TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDA 2010 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel Değerlendirme

TEB, 2010 yılını 366.9 milyon TL vergi öncesi ve 300.3 milyon TL net kâr ile kapatmıştır.
2010 yılında TEB toplam aktiflerini özellikle kredi ve menkul kıymetlerdeki büyümenin etkisi ile bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26 oranında artırmıştır.

Menkul kıymetler özellikle yatırım amaçlı enflasyona endeksli ürünlerin de portföye alınması ile büyümüştür. Aynı zamanda bu ürünlerin özkaynak üzerinde de önemli pozitif etkileri olmuştur.

2009 yılının ikinci yarısında yakaladığı ivmeyi devam ettiren TEB, 2010 yılında da bu performansını koruyarak 2010 yılı sonunda kredi portföyünü yıllık bazda yüzde 31 büyütmeyi başarmıştır.

2010 yılında hem ekonomideki iyileşmenin etkisi hem de TEB’in kalite odaklı kredi politikaları sonucunda, sorunlu kredi durumuna düşen krediler azalma eğilimine girmiş ve gerçekleştirilen tahsilatlar ile sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki payı düşmüştür.

Özellikle ihtiyaç kredilerindeki hızlı artış ile bireysel kredilerdeki büyüme ivmesi devam etmiş, 2009 yılı sonunda yüzde 24 olan kredi portföyü içinde bireysel kredilerin oranı 2010 sonu itibarı ile toplam yüzde 26’ya ulaşmıştır. TEB’in ihtisas konularından biri olan kurumsal ve ticari bankacılık, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan özel ürünler ile 2010 yılında da büyümeye devam etmiştir.

2010 yılında da mevduat fonlama tarafında ana kaynak olmaya devam etmiş, sene içinde müşterilere sunulan “Endeksli Mevduat” gibi ürünler ile bu kaynağın vade yapısı da uzatılmıştır.

TEB’in Sektördeki Konumu

TEB’in 2010 yılında temel büyüklükler açısından sektörden aldığı paylara ve bu paylardaki gelişime ilişkin göstergelere aşağıda yer verilmiştir.

(milyon TL)

31.12.2010

31.12.2009

TEB

Sektör

Banka’nın Payı (%)

TEB

Sektör

Banka’nın
Payı (%)

Toplam Aktifler*

19,031

1,007,556

1,89

15,064

834,014

1,81

Toplam Krediler *

11,753

529,012

2,22

8,991

396,207

2,27

Toplam Mevduat *

11,999

617,037

1,94

9,422

514,620

1,83

Şube Sayısı **

335

9,465

3,54

334

9,027

3,70

Personel Sayısı **

5,646

178,504

3,16

5,871

172,402

3,41

* Kaynak (sektör rakamları için) : BDDK Aylık Bülten Şubat 2011
** Kaynak (sektör rakamları için): TBB


TEB bilanço kompozisyonunun bankacılık sektörü toplam bilanço kompozisyonu ile karşılaştırılmasına aşağıda yer verilmiştir:

Bilanço içindeki Payı (%)

31.12.2010

31.12.2009

TEB

Sektör*

TEB

Sektör*

Likit Aktifler

14

12

17

13

Menkul Değerler

20

29

18

32

Krediler

62

53

60

48

Sabit Kıymetler

1

1

1

1

Diğer

3

5

4

6

Toplam Aktifler

100

100

100

100

 

 

 

 

 

Mevduat

63

61

63

62

Para Piyasaları

1

6

7

7

Alınan Krediler

19

12

11

10

Sermaye Benzeri Krediler

2

1

3

1

Diğer

5

7

5

7

Özkaynaklar

10

13

11

13

Toplam Pasifler

100

100

100

100

* Kaynak: BDDK Aylık Bülten Şubat 2011

2010 yılında TEB’in

 • toplam aktifleri birinci yarıyıla oranla yüzde 19 büyümüştür.
 • özkaynakları 1,813 milyon TL’ye ulaşmıştır.
 • toplam mevduatının bilanço içindeki payı yüzde 63 olmuştur.
 • kredi portföyü özellikle bireysel krediler ile işletme kredilerinde genişlemeye paralel olarak birinci yarıyıla göre yüzde 12 oranında artmış ve aktifin yüzde 62’sini oluşturmuştur.
 • takipteki krediler rasyosu yüzde 3.00 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşmiştir. Bu sonucun elde edilmesinde güçlü kredi politikaları ve özenli risk yaklaşımı büyük rol oynamıştır.
 • yüzde 98 olan krediler/mevduat rasyosu, toplanan her 100 TL’lik mevduatın 98 TL’sinin kredi olarak kullandırıldığını işaret etmiştir.
 • sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14.43, özkaynak verimliliği yüzde 17.35 olarak gerçekleşmiştir.


Yukarıda özetlenen performans sonuçları TEB’in gelişme ve büyüme kapasitesini işaret etmektedir.

TEB, vizyonu doğrultusunda, 2011 ve sonrasında piyasadaki etkinliğini yeni müşteri kazanarak ve mevcut müşterilerinde derinleşerek artırmaya odaklıdır. Halen süregelmekte olan Fortis Bank ile birleşme tamamlandığında, TEB, ölçeği ve yaygınlığı itibarıyla daha da güçlenecek ve tüm paydaşları için artan oranda katma değer üretmeyi sürdürecektir.

FİNANSAL KURUMLAR GRUBU

TEB Uluslararası Bankacılık

2010, TEB Uluslararası Bankacılık için başarılı bir yıl olmuştur. Banka, çeşitli alanlarda pazar paylarını artırmış ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliklerini güçlendirmiştir.

TEB Uluslararası Bankacılık,

 • Uluslararası ödemelerdeki pazar payını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24 artmıştır. 2009 yılında yüzde 6.87 olan pazar payını, müşterilere sunduğu kaliteli ve hızlı hizmet sonucunda 2010 sonu itibarıyla yüzde 7.38’e yükselmiştir.
 • Dış ticaret ile alakalı garanti işlemlerinde sunduğu yüksek kalite sayesinde pazar payını bir önceki yıla göre yüzde 12 artmıştır. 2009 yılında yüzde 9.11 olan pazar payı, 2010 sonu itibarıyla yüzde 9.73’e yükselmiştir.
 • Dünya Bankası kuruluşlarıyla olan anlaşmalarının sayısını artırmıştır. IFC ve EBRD ile olan dış ticaretin finansmanı anlaşmalarının yanı sıra Asian Development Bank (ADB) ile anlaşma imzalamıştır.
 • TEB’in dış finansman ihtiyacı çerçevesinde sendikasyon kredisinin başarılı bir şekilde yenilenmesini sağlamış, milletlerüstü kuruluşlar ile uzun vadeli fonlama imkanları üzerinde görüşmeler yapmıştır.
 • Banka müşterilerinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 50 milyon euro tutarında, 12 yıl vadeli, uygun maliyetli kaynak temin etmiştir.


Sendikasyon kredisine yoğun talep

2010 yılında Banka’nın sendikasyon kredisine gelen yoğun talep, uluslararası piyasalarda TEB’e duyulan güvenin en somut örneğini oluşturmuştur. TEB ihracatın finansmanında kullanılmak üzere, euro ve dolar cinsinden iki ayrı kredi diliminden oluşan toplam 345 milyon dolarlık sendikasyon kredisi almıştır. İki ayrı dilimde 190 milyon euro ve 100 milyon dolar olarak sağlanan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti Libor+%1.3 olarak gerçekleşmiştir.

TEB, 2010 yılında, bir önceki yıl temin edilen sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 100’ün üzerinde talep görmesine rağmen, ihtiyaçlarına paralel olarak geçen seneki kredi tutarını korumayı tercih etmiştir.

TEB Uluslararası Bankacılığın rekabet üstünlükleri
Milletlerüstü finans kuruluşları ile kurduğu sürdürülebilir iş ilişkileri kapsamında Türkiye’nin ihtiyacı olan uzun vadeli uygun koşullu kaynak temini konusunda önde gelen bankalardan biri olarak TEB,

 • müşteri havalelerinde yaygın muhabirleri aracılığı ile çok hızlı ve müşteriye özel çözümler üretebilmektedir.
 • BNP Paribas’nın Orta Doğu ve Afrika’da yaygın muhabirlik ağı sayesinde, işlem yapılması zor olan bölgelerde bile müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmektedir.
 • müşterilerinin uzun vadeli yatırımlarını uygun maliyetlerle finanse edebilmektedir.


