2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Bankamız, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1)”ekinde yer alan ilkelere tam uyumu hedeflemektedir.

Tebliğde yer alan ilkelerin tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edilmektedir. Söz konusu tebliğin payları borsada işlem gören bankalar için zorunlu olan maddelerine tam uyum sağlanmış olup, zorunlu olmayan ilkelere tam uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, ortaklarımızın ortaklık haklarına ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması amacıyla Bankamız bünyesinde “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” (organizasyon şemamızdaki ismi “Hissedarlar Birimi”) mevcut olup, bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Jale Akman Aydoğdu
Tel: 0216 635 34 69
Faks: 0216 636 36 36
E-posta: jale.akman@teb.com.tr

Hülya Şentürk
Tel: 0216 635 34 70
Faks: 0216 636 36 36
E- Posta: hulya.senturk@teb.com.tr

Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmaktadır. Ayrıca Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurma, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirme fonksiyonlarını yerine getiren “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” da mevcut olup bu departmanın iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Çiğdem Çelikbilek (Müdür)
Tel: 0216 635 24 63
Faks: 0216 636 36 36
E-posta: cigdem.celikbilek@teb.com.tr

Özgün Zaimoğlu (Yönetici Yardımcısı)
Tel: 0216 635 24 60 
Faks: 0216 636 36 36
E-posta: ozgun.zaimoglu@teb.com.tr

2013 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 30’a yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin özel bilgi talepleri dışında pay sahipliği haklarının kullanımı çerçevesindeki her türlü bilgi ve açıklama şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim sayfaları altında yer almaktadır. Söz konusu bilgi ve açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak sürekli güncel tutulmaktadır.

Özel Denetçi seçimi konusuna Esas Sözleşmemizin 32. maddesinde yer verilmekte olup, 25.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına  elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden birinin talebi üzerine, Toplantı Başkanı, özel murakıp seçimini Genel Kurulun onayına sunmuş ve yapılan oylama sonucunda özel murakıp seçimi Genel Kurulca reddedilmiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları
2013 yılı içinde:
25 Mart 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmış olup, Olağan Genel Kurul’daki nisap yüzde 97.45 olarak gerçekleşmiştir.   Genel Kurul toplantısına Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) aracılığıyla, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da katılım sağlanmıştır. Medya katılmamıştır.

Toplantı tarihinden en az üç hafta önce borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim yapılmıştır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündem bildirilmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30/2 maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesi kapsamında, Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden (“MKK”) sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Bankamız hisselerinin kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza teslim edilmeyen tüm hisse senetlerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikali söz konusu olduğundan, 31 Aralık 2012 tarihine kadar hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmamıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla fiziken katılan ortaklarımız;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Tüzel kişi ortaklarımız, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunabilmişlerdir.

Toplantı ilanında, vekaletname örneğine yer verilmiş ve notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerektiği , destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı’nın EGKS özel alanından erişilebileceği bilgisine toplantı ilanında yer verilmiştir.

Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul toplantısında ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir. Genel Kurul sırasında cevaplanamayan sorular bilahare Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler Yasal düzenlemelerde öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak iletişim vasıtası ile yapılmakta ve toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da merkezi yerlerde düzenlenmektedir. Genel Kurul tutanakları KAP ve Bankamız internet sitesinde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ile yararlanıcıları hakkında bilgi verilmiş ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin  5. fıkrası gereğince, 2013 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri, talepleri Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” ve “Hissedarlar Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir.

6. Kâr Payı Hakkı
Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bankamız internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Kâr Dağıtım Politikamız:
“Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir kârın yüzde 40’ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka’nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.”

Bankamızda 2012 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır.

7. Payların Devri
Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde;

ilişkin hükümler yer almaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Bankamızın Bilgilendirme Politikası, tabi olduğumuz mevzuat gereğince güncellenerek web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Bankamızın Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü’nün bilgi ve onayı dahilinde “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim” ve “Resmi Raporlama” Departmanları tarafından kamuya duyurulmaktadır. Yapılan duyurular Kurumsal Yönetim Komitesi’ne de raporlanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Bankamızın internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal Yönetim” başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren
http://www.teb.com.tr/Main/HaritaYatirimci.aspx
http://www.teb.com.tr/Main/HaritaKurumsalYonetim.aspx
internet adreslerinde;

başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır.

10. Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere ve ilgili mevzuat gereğince açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık ve Dönemsel Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde “Bize Ulaşın” başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere önemli yükümlülükler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı”, “Hissedarlar Birimi” ve “Müşteri İletişim Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler.

13. İnsan Kaynakları Politikası
TEB’in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

TEB İnsan Kaynakları;

için çalışmaktadır.

TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

TEB’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır. TEB’in 2013 yılsonu personel sayısı 10,001, şube sayısı ise 544’dür. TEB çalışanlarının yüzde 61.3’si üniversite, yüzde 5.5’ü yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1’i ise doktora derecesine sahiptir. 2013 yılında TEB’de kişi başına düşen eğitim ise bir önceki yıla göre %15 oranında artarak 71 saat olarak gerçekleşmiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Bankamızın Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 tarih, 1012 sayılı “Bankacılık Etik İlkeleri”ne riayet etmeyi benimsemiştir.

Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu Şirketleri çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu etik kurallar TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı altında toplanmış ve tüm TEB grubu çalışanlarına iletilmiştir. Hem bankamızın başarısı hem de grup çalışanların kişisel başarısı açısından önemli bir unsur teşkil eden etik ilkeler “Şirket Kaynaklarının Kullanımı”, “İlişkiler”, “Şirkete Karşı Yükümlülükler” ve “Genel ve Özel Kurallar” başlıkları altında kurum kültürünün benimsenmesi amacına da hizmet edecek şekilde, çalışanlarımızın her konuda başvurabilecekleri, geniş kapsamlı bir kaynak işlevi de görmektedir.

Bankamız etik kurallarına web sayfamızda Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer verilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir.

TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da desteklemektedir.

Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri amacıyla gönüllü katılımları teşvik etmektedir. 

Çevreye Katkı
TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

Bankamızda Operasyonel süreçlerin daha iyi ve verimli yönetilmesi amacıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uygulanmaktadır. Yönetim Sistemlerimiz entegre olarak yönetilmekte ve her yıl Bureau Veritas tarafından denetlenmekte, sürekli iyileştirme çalışmalarımıza kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca Bankamız Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk mevduat bankası özelliğini taşımaktadır.

Her yıl Bankamız tarafından CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon saydamlık Projesi) kapsamında raporlama da yapılmaktadır.

Topluma Katkı

TEB Aile Akademisi
TEB, etki alanının en önemli bölümünün gelişmekte olan toplumlarda finansal hizmetlere erişim ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunun bilincindedir. Türkiye’nin refah seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TEB finansal okuryazarlığı tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir.

Uzun vadede toplumda bankacılık işlemlerine ilişkin bilgileri arttırmayı, tasarruf ve birikim bilincini yerleştirmeyi hedefleyen bu platformda TEB şubelerinde düzenlenen seminerlerle ailelere, bütçe yönetimi ve birikimlerini hangi finansal araçlarla değerlendirebilecekleri konusunda yol gösterilmektedir.

2012’de 20 bin kişiye ulaşan TEB Aile Akademisi, 2013 yılında hedeflerini aşarak 105 bin kişinin katılımıyla finansal okuryazarlık eğitimleri vermiştir. Ailelerin ve bireylerin gelir gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğrukullanımı ve bankacılıkta müşteri hakları konularında verilen ücretsiz eğitimler son derece yoğun ilgi görmüştür. Çalışmalar kapsamında çocuklara da sınıf içi eğitimler, eğlenirken tasarruf ve birikim bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan TEB Çocuk (www.tebcocuk.com) internet sitesi ve app aracılığı ile ulaşılmıştır.

TEB Aile Akademisi, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine gitmiş ve ülkemizde ilk Finansal Erişim Endeksi çalışmasını gerçekleştirmiştir. Endeks çalışması sonucunda, Türkiye’de banka kullanabileceklerin finansal hizmetlere erişim skoru 100 üzerinden 43 olarak belirlenmiştir. Araştırma; gençlere, kadınlara ve kırsal kesime daha fazla erişildiğindeTürk bankacılık sektörünün asıl güçlü çıkışını yapacağını işaret etmektedir. TEB’in hedefi bu kesimlere ulaşarak, finansal okuryazarlıklarını geliştirmektir. TEB, bunu sadece bir iş olanağı olarak değil aynı zamanda bir sorumluluk olarak da algılamaktadır.

Diğer bir çalışmamız, Türkiye’nin finansal okuryazarlık endeksi projesidir. 2013 yılında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda ülkemiz finansal okuryazarlık endeksi 59,8 olarak tespit edilmiştir.

TEB’in şubelerinde başlayan eğitimler yoğun ilgi karşısında şubelerin dışına taşarak üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör firmaları, dernek ve odalara da ulaşmış, nihayet Ankara’da 100 kişi kapasiteli TEB Aile Akademisi Evi açılmıştır.  2014 yılında da TEB Aile Akademisi bünyesindeki çalışmalarını çeşitlendirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.

