2012 Faaliyet Raporu
Anasayfa PDF İndir BNP Paribas Grup İletişim English

BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilgili çeşitli bankacılık işlemleri yapmakta olup, bu işlemler ticari amaçlarla ve geçerli piyasa fiyatlarıyla uyumlu gerçekleştirilmektedir. Risk grubu ile yapılmış kredi işlemlerinin Bankamız toplam kredi riski içindeki payları 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

(%)

31.12.2012

31.12.2011

Toplam Nakdi Krediler İçindeki Payı

0.12

0.74

Toplam Gayrinakdi Krediler İçindeki Payı

2.69

2.92

Toplam Nakdi ve Gayrinakdi Krediler İçindeki Payı

0.79

1.26

 

Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detay açıklamalara “Faaliyet Raporu”nun 4’üncü bölümü b bendinde “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hazırlanarak sunulmuş, 31 Aralık 2012 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun VII’inci bölümünün 1’inci maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.

ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
2012 hesap döneminde Bankamız ve iştirakleri nezdinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dış denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan; bankamız nezdinde BDDK, TCMB gibi düzenleyici kamu otoritelerinin muhtelif denetimleri yapılmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ
Bankamız Yönetim Kurulu, “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin görev ve sorumluluklarının;

  1. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi,
  2. Durumun değerlendirilmesi, varsa tehlikelere işaret edilmesi, gerekli önlemlerin belirtilmesi amacıyla her iki ayda bir hazırlanacak Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Raporun Yönetim Kuruluna sunulması,

olarak tarif edildiği ve Bankamızda mevcut Denetim Komitesi’nin, Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi kapsamındaki “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin belirtilen görev, sorumluluk ve yetkilerini kapsayacak şekilde yapmakta olduğundan hareketle, söz konusu komitenin çalışmalarına devam etmesine karar vermiştir.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALARA İLİŞKİN BİLGİ
2012 yılında Banka aleyhine 14,024,377 TL değerinde 1,209 adet hukuk davası açılmıştır. 2012 yılında  ve öncesi yıllarda açılan  toplam 3,377 adet dava devam etmekte olup 106,545,468.5 TL dava değeri bulunmaktadır. Bu davalar için, 31.12.2012 tarihi itibariyle 45,170,991 TL  karşılık ayrılmıştır.

Rekabet Kurulu'nun 2 Kasım 2011 tarih, 11-55/1438-M sayılı kararıyla, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal eden eylemler içerisinde bulundukları iddiası ile Banka’nın da içinde bulunduğu 12 Bankaya ilişkin açılan soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın bulunduğu aşama ve belirsizlik dikkate alındığında 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle herhangi bir karşılık ayrılmasına gerek olmadığı öngörülmektedir.

İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİ
 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

HAKİM ŞİRKETLE İLİŞKİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Banka’nın %55 oranında pay sahibi olan hakim ortağı TEB Holding ile, TEB Holding’e bağlı bir şirketle, TEB Holding’in yönlendirmesiyle TEB Holding’in ya da TEB Holding’e bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2012 yılında TEB Holding’in ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktır. Dolayısı ile TEB Holding veya TEB Holding’e bağlı bir şirketle herhangi bir denkleştirme işlemi de söz konusu değildir.