Uluslararası bankacılıkta 2010 yılı gerçekleşmelerinden satırbaşları

 • Hayvancılık alanında yatırımı olan kişi ve kuruluşlara canlı hayvan ithalatı izni verilmesiyle birlikte TEB, bu alanda öncü bir muhabir banka ile işbirliği sözleşmesi imzalamış ve müşterilerine canlı hayvan ithalatı konusunda hızlı finansman olanakları yaratmıştır.
 • ICIEC (The Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits) ile yapacağı anlaşma sonrasında, Banka müşterilerine Uzak Doğu’da riskini üstlenmek istemediği işlemlerde de hizmet sunabilecektir. Aralık 2010da imzalanan anlaşma ile TEB müşterilerine daha fazla ülke ve banka ile çalışmaları konusunda avantaj sağlayabilecektir.
 • Halihazırda 125 para cinsinden havale gönderebilen TEB müşterilerinin, farklı para birimlerinde havale alabilmelerine imkan tanıyacak çalışmalar yürütmektedir.
 • Milletlerüstü bir kuruluş olan Inter-American Development Bank ile TEB müşterilerinin Latin Amerika ve Karayip ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinde avantaj sağlayacak risk paylaşımı ve risk satışı anlaşması sürecinin 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
 • Çin ile ticari ilişkilerin Türk Lirası ve Yuan (Renminbi) bazında yürütülmesi konusunda üst düzey yetkililer arasında varılan anlaşma sonrasında TEB, Bank of China (Hong Kong) Limited ile anlaşma imzalayarak Çin Yuan’ıyla işlem yapmaya başlayan Türk bankalarından biri olmuştur. Bu anlaşma TEB müşterilerinin Çin’e Yuan hesapları üzerinden havale gönderip alabilmesine ve Yuan cinsinden dış ticaret işlemleri gerçekleştirebilmesine imkan tanımıştır.


Uluslararası bankacılık alanında yürütülen işbirlikleri

2010 yılında BNP Paribas Sabit Getirili Menkul Kıymetler ekibi ile Türk firmalarının uluslararası tahvil-bono piyasalarından uzun vadeli kaynak temini konusunda çalışmalar yapılmıştır.

TEB, BNP Paribas’nın emtia finansmanı konusundaki deneyimini, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile harmanlayıp yarattığı sinerji ile 2010 yılında da tütün ve fındık finansmanında öncü konumunu sürdürmüştür. 2010 yılında tütün ve fındık finansmanı kapsamında Banka, müşterilerine 200 milyon euronun üzerinde kaynak sağlamıştır.

Kosova Cumhuriyet’inde kurulan TEB sh.A, , 2010 yılında, IFC’den ilk dış kaynağını temin etmiştir. Bu proje, Dünya Bankası Grubu’nun Kosova'yı yatırım yapılabilir ülkeler listesine almasını takiben ülkede IFC'nin yatırım yaptığı ilk proje olma özelliğini taşımaktadır.

Afrika ve Orta Doğu açılımlarında gelinen nokta

 • TEB, 2010 yılında Asian Development Bank (ADB) ile Dış Ticaret Finansmanı Programı isimli bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşma kapsamında TEB, riskini almayacağı bankaların işlemlerinde de müşterilerine hizmet sunma imkanına kavuşmuştur.
 • 2010 yılında Afrika ihracat işlem adedi 2009 yılına göre yüzde 5 artış göstermiştir. Aynı şekilde Orta Doğu ihracat işlemlerinde işlem adedi 2009 yılına göre yüzde 7.5 artmıştır.
 • Güney Kore ve Tayvan’dan yatırım malı ve hizmet ithalatı yapan Banka müşterilerine ithalatın finansmanını desteklemek amacıyla Tayvan Exim ve Güney Kore Exim ile anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalar sayesinde makine, ekipman ve hizmet alımları, yatırım ve tüketim malları ithalatı yapan TEB müşterilerine 5 yıla kadar uygun koşullarda finansman sağlanmaktadır.
 • TEB, 2010 yılında da milletlerüstü kuruluşlarla olan ilişkilerini yeni uzun vadeli kredilerle pekiştirmiştir. AFD’den sağlanan 50 milyon euroluk kaynağın uzun vade imkanı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.


Yeni paket çözümler

TEB’in euro ve dolar muhabirleri ile yaptığı ‘Intraturkey’ anlaşmaları sonucunda; Türkiye içi döviz cinsinden yapılan transferler için özel fiyatlamalar alınmıştır. Bu sayede, yurt içi euro ve dolar transferi yapmak isteyen TEB müşterilerinin işlemleri daha hızlı ve daha uygun maliyet ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Banka, muhabirleri ile yaptığı yeni anlaşmalar sonrasında, müşterilerine 125 farklı para biriminde havale gönderebilme kolaylığı sağlamıştır.

EFIL IV Kredisi ve emtia finansmanı alanlarında 2010 yılında yaşanan gelişmeler
TEB, müşterilerinin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak amacıyla; yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını, orta ve uzun vadede EFIL 4 kredisi ile finanse etmiş; kaynağını Dünya Bankası'nın sağladığı bu fon ile ihracat yapan müşterilerine destek olmayı sürdürmüştür.

TEB Dış Ticaret Merkezleri
Müşterilerinin makroekonomik anlamda riskli pazarlara satışlarını daha güvenli yapabilmelerine yardımcı olan TEB, 2010 yılında da Afrika’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların risklerinin kabulüne yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş, İslam Kalkınma Bankası iştiraki ICIEC ile İhracat Akreditifleri Risklerinin sigortalanması ile ilgili bir poliçe imzalamıştır.

Afrika Açılımı olarak adlandırılan kampanya kapsamında bu kıtaya ihracat yapan müşterilerin ihtiyaçlarına uygun paket çözümler sunulmuş; benzer bir çalışma Orta Doğu ülkeleri için de gerçekleştirilmiştir.

TEB’in dış ticaret piyasa payı 2010 yılında da istikrarlı seyrini korumuş, ithalatta yüzde 4.5 ihracatta ise yüzde 6.7 olarak gerçekleşmiştir.

TEB bünyesinde İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’da olmak üzere 4 Dış Ticaret Merkezi faaliyet göstermekte iken 2010 yılında Banka müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine önemli sanayi kentlerinden Bursa’da da bir Dış Ticaret Merkezi faaliyete geçmiştir.

TEB Dış Ticaret Merkezleri’nin konularında uzman çalışanları, dış ticaret işlemleri yoğun olan müşterileri olduğu kadar potansiyel şirketleri de hedeflemekte ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerle yeni müşteri kazanımına katkıda bulunmaktadırlar. TEB Dış Ticaret Merkezleri’nce sunulan hizmet kapsamında, ilgili ülkelerdeki diğer merkezlerle ve TEB’in geniş muhabir ağıyla da temasa geçilerek müşteri ihtiyaçlarına en uygun dış ticaret finansman çözümlerinin geliştirilmesine özen gösterilmektedir.

BNP Paribas’nın dünya çapındaki Dış Ticaret Merkezleri...
TEB, BNP Paribas’nın 55 ülkede 90 noktada faaliyet gösteren Dış Ticaret Merkezleri (Trade Center) ağı ile yakın bir iletişim ve iş birliği içindedir. Bu bağlamda, özellikle Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren BNP Paribas iştirakleri ile yakın bir iş birliği geliştirilmiştir. Ayrıca Banka, Kuzey Afrika’da Türk taahhüt sektörünün temsilcisi şirketlere ve ihracatçılara, BNP Paribas ağı üzerinden etkin ve hızlı çözümler sunabilmektedir.

2010 yılında da Türk Masası uygulaması gelişerek devam etmiştir...
BNP Paribas ile TEB arasındaki çok yönlü sinerjinin bir diğer ürünü olan Türk Masası uygulamalarının ilki 2005 yılında BNP Paribas El Djazair, Cezayir’de hizmet sunmaya başlamıştır. Son dört yıl içinde Ukrayna, Mısır, Rusya Türk Masaları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Türkiye’nin ihracatında en büyük payı temsil eden AB ülkeleri, 2009 yılında global ekonomik krizden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Bu durum Türkiye’nin ihracatında yaşanan küçülmenin en temel nedenlerinden biri olmuştur. AB ülkelerinde daralan talep karşısında proaktif bir davranış sergilemeyi başaran Türk ihracatçıları, yeni pazarlara yönelmişler ve bölgesel olarak en büyük artışı BNP Paribas’ın kuvvetli mevcudiyetinin bulunduğu Kuzey Afrika ülkelerinde sağlamışlardır. BNP Paribas’nın Trade Center ağı ihracatçılara adeta Ticaret Müşavirlikleri gibi hizmet sunmuşlardır.