KOBİ Bankacılığı, KOBİ Akademi, KOBİtv
TEB, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan KOBİ’leri öncelikli paydaşları arasında görmektedir. KOBİ’lerin finans dışı alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gelecekte de varlıklarını daha güçlü biçimde sürdürebilen güçlü kurumlar olabilmeleri amacıyla TEB KOBİ Bankacılığı tarafından yürütülen çalışmalar KOBi Akademi bünyesinde KOBİ’lerin hizmetine sunulmaktadır. Doğrudan diyalog platformlarıyla Kurumsal Sorumluluk’un öncelikli ilkelerinden biri olan Paydaş Katılımı stratejisi ile hareket eden platform KOBİ’lerin kurumsal olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiyi onların ayaklarına kadar götürmekte ve KOBİtv ile bu bilgilerin güncel biçimde sürekli ulaşabilecekleri bir alanda yer almasına hizmet edilmektedir. KOBİ Akademi ve diğer hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye KOBİ Bankacılığı bölümünde yer verilmektedir.

TEB Tedarikçi Konferansı
TEB’in kurumsal sorumluluk stratejisinin temelini paydaş beklentileri ve paydaşlarla diyalog oluşturmaktadır. Bu nedenle en önemli paydaşları arasında yer alan tedarikçilerinin kurumsal sorumlulukla ilgili alanlarda bilinçlenmesi, kaynakların doğru kullanılması konusunda farkındalıklarının artması TEB için öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılında TEB tedarikçilerine özel düzenlenen konferansta Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi konusu ele alınmış, TEB ile tedarikçi konumunda iş ilişkisi olan şirketler konu hakkında ve TEB’de uygulanan süreçlere ilişkin bilgilendirilmiştir.

İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis turnuvalarından WTA Championships’in Türkiye’de düzenlenmesine de katkıda bulundu. Turnuva, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun girişimi ve TEB’in desteğiyle 25-30 Ekim’de İstanbul’da düzenlendi. Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişinin ekranlardan, 70 bin kişinin de stadtan izlediği etkinlik ile ülke tanıtımına büyük katkıda bulunuldu. Tenis otoriteleri ve tenis severler tarafından tam puan alan bu prestijli spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA tarafından da Billie Jean King Ödülü’ne layık görüldü. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında  düzenlenem  turnuva ülkemizde tenise ilgi artmış ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi için de önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur..

Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük projelerini çoğaltmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, her yıl TEB  arı Gönüllüleri Uluslararası Avrasya Maratonu’nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için bağış toplamakta,  Boğaziçi Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) Laboratuvarı için kitap okumaktadırlar.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
31 Aralık 2013 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin güncel listesi ve CV’leri internet sitemizde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Esas Sözleşmemizin 21. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu’nda da hükümler mevcuttur.

Banka Esas Sözleşmesi’nin “Yasak İşlemler”den bahseden 30. maddesinde; “Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları’nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

İsim

Görev

Yavuz Canevi

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Akın Akbaygil*

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ümit Leblebici

Genel Müdür ve Görevli Yönetim Kurulu Üyesi

Jean-Paul Sabet

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sabri Davaz

Üye

Béatrice Thérѐse Elisabeth Marie-Paule Dumurgier Cossa

Üye

Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch*

Üye

Ayşe Aşardağ

Üye

Yvan L.A.M. De Cock

Üye

Alain Georges Auguste Fonteneau

Üye

Musa Erden

Üye

Henri Simon Andre Foch

Üye

Alain Kokocinski

Bağımsız Üye

Dr.İsmail Yanık

Bağımsız Üye

16.  Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı içinde 194 karar alınmıştır. Toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması, Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekretaryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu tutanaklarının hazır bulunan üyeler tarafından imzalanmasının yanı sıra karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanmasının gerekliliği söz konusudur. Dönem içinde alınmış olan kararlar arasında karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır.

Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Bankamız Esas Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Bankamızda 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir:

*Denetim Komitesi üyeleri olarak SPK’nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)’ne uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadırlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Komitenin Sorumlulukları: Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim
Kurulu’na öneriler sunmak,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamındaki “Aday Gösterme Komitesi”nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Komite Başkanı: Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili (Dr. Akın Akbaygil )
Komite Başkan Vekili: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi)
Komite Üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Jean Paul Sabet)
Yönetim Kurulu Üyesi (Jean Milan Charles Dominique Givadinovitch)

Katılımcılar:
Yönetim Kurulu Üyesi (Ayşe Aşardağ)
Yönetim Kurulu Üyesi (Sabri Davaz)
Genel Müdür Vekili
Teftiş Kurulu Başkanı
Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
SPK Mevzuat Koordinatörü
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Komite Sekreteri: Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü

Toplantı Sıklığı: Gerektiğinde

Denetim Komitesi
Komitenin Sorumlulukları:

Komite Başkanı: Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch (Yönetim Kurulu Üyesi)
Komite Başkan Vekili: Dr. Akın AKBAYGİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Üyeler:
Yvan de Cock
Sabri Davaz
Toplantı Sıklığı: En az üç ayda bir

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda dört icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan  “Denetim Komitesi” mevcuttur.

Kuruluş Amaçları:

19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir.

20. Mali Haklar
25 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi yönünde karar alınmıştır. 2013 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı 25,216,529 TL’dir.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka’nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.