2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

25 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 2014 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,

8- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı,

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

11- 2013 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

12- Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

 

 

Yavuz CANEVİ                                  Dr. Akın AKBAYGİL

Yönetim Kurulu Başkanı                     Yönetim Kurulu Başkan Vekili