TEB, Türk ihracatçılarını dünya çapında izlemeye ve müşterilerinin farklı coğrafyalarda ihtiyaç duyacakları paket çözümleri geliştirmeye, sigorta kuruluşları aracılığı ile ihracatçıların alıcıları hakkında bilgi temini çalışmalarına 2011 yılında da devam edecektir.

TEB Kurumsal Bankacılık

TEB Kurumsal Bankacılık Grubu, 2010 yılında kredi ve mevduat hacmini büyüterek müşterilerindeki derinliğini ve piyasa payını artırmıştır. Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine aracılık eden TEB Kurumsal Bankacılık, BNP Paribas sinerjisi ile yabancı sermayeli yeni müşteri kazanımı da sağlamıştır. Nakdi FX kredilerde yüzde 25, gayri nakdi kredilerde yüzde 20, TL mevduatta yüzde 35 büyüme gerçekleşmiştir.

TEB Kurumsal Bankacılık 2011 yılında da;

 • Müşteri odaklı ve uzun vadeli ilişki yönetimi ile “iş ortaklığı” yaklaşımı,
 • BNP Paribas global ağı ile yaratılan sinerji ile özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde rekabet avantajı,
 • Yabancı Sermayeli firmalarda BNP Paribas sinerjisi ile etkin müşteri iletişimi,
 • Güçlü teknik altyapı ile desteklenen müşterilere özel çözümler sunan Nakit Yönetimi Hizmetleri,

ile sektöründe farklılaşmakta ve müşterilerde uzun vadeli işbirliği ile ana banka konumunun güçlendirilmesini hedeflemektedir.

TEB ile BNP Paribas arasındaki sinerji, Türkiye’de yatırım sahibi BNPP müşterilerinin bankacılık işlemlerini TEB üzerinden gerçekleştirme oranı artmıştır.Bu kapsamda uluslararası şirketler için hesaplar açılmış ve bu firmaların finansal ve nakit yönetimi ihtiyaçlarının karşılanması için çözüm paketleri sunulmuştur.

BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB) ürün gruplarıyla ilişkilerimiz 2010’da gelişerek devam etmiştir. Ürün finansmanı alanında tarımsal ürünler başta olmak üzere baz madenler ve petrol alanlarında yeni iş alanlarının yaratılması hedeflenmiş ve ülke kredileri alanında çok sayıda finansman teklifinin hazırlanmasına aracılık edilmiştir. Diğer CIB ürünlerinde ise ilgili BNP Paribas birimleriyle temasları işlem bazında güçlenerek devam etmektedir.

2010 yılında da Banka içinde işkolları ve dışında iştiraklerle sinerjiler yaratılmıştır.

TEB Ticari Bankacılık

2010 yılında TEB Ticari Bankacılık;

 • mevcut müşterilerde derinleşme stratejisi izlerken müşteri tabanını genişletmiş,
 • 2010 yılı içinde TL ve YP kredilerde yıl içinde büyüme trendine bağlı olarak ağırlıklı olarak rotatif işletme kredileri kaleminde büyüme sağlamış (TL kredilerde yüzde 28, YP kredilerde ise yüzde 40 oranında),
 • kısa ve orta vadeli kredi hacmini artırmış,
 • dış ticaret hacminden işkolu olarak aldığı payı büyütmüş,
 • bir önceki yıla oranla hem ithalat hem ihracat kalemlerinde artış sağlamış,
 • türev ürünleri ve nakit yönetimi ürünlerini geliştirmiş; nakit yönetimi ürünlerini kampanyalarla desteklemiştir.


Müşterilerde derinleşme stratejisi

2010 yılında TEB Ticari Bankacılığın hedefi müşterilerde derinleşme olmuştur. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesine odaklanılırken, müşterilerin nakit yönetimi ve türev ürünleri gibi özellikli ürünlere yönlendirilmesine özen gösterilmiştir. Diğer taraftan Trade Center’lar ile Banka müşterilerinin uzmanlık gerektiren ihtiyaçlarına BNP Paribas’nın desteği ile çözüm üretilmeye devam edilmiştir.

BNP Paribas ile yaratılan sinerji, Trade Center’ların imkan ve tecrübelerinden yararlanma olanağı getirmiş ve TEB’in müşterinin danışman bankası olma hedefini güçlendirmiştir.

TEB Arval, TEB Cetelem, TEB Leasing, TEB Faktoring ile müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapılmış ve Banka müşterilerine ortak bir çözüm sunmak konusundaki işbirliği sürdürülmüştür.

TEB Ticari Bankacılık, 2011 yılında da büyüme stratejisini ve müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye kararlıdır.

Altın Bankacılığı

Altın kredilerinde sektör lideri
Altın Bankacılığı ürünlerinden altın kredileri hacmi, 20 Aralık 2010 tarihi itibarıyla sene başına göre kg bazında yüzde 8.6 artmıştır. TEB, 2010 yılında yüzde 35’lik pazar payı ile altın kredilerinde sektörde lider konuma yükselmiştir.

2010 yılında altın fiyatları dolar/Ons bazında yılbaşına göre yüzde 27.1 oranında artış göstererek 1.385 dolar/Ons seviyesine yükselmiştir. Bu durum yatırım amaçlı altın talebini en üst seviyede artırırken, takı amaçlı altın talebinin düşmesine yol açarak piyasada altın kredisi talebinin azalmasına neden olmuştur.

TEB, yıl boyunca sektör oda ve dernekleri ile yakın ilişkiler kurmuş, sektörde faaliyet gösteren potansiyel firmalara Banka’nın tanıtımı ve altın bankacılığı ürünleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla toplantılar yapılmıştır. Kuyumculuk sektörüne özel düzenlenen yerel fuarlara katılımcı olarak destek verilmiştir.

TEB, 2010 yılında daha yaygın ve tasarruf yapma gücü daha düşük müşteri kitlesine ulaşarak altın mevduatlarının tabana yayılmasını sağlamıştır.

TEB KOBİ Bankacılığı

“KOBİ bankacılığı denince ilk akla gelen banka” olmak hedefiyle yola çıkmış bulunan TEB KOBİ Bankacılığı, alışılagelmişin dışında KOBİ’lerin finansal olmayan ihtiyaçlarına da çözümler geliştirerek KOBİ’lerin “Danışman bankası” olmayı hedeflemektedir.

Yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşımla sektörde “ilk”leri gerçekleştirmeye odaklı faaliyet gösteren TEB KOBİ Bankacılığı, bu yaklaşımı ve geliştirdiği farklı ürün ve hizmetleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli ödüllere layık görülmüştür.

TEB KOBİ Bankacılığı farklı eğitim programları kapsamında geliştirdiği nitelikli insan kaynağı ile KOBİ’lere çok özel hizmetler sunmaktadır. Diğer taraftan Banka, TEB KOBİ Akademi ile Gelecek Stratejisi Konferansları gibi projeler gerçekleştirmekte ve sosyal sorumluluk adına önemli adımlar atarak Türkiye’nin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlamaktadır.

TEB, 2010 yılında da KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her alanda onlara destek olmaya devam etmiştir.
2010 yılında TEB, KOBİ’lere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam etmiş; KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet güçlerini geliştirmelerine ve etkin yönetim modelleri sağlamalarına katkıda bulunmuştur.

TEB, KOBİ’lere katma değerli hizmetler sunmanın yanında kamu kaynaklarına ulaşmalarına da aracılık etmek amacıyla 2008 yılından bu yana KOSGEB ile yakın bir işbirliği içine girmiş ve faiz destek programlarının tümünde yer almıştır. 2008 ve 2009 yıllarında dörder adet destek paketine aracılık edilirken 2009 yılında başlayan projelerden 3 adedinin kullandırımları 2010 yılında devam etmiştir. KOBİ’lere kullandırılan kredi tutarı 31.6 milyon TL olmuştur.

2010 yılında başlayan Ölçek Endeksli Büyüme Destek Kredisi ve İhracat Finansman Destek Kredisi kapsamında KOBİ’lerden 213.8 milyon TL’lik başvuru alınmıştır.

