2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

DİĞER HUSUSLAR

ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 hesap döneminde Bankamız ve iştirakleri nezdinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dış denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan; bankamız nezdinde BDDK, TCMB gibi düzenleyici kamu otoritelerinin muhtelif denetimleri yapılmıştır.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

2013 yılında Banka aleyhine 61,931,346.75 TL değerinde 1309 adet hukuk davası açılmıştır. 2013 yılında  ve öncesi yıllarda açılan  toplam 5,794 adet dava devam etmekte olup 224,816,698.93 TL dava değeri bulunmaktadır. Bu davalar için, 31Aralık 2013 tarihi itibariyle 35,502,365 TL  karşılık ayrılmıştır.  

Rekabet Kurulu'nun 2 Kasım 2011 tarih,
11-55/1438-M sayılı kararıyla, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal eden eylemler içerisinde bulundukları iddiası ile Banka’nın da içinde bulunduğu 12 bankaya ilişkin açılan soruşturma sonucunda 16 Ağustos2013 tarihinde 8.001.544,50 TL idari para cezası ödenmiş olup, Banka tarafından bu cezanın  iptali için dava  açılmış olup, halen devam etmektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR,

Yıl içinde Banka aleyhine düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından uygulanan idari para cezalarının toplamı 8,584,900TL olup,  bu tutarın 8,001,544.50 TL’lik bölümü Rekabet Kurulu'nun 2 Kasım 2011 tarih,
11-55/1438-M sayılı kararıyla, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal eden eylemler içerisinde bulundukları iddiası ile Banka’nın da içinde bulunduğu 12 Bankaya ilişkin açılan soruşturmaya ilişkin olarak 16/08/2013 tarihinde ödemesi yapılan idari para cezası oluşturmaktadır. Banka tarafından bu cezanın  iptali için  dava  açılmış olup, halen devam etmektedir.

İŞTİRAK PAYLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fortis Faktoring AŞ. ile TEB A.Ş.’nin iştiraki olan  TEB Faktoring A.Ş’nin. birleşme işlemleri kapsamında, 31 Ocak 2013 tarihinde yapılmış olan hisse satış sözleşmesi sonucunda TEB Faktoring A.Ş.’nin Fortis Faktoring A.Ş.’ndeki doğrudan pay oranı %99,9’a çıkmış olması sebebiyle TEB A.Ş.’nin Fortis Faktoring’teki dolaylı payı da %99.98  olmuştur. 1 Temmuz 2013 tarihinde ise TEB Faktoring A.Ş.’nin Fortis Faktoring A.Ş. ile, Fortis Faktoring A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi yoluyla tüm hak, alacak, borç, yükümlülükler ve malvarlığının (aktif ve pasifi ile) kül halinde TEB Faktoring A.Ş.’ye devri yoluyla birleşmesi gerçekleştirilmiştir.

HAKİM ŞİRKETLE İLİŞKİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde doğrudan veya dolaylı hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle hâkim şirketlerin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirketler ile Şirketimiz arasında yapılan tüm hukuki işlemler piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda ve emsallerine uygunluk ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler nedeniyle Şirketimiz herhangi bir zarara uğramamıştır. Bu nedenle herhangi bir denkleştirme söz konusu olmamıştır.

2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle hâkim şirketin bağlı şirketleri yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirketin bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılan tüm hukuki işlemler piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda ve emsallerine uygunluk ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler nedeniyle Şirketimiz herhangi bir zarara uğramamıştır. Bu nedenle herhangi bir denkleştirme söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı hâkim şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem gerekmediği için alınmamış, dolayısıyla Şirketimiz aleyhine oluşan herhangi bir zarar söz konusu olmamıştır.

Hâkim şirketin bağlı şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem gerekmediği için alınmamış, dolayısıyla Şirketimiz aleyhine oluşan herhangi bir zarar söz konusu olmamıştır.