Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası
  Paylaş

  Bankamız, tabi bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen hususları zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurur.

  Amaç ve Kapsam

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) pay sahiplerinin, kamunun ve menfaat sahiplerinin ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamalar konusunda, eşzamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

  Yetki ve Sorumluluk

  Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu dahilinde olan Bilgilendirme Politikası’nın hayata geçirilmesi ve yürütülmesinden Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı ile Bankanın Genel Müdür ve Yardımcıları sorumludur.

  Mevzuata Uyum

  TEB, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine riayet eder. Ayrıca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) yanı sıra DR olarak da Londra Borsası’nda (LSE) işlem görmekte olması nedeniyle ilgili mevzuata da uyum göstermekte, İMKB’de yapılan her türlü bildirim İngilizce’ye çevrilerek eş zamanlı olarak LSE’e de bildirilmektedir.

  Bilgilendirme Araçları

  Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasında aktif olarak kullanılan araçlar aşağıdadır:

  • İnternet Sitesi
  • Faaliyet Raporu
  • Yurtiçi/Yurtdışı Toplantılar ve Road Showlar
  • Özel Durum Açıklamaları
  • Basın Bültenleri ve Basın Toplantıları
  • Telekonferanslar
  • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler
  • Diğer

  Bilgilendirme Araçları ve Bilgilendirme Politikası

  İnternet Sitesi

  TEB internet sitesini ( www.teb.com.tr ) Bilgilendirme Politikası'nın etkin bir parçası olarak kullanır ve sürekli olarak güncellenmesini sağlar. Menfaat sahiplerinin Banka hakkında güncel bilgi ulaşımı, internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri (/Yatirimci/Default.aspx) ve Kurumsal Yönetim ( /KurumsalYonetim/Default.aspx ) bölümleri ile sağlanır.

  İnternet sitesinde yer alan bilgiler hem Türkçe hem de İngilizce olarak menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

  Mali Bilgilere İlişkin Bilgilendirme

  Bankanın mali tabloları ve bu tabloların ayrılmaz parçası olan dipnotları her 3 aylık dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) belirlenen standartlara göre solo ve konsolide bazda hazırlanarak İMKB’ye, sözkonusu kurumca tercih edilen yöntemlerle iletilmektedir. Finansal tablolar ve dipnotları ayrıca 6. ve 12. ay sonlarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre de hazırlanmakta ve yine ilgili kurumlara iletilmektedir.

  Mali tablolar, Bankanın LSE’e olan bildirim yükümlülüğü ve yabancı menfaat sahiplerinin Türk menfaat sahipleriyle eş zamanlı olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, aynı anda İngilizce olarak da hazırlanarak Türkçe tablolar ve dipnotlarla aynı anda LSE’e de bildirilmektedir.

  BDDK standartlarına göre hazırlanan mali tablolar ve dipnotları, prensip olarak hem solo hem de konsolide bazda, en geç ilgili dönemi takip eden ayın son günü açıklanmakta ve açıklamayı takiben hem Bankanın internet sitesinde yeralmakta ve hem de bu tabloların gönderildiği kurumlar tarafından kamuya duyurulmaktadır.

  Özel Durum Açıklamaları

  SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile belirlenmiş olan özel durumların gerçekleşmesi durumunda konuyla ilgili özel durum açıklamaları İMKB’ye ve İngilizce’ye çevrilerek eş zamanlı olarak LSE’ye gönderilir. Borsalara bildirimin ardından bankanın internet sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak yer alması sağlanır.

  Genel Kurul Toplantıları ve Yıllık Faaliyet Raporu

  Yapılacak olan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul’lardan en az 2 hafta önce Genel Kurula ilişkin gerekli ilan ve duyurular, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türkiye çapında yayınlanan 2 farklı gazetede ilan edilir, eş zamanlı olarak İMKB ve LSE’de menfaat sahiplerine duyurulur ve Banka internet sitesinin Kurumsal Yönetim bölümünde yayınlanır. Genel Kurulu takiben toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri de adı geçen kurumlara duyurulur ve internet sitesine yayınlanır.

  Yıllık Faaliyet Raporu, yasal düzenlemeler çerçevesinde öngörülen süreler içinde hazırlanarak Bankanın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

  Yatırımcı ve Analistlerle Yurtiçi/Yurtdışı Toplantılar ve Road Showlar

  Gelen Toplantı Talepleri

  Banka hakkındaki gelişmeler takip etmek isteyen ve özellikle Banka yöneticileri ile birebir görüşme arzusunda olan yerli/yabancı analist ve yatırımcılar ile Bankanın Genel Müdürlük binasında toplantılar yapılır.

  Analist Toplantıları

  Genellikle sene sonu kapanışları döneminde veya gereken hallerde, analistler davet edilerek Banka ile ilgili güncel bilgi verilir, bu sayede ilişkide oldukları yatırımcılara Banka hakkında en doğru ve güncel bilgi akışı sağlanır.

  Yurtiçi/Yurtdışı Yatırımcı Konferansları ve Road Showlar

  Yurtiçi veya yurtdışında yerli veya yabancı yatırım şirketleri ile yatırım yapılan firmaların birlikte toplantı yapabilecekleri şekilde bir araya geldikleri konferanslar düzenlenir. Banka, bu toplantılara katılarak gerekli bilgileri yatırımcılarına ulaştırmayı prensip olarak benimsemiştir.

  Banka yetkilileri, bir yatırım şirketi aracılığıyla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmek ve Banka hakkında güncel bilgi akışını sağlayarak ilişkiyi canlı tutmak amacıyla gerekli gördüğü zamanlarda road showlar organize edebilirler.

  Basın Bildirileri ve Basın Toplantıları

  Bankadaki değişiklik ve yeniliklerin menfaat sahiplerine detaylı olarak iletilmesini sağlamak amacıyla basın bildirileri hazırlanır veya gerektikçe basın toplantıları organize edilir.

  Telekonferanslar

  Bankanın her 3 aylık mali sonuç ve dipnotlarını açıklamasının ardından aynı gün içinde veya bu mümkün değilse izleyen günlerde yerli ve yabancı analistler ile yatırımcılarımızın katılımına açık bir telekonferans organize edilir. Banka üst düzey yöneticilerinin bankanın performansını değerlendirdiği telekonferansın sonunda soru-cevap bölümü düzenlenerek katılımcıların soruları yanıtlanır.

  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler

  Bankamıza ilişkin Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince, yıllık mali tablolar ve raporlar olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

  Bilgilendirme Politikasının Diğer Ögeleri

  TEB hakkında e-posta, telefon ve diğer kanallardan gelen sorular, gerektiğinde ilgili departmanlardan da destek alınmak suretiyle, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı tarafından en kısa sürede cevaplanır.

  Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

  Teb hakkında basın-yayın organlarında yer alan haberler profesyonel bir medya takip ajansı tarafından takip edilir. Mevzuat çerçevesinde açıklama gereği ortaya çıkarsa bir özel durum açıklaması yapılır.

  İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

  İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde SPK’nın SeriVIII No:54 sayılı Tebliğinde anılan kriterler esas alınır

  Sayfa içeriğini puanla