TEB’in KOSGEB ile olan işbirliği faiz destek programları ile sınırlı değildir. Banka, 2010 yılında KOSGEB ile yeni bir ortak projeye imza atmıştır.

KOSGEB’in 20. yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı ve KOBİ’lere sunduğu destekler konusunda detaylı bilgi vermeyi amaçlayan “100,000 KOBİ Eğitimi”, KOSGEB-TEB işbirliği ile hayata geçirilmiş; 5 aylık sürede 10 ilde 1,500’den fazla KOBİ’ye KOSGEB ile ortaklaşa eğitim verilmiştir.

KOBİ’ler, KOSGEB destek programlarının yanında strateji ve pazarlama/büyüme konularında uzmanlarından eğitim alma olanağı bulmuştur. TEB, benzer eğitim çalışmalarına 2011 yılında da devam etmeyi planlanmaktadır.

TEB’in hedefi KOSGEB’le olan işbirliğini güçlendirerek devam ettirmektir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile 2005 yılında başlatılan işbirliği, KOBİ’lerin daha fazla kredi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden yararlanma olanağı tanımaktadır. Banka, KGF işbirliği kapsamında girişimciliği teşvik etmekte ve ek bir kredilendirme fırsatı yaratarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

TEB, KGF destek programları kapsamında yer almaktadır ve 2010 yılında 95 müşterisine 25.1 milyon TL’lik KGF kefaleti karşılığında kredi kullandırmıştır.

KOBİ’lere yönelik finansal market yapısı
TEB; iştirakleri ve grup şirketleri TEB Leasing, TEB Faktoring, TEB Arval, TEB Cetelem ile yarattığı sinerji kapsamında KOBİ’lere yönelik tüm finansal ihtiyaçların karşılanabileceği bir finansal market yapılanması oluşturmuştur. Bu sinerji kapsamında Banka, KOBİ’lerin yatırımlarının finansmanı, alacak tahsil yönetimi ve araç kiralama ihtiyaçları dahil olmak üzere bütünlüklü bir hizmet sunumu gerçekleştirmektedir.

2010 yılında maaş ödemelerine aracılık edilen KOBİ sayısı yüzde 74 maaş ödemesi yapılan kişi sayısı ise yüzde 73 artmıştır.

TEB, 2010 yılında aldığı AFD Enerji Kredisi ile KOBİ’lerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında bilinçlendirilerek desteklenmesini hedefleyen, çevreci yaklaşımını bir adım ileriye taşımıştır.
80’den fazla ülkede farklı mali enstrümanlar aracılığıyla ekonomik ve sosyal projelerin finansmanına destek veren Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Developpement - AFD), KOBİ’lerde kurumsal sosyal sorumluluk bilincini artırma projesi dahilinde Türkiye’de TEB’i iş ortağı olarak seçmiş ve ilk aşamada 40 milyon euro tutarında kaynak sağlamıştır.

2010 yılında AFD kaynaklı kredilere bir yenisi eklenmiş ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbon salımına dikkat çekmek ve firmaların bu konulara yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla 50 milyon euro tutarında yeni bir finansman sağlanmıştır.

KOBİ’ler, AFD Enerji Kredisi ile enerji tasarrufu yaratacak yatırım projelerini 8 yıla varan vadelerle finanse etme imkanına kavuşmakta ve aynı zamanda bu projelerin yaratacağı enerji tasarrufunu ortaya koyan enerji etütlerinden de faydalanmaktadırlar. Çalışma kapsamında ayrıca, karbon emisyonunun azaltılarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması amacıyla, kredi kullanan KOBİ’lerin ilgili projelerinin karbon ayak izi ölçümleri de yapılmaktadır.

2011’e girerken…
TEB KOBİ Bankacığı 2011 yılında

 • mevcut müşterilerde derinleşmenin yanı sıra yeni müşteri edinimleriyle kârlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi,
 • sosyal sorumluluk ve enerji verimliliği projeleriyle ülkenin sosyal yaşamına ve geleceğine yönelik yatırımlara destek vermeyi,
 • KOBİ’lere sunduğu finansman imkanlarını, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) gibi global ve KOSGEB gibi yerel işbirlikleriyle çeşitlendirmeyi

hedeflemektedir.

BNP Paribas - TEB KOBİ Bankacılığı sinerjisi
2007 yılında BNP Paribas İnovasyon Ruhu Yarışması’nda büyük ödülü kazanan TEB KOBİ Akademi Projesi BNP Paribas tarafından gelişmiş ülkelerde uygulanmak üzere projelendirilmiştir ve yakın zamanda ABD, İtalya, Fransa, Belçika ve Ukrayna’da KOBİ’lerle buluşacaktır.

Proje hazırlığı sürecinde, BNP Paribas ekipleriyle TEB KOBİ Bankacılığı ekipleri birlikte çalışmış ve etkin bir know-how paylaşımı gerçekleşmiştir.

TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Eğitimleri
TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Eğitimleri, 2010 yılında KOBİ’lerle buluşmaya devam etmiştir. Buluşmalar kapsamında Malatya, İzmit, Konya ve İzmirli KOBİ’ler strateji, dış ticaret, pazarlama ve kurumsallaşma gibi konuların uzmanlarından bilgiler edinme fırsatı yakalamıştır. TEB KOBİ Akademi, kazandığı ödüllere 2010 yılında bir yenisini daha eklemiş, Financial World Innovation Awards’ta “KOBİ Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik Ödülü”ne layık bulunmuştur.

Gelecek Stratejisi Konferansları (GSK)
Gelecek Stratejisi Konferansları (GSK) 2010 yılında da illerin geleceğini şekillendirmede etkin rol oynamış; Malatya ve Sivas’da yapılan Gelecek Stratejisi Konferansları(GSK) ile illerin gelişim alanları belirlenmiştir.

TEB, GSK kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde de bir Genel Strateji Konferansı düzenlemiştir. KKTC’de bir ilki işaret eden bu etkinlik en üst düzey devlet temsilcileri tarafından çok olumlu karşılanmış; GSK sonunda ortaya konan sonuçlar, yaklaşık 200 işadamı, üst düzey kamu kurum ve kuruluş yetkilisi ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile paylaşılmıştır.

Gerçekleştirilen bu çalışmalar TEB’in etkinlik yapılan bölgedeki bilinirliğine katkı sağlamış, müşteri tabanında büyüme kaydedilirken mevcut müşterilerde derinleşme fırsatı edinilmiştir.

Sektörel Gelecek Stratejisi Konferansları
TEB tarafından düzenlenen ve sektörlerin stratejik hedeflerinin belirlenmesini hedefleyen Sektörel Gelecek Stratejisi Konferansları’na 2010 yılında “Kuyum Sektörü” ile devam edilmiştir. Sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalışmada sektörün 2 ila 5 yıllık hedefleri belirlenmiş ve geniş bir bilgi paylaşımı platformu oluşturulmuştur.

TEB, benzer eğitim çalışmalarına 2011 yılında da devam etmeyi planlanmaktadır.

TEB KOBİ TV, 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da Türkiye’nin en prestijli web yarışmalarından biri olan Altın Örümcek Yarışması’nda kullanıcıların oylarıyla “Halkın Favorisi” seçilmiştir.
2006 yılından bu yana KOBİ’lerin bilgiye bir “tık” ile ulaşmasına aracılık eden TEB KOBİ TV, 2010 yılında kullanıcılarına yeni ön yüzü ve daha fonksiyonel ara yüzü ile hizmet sunmayı sürdürmüştür.

2010 yılında içeriğini zenginleştiren TEB KOBİ TV; vergi, sosyal güvenlik, iş hukuku, devlet teşvikleri, işletme yönetimi gibi konulardaki sorulara TEB KOBİ TV Uzmanları ile yanıt verirken, konu başlıklarının arasına dış ticareti de ekleyerek daha geniş bir kullanıcı kitlesi ile buluşmaya başarmıştır.

2010 yılında TEB KOBİ TV uzmanlarına ulaşan soru sayısı 3,955’e, TEB KOBİ TV’nin ziyaretçi sayısı ise 3.5 milyona ulaşmıştır.

KOBİ Danışmanları Projesi
TEB KOBİ Danışmanları Projesi, yapılan kapsamlı analiz çalışmaları sonucunda KOBİ’lerin organizasyonel yapılanma, strateji, satış-pazarlama, insan kaynakları, dış ticaret ve finansman yönetimi konularındaki eksikliklerini tespit etmelerine imkan sunmaktadır. KOBİ’ler, aynı zamanda, büyüme yolunda atacakları adımlarda KOBİ Danışmanları’ndan somut ve profesyonel öneriler alabilmektedirler.

