBİ’lerin temel sorunlarında ne şekilde çözüm getirebileceği tartışılmış ve bu konuda KOBİ’ler arasında bilincin artması amaçlanmıştır.

TEB Tedarikçi Konferansı
TEB’in kurumsal sorumluluk stratejisinin temelini paydaş beklentileri ve paydaşlarla diyalog oluşturmaktadır. Bu nedenle en önemli paydaşları arasında yer alan tedarikçilerinin kurumsal sorumlulukla ilgili alanlarda bilinçlenmesi, kaynakların doğru kullanılması konusunda farkındalıklarının artması TEB için öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 2012 yılında TEB tedarikçilerine özel düzenlenen konferansta Enerji Verimliliği konusu ele alınmış, konunun uzmanları enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusunda TEB ile tedarikçi konumunda iş ilişkisi olan şirketleri bilgilendirmiştir.

TEB Aile Akademisi
TEB’in Kurumsal Sorumluluk anlayışı, öncelikle kilit paydaşlarıyla doğrudan diyalog kurmak, onların sıkıntı ve beklentilerini anlamak, bankacılıkla ilgili deneyim ve birikimleriyle paydaşlarına değer katmaktır. 2012 yılında TEB Bireysel Bankacılık Birimi tarafından başlatılan TEB Aile Akademisi TEB’in kilit paydaşı olan müşterileriyle yüz yüze, doğrudan bir araya geldiği önemli bir diyalog platformudur. TEB, etki alanının en önemli bölümünün gelişmekte olan toplumlarda finansal hizmetlere erişim ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunun bilincindedir. Türkiye’nin refah seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TEB finansal okuryazarlığı şubeleri aracılığıyla tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir.
TEB Aile Akademisi’nin en öncelikli amacı TEB şubelerinde sağlanan sohbet ortamında aile bireylerine finansal okuryazarlık kazandırmaktır.
Uzun vadede toplumda bankacılık işlemlerine ilişkin bilgileri arttırmayı, tasarruf ve birikim bilincini yerleştirmeyi hedefleyen bu platformda TEB şubelerinde düzenlenen seminerlerle ailelere, bütçe yönetimi ve birikimlerini hangi finansal araçlarla değerlendirebilecekleri konusunda yol gösterilecektir. TEB Aile Akademisi ile ilgili detaylı bilgilere Bireysel Bankacılık Bölümü’nden ulaşabilirsiniz.


TEB Anadolu Burs Programı
“Eğitim herkesin hakkı” ilkesinin savunucuları arasında yer alan TEB, bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 4 öğrenciyle desteklemektedir. Öğrencilerinin çoğunun ücretli olarak okudukları dünyanın lider üniversiteleri, sosyo-ekonomik eşitsizliklerden dolayı geride kalan az sayıda öğrenciye de kendileri burs vererek en başarılı öğrencileri bünyelerine alabilmekte ve üstün vasıflara sahip dünya vatandaşları mezun etmektedirler. TEB de Koç Üniversitesi’nin geliştirdiği bu programa destek vererek ülkenin en parlak gençlerinin en iyi şekilde eğitim almalarına aracı olmaktadır. Ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere erişebilen bu program sayesinde üstün öğrenciler üniversitenin sağladığı ayrıcalıklardan faydalanabilmekte, üniversite de ülkenin parlak gençleriyle bilime daha fazla katkı sağlamaktadır. 2011-2012 yılında başlayan bu işbirliği sayesinde 4 öğrencimizin tüm eğitim masrafları 5 yıl boyunca karşılıksız olarak TEB tarafından sağlanacaktır.

Gençlik Treni
Geleceğe ve gençlere yatırım yapmayı amaç edinen TEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ulaştırma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği “Gençlik Treni Projesi”ne destek oldu. Daha önce yaşadığı kentin dışına çıkmamış gençlerimize ülkemizi tanıma fırsatı sunan proje, 29 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında 7 hat üzerinde hayata geçirildi. 19-29 yaşlarındaki yaklaşık 2000 genci Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan tren, katılımcılara farklı bölgelerdeki akranlarıyla tanışma ve Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmeleri fırsatı sağladı.

TFF 18 yaş altı sponsorluk
Dünyada en yaygın 5 spordan biri olan ve 6 kıtada, 200 ülkede yaklaşık 100 milyon aktif sporcuyu buluşturan tenisi Türkiye’de sadece televizyon aracılığıyla izlenen bir spor dalı olmaktan çıkartmak amacıyla TEB « TEB BNP Paribas WTA Championships »’in isim sponsoru olmuştur. Dünyanın en prestijli kadın tenis turnuvasının 3 yıllık bir süre boyunca Türkiye’de düzenlenmesinin ülke tanıtımına ve ekonomisine katkısı oldukça önemli bir boyuttadır.