TEB’in insan kaynağı yetkinliklerini artırmak adına önemli bir proje olan KOBİ Danışmanları Projesi ile KOBİ’lere hizmet veren TEB müşteri temsilcileri yurt içi - yurt dışı satış pazarlama, üretim yönetimi ve finansman yönetimi konularında uzmanlaşmakta, bu suretle müşterilere daha kapsamlı ve fark yaratan hizmetler sunabilmektedirler.

TEB KOBİ Danışmanları Projesi’nin başarısı, 2010 yılında ülke sınırlarını aşmış ve TEB’e yurt dışından iki ödül kazandırmıştır.
TEB KOBİ Danışmanları Projesi Financial World Innovation Awards KOBİ Müşteri Hizmetleri kategorisinde finale kalırken; The Internatinal Business Awards - Stevie’s Yarışması’nda En iyi Hizmet kategorisinde büyük ödülü, 8. Active Academy Finans Zirvesi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

KOBİLİNGO
Yardıma ihtiyaç duyulan her noktada KOBİ’lerin yanında olmayı ilke edinmiş bulunan TEB KOBİ Bankacılığı; KOBİ’lerin yeni pazarlar ve müşteriler bulmalarının önündeki en temel engellerden olan yabancı dil problemine çözüm üretmek amacıyla 2010 yılında sektörde benzeri olmayan yeni bir hizmet sunmaya başlamıştır.

Yabancı dilde iletişim ihtiyacı olan firma yetkililerinin yabancı dil engeline çözüm sunma, dünyayla iletişim kurabilmelerini kolaylaştırma/yolunu açma, yeni pazarlara açılmalarına imkan sağlama, iletişim/insan kaynakları giderleri yanı sıra zaman ve kaynak kaybında tasarruf sağlama amaçlarıyla geliştirilmiş olan KOBİLİNGO, firmaların yetkililerinin yabancı muhataplarıyla yabancı dil bilmelerine gerek olmadan, anlık olarak kolayca iletişim kurabilmelerini sağlayan bir platformdur.

KOBİLİNGO kullanıcının istediği dilde yazdığı metinlerin, karşı tarafa istenilen dilde iletilebilmesini, karşı tarafın istediği dilde verdiği yanıtın, kullanıcı tarafınca seçilen dilde alınabilmesini sağlamaktadır. İletişim kurmak isteyen kişi, 6 farklı dilde sunulan standart davet mektubuyla muhatabını KOBİLİNGO’ya dahil olmaya davet etmekte, kişiler online olduklarında istedikleri 57 farklı dilde yazışabilmektedir. TEB KOBİ TV üyesi olan herkes KOBİLİNGO’dan yararlanabilmektedir.

TEB Bireysel Bankacılık

Yenilikçi projelerin yılı
2010 BNP Paribas Inovasyon yarışmasında “Müşteri Memnuniyeti” dalında birincilik ödülü alan TEB Yeşil Trompet projesi, yıl boyunca Bireysel ve İşletme Bankacılığı’nın en rekabetçi kampanyalarının duyurulduğu çok kanallı bir pazarlama iletişimi platformu olmuştur.

TEB çalışanlarının yenilikçi fikirlerinden birisi olan ve bankacılıkta outlet konseptinden ilham alınarak oluşturulan “TEB Outlet” 2010 yılı Ocak ayında “TEB Yeşil Trompet” olarak hayata geçirilmiştir.

Ocak ayında, TV’de lansmanı yapılan Yeşil Trompet’in ilk kampanyası “daha hesaplısı yok”, ihtiyaç kredisi teklifi ile kampanya süresince piyasadaki en düşük faiz oranını müşteriye sunmuştur.

TEB Yeşil Trompet yıl boyunca;

 • Banka müşterilerinin tüm borçlarını TEB’e taşımasına imkan sağlayan Mıknatıs Kredi,
 • TEB Bonus Card’dan taksitli nakit avans ürünü Şipşak Para,
 • TEB İhtiyaç Kredisi kampanyaları

gibi bankacılık sektöründe öne çıkan hizmetler sunulmuştur.

Alternatif yatırım ürünlerinde yenilikler
2010 yılı içerisinde borsa endeksleri, döviz, faiz gibi finansal araçlar ile kıymetli madenlerdeki potansiyel değişimlere bağlı olarak yüksek getiri imkanı sunan Endeksli Vadeli Mevduat ürünü, alternatif yatırım araçları arayan TEB müşterilerine sunulmaya başlanmıştır.

Altına yatırım yapmayı tercih eden Banka müşterileri için Vadeli ve Vadesiz Altın Mevduat Hesapları ile 0.01 gr ile işlem yapılmasına olanak tanınmış, altına yatırım yapmak isteyen yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alıp satması sağlanmıştır.

TEB Emekli Servisi Projesi, 2010 BNP Paribas Inovasyon Yarışması’nda Ürün ve Servis Kategorisi ödülünü kazanmıştır.
2010 yılı Ağustos ayında uygulamaya konan proje kapsamında, TEB şubelerine gitmek isteyen emekli müşterilerin şubelere kolay ulaşımının sağlanması hedeflenmiştir. Uygulama kapsamına alınan 6 TEB şubesinde, 300’den fazla müşteri emekli maaşlarını çekmek ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için TEB’in sunduğu servis hizmetinden yararlanmışlardır.

Önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanan TEB Emekli Servisi Projesi, TEB’in müşteri odaklı hizmet felsefesinin örneği olarak 2010 BNP Paribas Inovasyon Yarışması’nda Ürün ve Servis Kategorisi ödülünü kazanmıştır.

Emekli TEB müşterileri, TEB’in emeklilere hediyesi olan S.O.S. ve Acil Sağlık Paketi’nden 2010 yılında da yararlanmaya devam etmişlerdir.

Grup şirketleri ile sinerji
TEB grup şirketlerinden TEB Cetelem’den oto kredisi alan müşterilerin büyük bölümü kredi taksitlerini ağırlıklı olarak TEB şubelerinden ödemektedir. Ödeme için TEB şubelerini ziyaret eden kişilerin Banka’ya müşteri olarak kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve bankalcılık ürün/hizmet satışı yapılmaktadır.

Western Union Hizmeti 316 TEB şubesinde
TEB’in 2009 yılında imzaladığı sözleşme ile 5 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla yurt çapında toplam 316 TEB şubesinde Western Union hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. TEB şubelerinin etkin ve hızlı hizmet gücü aynı paralelde Western Union hizmetlerinin de süratle gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.

Banka, 2010 yılı boyunca Western Union işlemlerinde müşterilerine avantaj sağlayan promosyon ürünleri geliştirmiş; toplam 9 ilde ve 43 şubede pazarlama çalışmaları yaparak birçok promosyon ürün dağıtımı gerçekleştirmiştir. TEB, 2011 yılında da promosyon ürünlerini geliştirmeyi planlamaktadır.

Son yıllarda bireysel bankacılıkta müşteri tabanını hızla genişleten TEB, müşteri yapısına uygun hizmet anlayışı ile bireysel bankacılık alanındaki iddiasını 2010 yılında bir kez daha kanıtlamış ve pazar payını artırmıştır.
Müşteri aktifliği ve çapraz satışın artırılması yönünde çalışmalar yürüten TEB, tabana yaygın bankacılık alanındaki başarısını devam ettirerek, bireysel bankacılık alanındaki sağlıklı büyümesini sürdürmüştür. TEB, 2010 yılında tabana yaygın mevduat yapısı, kredilerde sağlıklı büyüme ve müşterilerde derinleşme hedefleri doğrultusunda bireysel bankacılık kampanyaları gerçekleştirmiş ve

 • maaş müşterilerinde yüzde 29,
 • internet bankacılığı müşterilerinde yüzde 26,
 • otomatik ödeme müşterilerinde yüzde 27,
 • vadesiz mevduatta yüzde 25,
 • ihtiyaç kredilerinde yüzde 75,
 • konut kredilerinde yüzde 20,
 • kredi kartında yüzde 17

oranında artış sağlamıştır.

Kredilerde sektör rakamlarının üzerinde bir büyüme
TEB müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geniş bireysel kredi ürünleri ile 2010 yılında da müşterilerine destek olmaya devam etmiştir. Kredili müşteri adedinde yüzde 41 büyüme kaydeden TEB’in bireysel kredi müşteri adedi yılsonu itibarıyla 152,000’e ulaşmış bulunmaktadır.

 • Taksitli kredilerde sektörün yüzde 22 büyüdüğü dönemde TEB sektörün üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 26,
 • İhtiyaç kredisinde sektör yüzde 31 büyürken TEB yüzde 60,
 • Taşıt kredisinde sektörün yüzde 7 büyüdüğü dönemde yüzde 38

büyüme kaydetmiştir.

TEB Yıldız Bankacılık

TEB Yıldız Bankacılık segmenti, 2010 yılında da kişisel tavsiye ve ilişki yönetimini ön plana çıkaran, konusunda deneyimli portföy temsilcileri, farklılaştırılmış internet sitesi ve call center hizmeti ile TEB müşterilerine her kanalda ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam etmiştir.

Üst gelir grubuna hitap eden TEB Yıldız Bankacılık, 2010 yılında, 56 şubede 58 adet temsilci ile hizmet sunmuştur.

TEB Yıldız Bankacılığın stratejisi, müşterilerinin hem bankacılık hizmetlerine hem de yaşam tarzlarına yönelik istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek müşteri bağlılığı, müşteri başına verim ve yeni müşteri edinim konularında sürekli olarak gelişmek üzerine kuruludur. TEB Yıldız Bankacılık, ekonomi konferansları ile bankacılık alanında Banka müşterilerini bilgilendirirken, müşterilerinin özel ilgi alanlarına yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler ile müşterileri ile ilişkilerini derinleştirmektedir.

2010 yılı içinde 8 adet Endeksli Vadeli Mevduat ve 9 adet Anapara Korumalı Fon ihaleleri ile müşterilere ürün çeşitliliği sağlanırken, mortgage ön plana çıkan ürün olmuştur.

BNP Paribas International Buyers işbirliği ile 2008 yılı Ekim ayında başlanan uluslararası mortgage, 2010 yılı Temmuz ayından beri üst gelir grubuna yönelik hizmet sunmakta olan TEB Yıldız Bankacılık altında faaliyet göstermiştir. 2010 yılında müşterilere bu kapsamda kullandırılan kredi tutarı 1.9 milyon euroya ulaşmıştır.

2011 yılında TEB Yıldız Bankacılık, geleneksel enstrümanların yanı sıra farklılaştırılmış sofistike ürünler pazarlamayı, rekabetçi fiyatlama desteği ile ayrıcalıklı bir hizmet anlayışını sürdürmeyi, şube ve müşteri temsilcisi adedini artırarak hizmet alanını genişletmeyi planlamaktadır.

TEB İşletme Bankacılığı

TEB İşletme Bankacılığı’nın hedefi, ülke ekonomisine önemli oranda katma değer sağlayan esnafın aklına gelen ilk banka olmaktır. Bu hedefe paralel olarak müşterilerinin ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü finansman desteğiyle piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve hizmet modelleri geliştirmeye ve işletme bankacılığı iş kolundaki varlığını güçlendirmeye devam etmiştir.

TEB, ürün ve hizmetlerin müşterilere doğru zamanda ve doğru şekilde sunumunu sağlayan bir ölçeğe, dağıtım ağına ve yüksek bir teknolojik altyapıya sahiptir. 2010 yılında TEB İşletme Bankacılığı yetkinliklerinin doğru, planlı ve etkin kullanımı, TEB’in işletme bankacılığı alanındaki iddiasını ve piyasa payını güçlendirmiştir.

TEB İşletme Bankacılığı, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşterinin her zaman yanında olduğunu hissettiren bir anlayışla müşteriye hızlı ve çözüm odaklı hizmetler sunmaktadır.

2010 yılı içerisinde grup şirketleri ile ortak yürütülen kampanyalar sayesinde müşterilere daha fazla ürünün daha avantajlı olarak sunulması sağlanmış; leasing ve sigorta iş kollarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

2010 yılında önemli gelişmelere imza atan TEB İşletme Bankacılığı; 2009’da SGK ile başlatılan iş birliği kapsamında, 2010 yılında da sağlık sektöründe faaliyet gösteren müşterilerin SGK ödemelerine aracılık etmeye devam etmiş; bu kapsamda oluşturulan Sağlık Paketi ile başta eczacılar olmak üzere sağlık sektöründeki müşterilere avantajlı ürün ve hizmetler sunmuştur.

Esnafa özel avantajlar dünyası
2010’da esnafı desteklemek amacıyla,

 • 2009 - 2010 döneminde KOSGEB projelerinde 3,000’in üzerinde müşteriye toplam 79 milyon TL tutarında KOSGEB destekli kredi paketleri kullandırılmıştır.
 • esnaf odaları ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde oda üyelerine kredi ürünlerinden sigorta hizmetlerine kadar pek çok alanda avantajlı ürünler sunulmuştur.
 • büyük bir ulusal gazete ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Banka müşterileri sektördeki gelişmeler ve Banka’nın uygulamaları hakkında düzenli olarak bilgilendirilmiş, esnafa ve sektöre özel çözümler üretilmiştir.
 • 2010 yılı içerisinde Esnafa Çözüm Paketi ile 11,000 adet yeni müşteriye ulaşılmıştır.
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iş fikrini hayata geçirmek, işletmesini büyütmek veya nakit döngüsünde eksik kalan halkayı tamamlamak için kendi işinin sahibi olan kadın esnafa destek sürdürülmüştür.

TEB İşletme Bankacılığı 2011 yılında mevcut müşterilerde ürün penetrasyonunu artırmayı ve deneyimli satış kadrolarının desteği ile müşteri tabanını genişletmeyi planlamaktadır.

İşletme Bankacılığı’nın POS pazar payına katkısı
Müşterilerin nakit akışının TEB üzerinden geçmesinde büyük etkisi olan POS ürünü, 2010 yılında da TEB İşletme Bankacılığı’nın öncelikli ürünleri arasında yer almaya devam etmiştir.

Restoran POS Paketi
Sektöre özel çözüm paketleri anlayışıyla hayata geçirilen Restoran POS Paketi, 2010 yılının en etkin hizmet paketlerinden biri olmuştur. Bu bağlamda TEB POS’unu tercih eden restoran, kafe, büfe ve pastaneler sektöre özgü avantajlar kazanmışlardır.

Restoran POS Paketi, Türkiye ekonomisine ciddi ölçüde katkıda bulunan restoran ve kafe sahiplerine TEB aracılığı ile her türlü finansman desteği verirken, Banka’nın sahip olduğu işbirlikleri ile işletme sahiplerine ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur.

İşim Nette
2010’da İşim Nette ücretsiz web sitesi kurulum paketi ile TEB İşletme Bankacılığı, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışının sınırlarını genişletmiş, bu ücretsiz hizmet ile sektörde bir ilke imza atmanın heyecanını yaşamıştır.

Türkiye’de ticaret yapısını yeniden düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı her sermaye şirketine bir web sitesi bulundurma zorunluluğu getirirken TEB İşletme Bankacılığı müşterilerine web sitesi kurulum paketi armağan etmiştir.

TEB Tarım Bankacılığı

En fazla tarımsal kredi ürününe sahip özel banka
2008 yılının Kasım ayında kurulan TEB Tarım Bankacılığı, kısa sürede sektörün bilinen markalarından biri olmayı başarmıştır.

Özel bankalar arasında en fazla tarımsal kredi ürününe sahip banka olan TEB, 2010 yılında tarım sektörüne 385 milyon TL nakdi kredi sağlayarak 2009 yılına göre yüzde 68’lik bir büyüme sağlamıştır. Bu büyüme genel itibarıyla organizasyonel yapılanma ve iyi kurgulanmış bir stratejinin bir sonucudur.

TEB Tarım Bankacılığı, 2009 yılında belirlediği strateji doğrultusunda 2010 yılında da nitelikli ve sürdürülebilir tarımsal işletmeleri kazanmaya devam etmiştir.

2008’de toplam tarım kredileri içinde yüzde 9 olan yatırım kredilerinin (traktör ve ekipman hariç) payı 2010 yılında yüzde 25’e yükselmiştir.

Diğer taraftan 2009 yılı Ekim ayında piyasaya sunulan ve işletmelere faizsiz dönemli alışveriş ve kontrollü borçlanma sağlayan Harman Kart adedi 8,000’e ulaşmıştır.