“Türkiye’nin geleceğine yatırım” anlayışı gereği; ülke tanıtımlarına ve ekonomisine yaratılan katma değerin yanı sıra gençlere alternatif yeni spor alanları yaratmak TEB’in en önemli amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda tenisin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını sağlayabilmek için Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsoru olan TEB, 18 yaş altı tenisçilere alt yapı desteği vererek Türkiye’den yıldız tenisçilerin yetişmesini amaçlamaktadır. Sokak Tenisi aktivitesi ile tenisi tüm Türkiye’de sokağa indirerek tenisi sevdirmek ve lisanslı sporcu yetişmesini teşvik etmek vizyonu ile hareket eden TEB spor yatırımlarına bu doğrultuda devam edecektir.

Çevreye Katkı
TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk mevduat bankası olan TEB, 2011 yılında da çevreye duyarlı iyileştirme çalışmalarına devam etmiştir. TEB, Çevre Yönetim Sistemi’nin ilk 15 ayında 3.7 milyon KW saat elektrik, 16,261 ton su ve 3,726 ağaca karşılık gelen kağıt tasarruf etmiştir.

Topluma Katkı
İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis turnuvalarından WTA Championships’in Türkiye’de düzenlenmesine de katkıda bulundu. Turnuva, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun girişimi ve TEB’in desteğiyle 25-30 Ekim’de İstanbul’da düzenlendi. Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişinin ekranlardan, 70 bin kişinin de stadtan izlediği etkinlik ile ülke tanıtımına büyük katkıda bulunuldu. Tenis otoriteleri ve tenis severler tarafından tam puan alan bu prestijli spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA tarafından da Billie Jean King Ödülü’ne layık görüldü. 2012 ve 2013 yıllarında da düzenlenecek olan turnuva ile ülkemizde tenise olan ilgisinin artması ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi için de önemli bir motivasyon kaynağı olması hedefleniyor.

Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük projelerini çoğaltmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 70 TEB çalışanı Uluslararası Avrasya Maratonu’nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için bağış topladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) Laboratuvarı için de kitap okuyan TEB Gönüllüleri, en son Kadın Emeğini Güçlendirme Vakfı’nın Anadolu’da açtığı oyuncak kütüphaneleri için oyuncak topladı.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

31 Aralık 2012 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin güncel listesi ve CV’leri internet sitemizde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Ana Sözleşmemizin 22. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu’nda da hükümler mevcuttur.

İsim

Görev

Yavuz Canevi Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Akın Akbaygil Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Varol Civil Görevli Üye ve Genel Müdür
Jean-Paul Sabet Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sabri Davaz Üye
Yves Paul Henri Martrenchar     Üye
Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch Üye
Ayşe Aşardağ Üye
Yvan L.A.M. De Cock Üye
Alain Georges Auguste Fonteneau Üye


Bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu’nca 30 Aralık 2011 tarihinde yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren bankalar için yürürlük kazanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurullarında yer vermeleri hususunda halka açık şirketlere belli zorunluluklar getirecek olan bu yeni düzenlemelere uyum hazırlıkları ilgili düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmektedir.

Banka Ana Sözleşmesi’nin “Yasak İşlemler”den bahseden 28. maddesinde; “Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kredi Komitesi Başkan ve Üyeleri’nin yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda mevcut hükümler uygulanır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Bankamızın Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekretaryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı içinde 154 karar alınmıştır. Bahsedildiği üzere bu konuları yürüten bir sekreterya mevcut olup, dönem içinde kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır.

Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Toplantılarda; alınan kararlar zapta geçirilmektedir. Bankamız Ana Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

17- Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bankamızda 2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çevresinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir:

Kurumsal Yönetim Komitesi
Komitenin Sorumlulukları: Banka’daki Kurumsal Yönetim uygulamalarını izler ve yönlendirir,

Başkan: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi )
Üyeler:
Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi),
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Dr. Akın Akbaygil)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Jean Paul Sabet)
Yönetim Kurulu Üyesi (Ayşe Aşardağ)
Yönetim Kurulu (Jean Milan Charles Dominique Givadinovitch)
Genel Müdür ve Görevli Üye (Varol Civil)
Teftiş Kurulu Başkanı (Hakan Tıraşın)
Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı (Birol Deper)
Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri (Melis Coşan Baban)
SPK Mevzuat Koordinatörü (Feryal İmşir)
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Aşkın Dolaştır)

Komite Sekreteri: Yatırımcı İlişkiler ve Kurumsal Yönetim Müdürü (Çiğdem Başaran)

Toplanma Sıklığı: Üç ayda bir

Denetim Komitesi
Komitenin Sorumlulukları:

Başkan: Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch
Başkan Vekili: Dr. Akın AKBAYGİL

Toplanma sıklığı: İki ayda bir

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda iki icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi kanalıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olan “Denetim Komitesi” mevcuttur.
Kuruluş Amaçları:

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir.

20- Mali Haklar

31 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve görevlerini fahriyen ifa etmeleri, denetçilerin her birine ise aylık brüt 750 TL ücret ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Yönetim Kurulu görevli üyelerine sağlanan maddi haklar ise Ana Sözleşmemizin 27. maddesine istinaden ve kendilerine tevdi olunan görevin niteliği ile bu göreve tahsis edecekleri zaman kriterlerine göre Yönetim Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir. 2012 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı 2 6.258.610 TL’dir.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka’nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.