TEB Tarım Bankacılığı’nın yetkinlikleri
TEB Tarım Bankacılığı,

 • sektörün gerçeklerini dikkate alan hizmet anlayışı,
 • uygun ürün, fiyatlama ve işleyişi
 • her alt-üretim tipine özel finansman çeşidi sunabilmesi,
 • konusunda deneyimli, önemli bir kısmı ziraat mühendisi olmak üzere tarım bankacılığı çalışanları

ile rakiplerinden farklılaşmaktadır.

TEB Tarım Bankacılığı organizasyonel yapısı, uzman kadrosu ve bilgiye dayalı stratejik yaklaşımıyla sektörde uzun vadeli ve sürekli artan bir rekabet üstünlüğü kurabilecek durumdadır.

Türkiye için stratejik önemini koruyan tarım sektörünün TEB için önemi ve önceliği giderek artmaktadır. Tarım sektörü hızlı bir yapılanma, konsolidasyon ve modernleşme süreci içerisindedir. TEB, bu sürece uygun olarak tarımsal iş modellerini sürekli güncellemekte ve organizasyon yapısını büyütmektedir.

TEB 2010 Ağustos ayında, Instrument for Pre-Accession - Rural Development (IPARD) AB'ye Katılım Öncesi Mali Araç - Kırsal Kalkınma Hibe Programı’na başvurmak isteyen işletmeler için Niyet Mektubu ve Tarımsal Proje Kredisi hizmeti sunmaya başlamıştır. 2011’de ayrıca seracılık, meyve-sebze üretimi, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan üretimi gibi birim katma değeri ve ülke ekonomisine katkısı yüksek olan sektörlere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Uzman kadrosu ve tarım sektörü için bilgiye dayalı stratejik yaklaşımıyla TEB Tarım Bankacılığı, sektörde kalıcı ve istikrarlı bir büyüme hedeflemektedir.

Kredi ve Banka Kartları

2010 yılı gelişmelerinden bazı başlıklar

 • Kredi kartı cirosu pazar payı yüzde 1.31 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kart sayısı yüzde 11 artarak 795,000’e yükselmiştir.
 • Kredi kartı yurt dışı cirosu yüzde 6 artmış, pazar payı yüzde 1.43’e ulaşmıştır.
 • TEB, sektörde kredi kartı başına ortalama harcamada 9., iş kartlarında ise yüzde 3.5’lik pazar payı ile 6. sırada yer almıştır.


Bol avantajlı yeni ürünler

2010 yılında kredi ve banka kartlarında üst segment kart sayısı 26,000’e ulaşmış; özel müşterilere dünyanın en prestijli kartlarından biri olarak değerlendirilen World Signia kartı sunulmaya başlanmıştır.

İzmirim Bonus Card
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı işbirliği ile 2007 yılından itibaren sunulmakta olan Türkiye’nin bir şehre ait tek özel kredi kartı TEB Bonus İzmirim Card ile oluşturulan fondan İzmir’in futbol kulüplerine destek sağlanmıştır.

TEB She Card
2010 yılı Haziran ayında çıkarılan ve yılsonu itibarıyla toplam üye sayısı 12,000’e ulaşan TEB She Card, kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak geliştirilmiştir.

TEB She Card

 • 100 TL ve üzeri giyim ve kozmetik harcamalarında yüzde 5 bonus kazandırmakta,
 • sağlık, kuaför, cilt bakımı ve masaj harcamalarında sektörde ilk defa taksit olanağı sunmakta,
 • “kendinizi şımartmak elinizde” sloganı ile kişisel bakımdan dergi aboneliğine kuru temizlemeden çocuk bakımına kadar birçok alanda yüzde 25 indirim fırsatı vermekte,
 • ücretsiz kapkaç sigortası hizmeti içermektedir.


Türkiye’nin akaryakıtta indirim sağlayan ilk kredi kartı: TEB Total Card

Lansmanı Haziran sonunda TV, gazete ve diğer tüm mecralarda yapılan ve program kapsamındaki üye kart sayısı 70,000’e ulaşan TEB Total Card müşterilerine,

 • akaryakıt ve oto gazda minimum tutar şartı olmaksızın sürekli yüzde 5 indirim,
 • araç için gerekli ürünlerde yüzde 40’a varan indirim (navigasyon, araç bakımı vs),
 • müşterilere Ziebart’tan yılsonuna kadar kullanabilecekleri 49 TL değerinde hediye çeki,
 • Zurich Sigorta’dan ferdi kaza sigortası poliçesi

gibi avantajlar sunmuştur.

Dünyanın ekranlı ilk banka kartı: TEB Ekranlı Kart
2010 yılının Eylül ayında piyasaya sunulan ve yılsonu itibarıyla toplam sayısı 26,000’e ulaşan TEB Ekranlı Kart, üzerindeki dokunmatik tuşlar ve dijital ekranı sayesinde internet bankacılığı şifresi üretebilen ilk banka kartı olma özelliğini taşımaktadır.

TEB Ekranlı Kart, Publi-news Oscars (Kartın Okarları) ödülünü kazanmış ve BNP Paribas tarafından yılın ürünü seçilmiştir.

2011 yılında TEB Ekranlı Kart’ın kredi kartı versiyonunun TEB müşterilerine sunulması planlanmaktadır.

Blackberry başvuru uygulaması
Blackberry ile kredi başvurusu alımı Haziran 2009 da başlamıştır, TEB bu uygulamasıyla BNP Paribas Innovation Award 2010 ödülünü almıştır.

TEB Üye İşyeri Alanındaki Gelişmeler

TEB Üye İşyeri, 2010 yılında da sektörde ses getiren kampanyalar yapmaya devam etmiştir. Bu kapsamda Banka,

 • Yılbaşı kampanyası ile 100 üye işyerinin 100’ünü güldürecek bir kampanya yaparak 100 netbook vermiştir.
 • POS satışında tebpos.com.tr’yi etkin bir satış kanalı olarak kullanmaya başlamış; internet üzerinden POS başvurusu onaylanan üye işyerlerine USB hediye etmiştir.
 • Üye işyerine yönelik yerel ve bölgesel kampanyalar gerçekleştirmiştir.


Alternatif Dağıtım Kanalları

Bankacılıkta alternatif dağıtım kanalları; farklılaşan, çeşitlenen ve hızla artan müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak alternatif olmaktan çıkarak tamamlayıcı kanallar haline dönüşmüştür.

TEB şube dışı kanallarda müşterileri için en rahat, en pratik çözümler sunan banka olma hedefiyle, en yeni teknoloji çözümlerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda Banka’nın fiziki hizmet ağının üzerindeki operasyonel yükün kademeli olarak alternatif dağıtım kanallarına kaydırılması büyük öncelik taşımıştır.

TEB Express, Çağrı Merkezi, mobil bankacılık ve internet uygulamaları, TEB’in farklı müşteri kategorilerine, zengin işlem seçenekleri ile hizmet verdiği başlıca şube dışı kanalları oluşturmaktadır.

2010 yılında Banka’da şube dışı kanalları üzerinden gerçekleştirilebilen işlemlerde

 • TEB Express’ler yüzde 20,
 • bireysel ve kurumsal/ticari internet şubeleri yüzde 72,
 • mobil bankacılık yüzde 1
 • çağrı merkezi yüzde 7

pay almıştır.

2010 yılında internet, mobil bankacılık, çağrı merkezi ve TEB ATM kanalları üzerinden yaklaşık 1 milyar TL hacimli işlem gerçekleşmiştir.

Ödüller
2010 yılında TEB dağıtım kanalları ile birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.

 • Web Marketing Association tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Web Awards yarışması kapsamında TEB Pratik İnternet Şubesi ve TEB Pratik İnternet Şubesi “Advergame’i Ödülü”,
 • Az Tuşlu Piyano’nun web sitesi www.aztuslupiyano.com ile “Seçkin Web Sitesi Ödülü”,
 • TEB Bonus Card web sitesi www.tebbonus.com ile “Finansal Hizmetler Mükemmellik Standardı Ödülü”,
 • TEB Özel Bankacılık web sitesi www.tebozel.com ile de “Finansal Hizmetler Mükemmellik Standardı Ödülü”
 • almıştır.

 
TEB Bireysel İnternet Şubesi
Bireysel İnternet Şubesi’nin kullanıcı sayısı 2010 yılında da yüzde 40 artışla 400,000’e, aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 27’lik artışla 140,000’e ulaşmış bulunmaktadır. Şubenin aktif penetrasyon oranı ise yüzde 16’dan yüzde 17.3’e yükselmiştir.

TEB Pratik İnternet Şubesi
TEB Pratik İnternet Şubesi, eklenen yeni fonksiyonlarla 2010 yılında gelişmeye devam etmiştir.

Müşterilere özgün bir internet bankacılığı deneyimi yaşatmak üzere tasarlanan ve 2009 yılında Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında “En İyi İkinci İnternet Şubesi” seçilen TEB Pratik İnternet Şubesi, Web Awards 2010’da kazandığı “Finansal Hizmetler Mükemmellik Standardı” ve “Bankacılık Mükemmellik Standardı” ödülleri ile sektöründeki “mükemmellik” iddiasını kanıtlamıştır.

CEPTETEB
Kullanıcılar wap.teb.com.tr adresinden iç ve dış piyasa bilgilerine (döviz, borsa, altın ve repo bilgileri, yurt dışı borsa endeksleri), en yakın TEB Şube ve TEB Express bilgileri ile kredi ve yatırım ürünlerine ait bilgilere ulaşabilmektedirler.

TEB müşterileri CEPTETEB WAP Şubesi’nden hesap bilgileri ve hareketlerini inceleyerek, para transferi ve ödemelerini gerçekleştirebilmekte; TEB Bonus Card bilgilerini inceleyip, nakit avans çekebilmektedirler.

TEB Özel Bankacılık

TEB Özel Bankacılık, uluslararası standartlardaki hizmet kalitesini Türkiye ve dünya piyasalarının gelişmesine paralel olarak yeni ve doğru ürünlerle desteklemektedir. 2010 yılında müşteri sayısını yüzde 7 artıran TEB Özel Bankacılık; ticari gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunmaya başlayarak rekabet gücünü pekiştirmiş, belirli sayıda Banka müşterisi için TEB Özel World Signia Card’ı çıkarmıştır.

1989’dan beri özel bankacılık hizmetleri sunan TEB,

 • gün boyu dünya piyasalarını takip eden konusunda uzman ve tecrübeli çalışanları,
 • 20 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimi,
 • günün her anı portföy takibinin yapılmasını mümkün kılan etkin iş modeli

ile sektörde farklılaşmaktadır.

TEB Özel Bankacılık, Varlık Yönetimi Danışmanlığı kapsamında 2009 yılı sonunda lanse edilen Endeksli Vadeli Mevduat Hesapları ve üç senedir sunulan Anapara Koruma Amaçlı Fonlar ile müşterilerine alternatif ürünler sunmaya devam etmektedir. 2010 yılında yönettiği varlık büyüklüğünü fiyat rekabetine göre koruyan TEB Özel Bankacılık, ürün çeşitliliğini artırarak mevduata bağımlı olmaktan çıkıp Ana Para Korumalı Fon ve Endeksli Mevduat ürünlerinde çok yüksek bir yüzdeye ulaşmıştır.

TEB Özel World Signia Card
Her yönüyle özel bir kart olan TEB Özel World Signia Card’ın tasarımında ressam İsmail Acar’a ait Anadolu Paraları isimli tablo kullanılmıştır. Üzerinde 2,600 yıl içinde Anadolu’da yaşayan farklı medeniyetlere ait paraları barındıran tablo TEB’e bugün itibarıyla paranın son hali ve en özel hali olarak TEB Özel World Signia Card’ın yaratılma fikrini vermiştir. Ürün şu anda seçkin TEB Özel Bankacılık müşterileri tarafından kullanılmaktadır.

Jones Lang LaSalle işbirliği ile Ticari Gayri Menkul Danışmanlığı
TEB; Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Ticari Gayri Menkul Danışmanlığı ile müşterilerinin önemli bir yatırım alanı olan ticari gayrimenkul konusunda dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık firması Jones Lang LaSalle’nin bilgi ve deneyimlerinden ücretsiz olarak yararlanmasına imkan tanımıştır. Ayrıca TEB Özel Bankacılık, hazırladığı Ticari Gayrimenkul Kredi Paketi ile müşterilerinin yatırımlarının devamında krediye ihtiyaç duymaları durumunda çözüm sunacak bir paket önermektedir.

TEB Özel Bankacılık, yıl boyunca müşterileri için Ekonomi ve Ticari Gayri Menkul Seminerleri düzenlemiş, müşterilerin bilgi edinmesini ve interaktif olarak soru sorabilmesini sağlamıştır.

BNP Paribas’nın uluslararası deneyim ve birikimi TEB Özel Bankacılığı daha da güçlendirmektedir.
BNP Paribas’nın finansal ve finansal olmayan danışmanlık hizmeti alanında uygulamalarını devreye almak için BNP Paribas Wealth Management ekibi ile işbirliği içinde çalışan TEB Özel Bankacılık, bu sinerji dahilinde yatırım danışmanlığı başta olmak üzere hukuk, vergi, miras, sanat, ticari gayrimenkul danışmanlıklarında ortak üretimler planlamaktadır. TEB ayrıca, BNP Paribas’nın global deneyiminin avantajı ile müşterilerine dünya ekonomisi raporları ve piyasalar hakkında güncel bilgileri sunmaktadır.

TEB Portföy Yönetimi ile müşterilere daha fazla ürün
TEB Portföy Yönetimi’nin kurduğu ve yönettiği Anapara Korumalı Fonların TEB Özel Bankacılık müşterilerine sunulması, hem müşteriye verilen ürün çeşitliği hem de iştirakler ile yapılan işbirliği bazında önemli bir adım olmuştur.

Fonlar dışında 2004 yılından beri TEB Portföy Yönetimi ile birlikte Varlık Yönetimi Hizmeti Servisi veren TEB Özel Bankacılık, Portföy Yönetimi alanında bir ilk olan bu uygulamaya 2011 yılına yepyeni bir çalışma modeli ile odaklanmayı planlamaktadır.

Bir diğer işbirliği yaratılan konu ise, sektörde özellikle 1 yıl vadeli yatırım enstrümanlarının kabul edilmesinde Anapara Korumalı Fonlar olmuştur. Türk yatırımcı dünyadaki tüm emtialar ve farklı yatırım enstrümanları ile hem riski dağıtıp hem de getiriyi kendi yatırım profiline göre maksimize etme şansı bulmuştur.

TEB Özel Bankacılık, BNP Paribas’nın özel bankacılık alanında global bilgi ve tecrübesi ile oluşturduğu ürün ve hizmetleri, Türkiye’de bir çoğu ilk olacak farklı yaklaşımlarla önümüzdeki yıllarda özel bankacılık dünyasına sunmayı planlamaktadır.

TEB Hazine Grubu

2010 yılında TEB türev işlemlerdeki ağırlığını arttırmıştır.
TEB Hazine Grubu, 2010 yılında türev ürünlerde tabana yayılma politikası izlemiş, kurumsal iş koluna göre daha düşük hacimli olan ticari müşterilere yönelmiştir.

TEB, ülkemizde, firmaların bilançolarında taşıdığı üç ana riski ( döviz, faiz, emtia) hedge edebilen az sayıdaki banka arasında yer almaktadır. Türev ürünler diğer bankacılık ürünlerine oranla bilinirliliği düşük ürünlerdir. Verimli ve hızlı pazarlanabilmeleri amacıyla her bir işkoluna çeşitli esneklikler sağlanmış; bu durum türev ürün kullanan müşteri sayısının artmasında önemli rol oynamıştır.

TEB, özellikle türev ürünlerin fiyatlanma sistemleri noktasında BNP PAribas’nın uzmanlığından faydalanmaktadır. Bu sistemler çok bacaklı ürünlerde hızlı ve etkili fiyatlama yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Sistemlerin sahip olduğu esneklik ürün geliştirme noktasında hızı arttırmakta ve doğru ürünün doğru zamanda müşteriye sunulmasına imkan sunmaktadır.

Yeni ve öncü bir ürün: endeksli mevduat
TEB, 2010 yılında aktif pasif yönetimine endeksli mevduat özelliğine sahip yeni bir mevduat ürününü piyasaya sunmuştur.

Ürün 6 ay vadeli bir mevduat türü olup, piyasadaki herhangi bir göstergeye endekslidir. İlgili endeksin belirlenen aralıkta kaldığı süre boyunca müşterilere piyasadaki en yüksek mevduat oranlarının üzerinde faiz oranı verilmiştir.

Banka izlediği bu strateji ile mevduatlarının bir kısmını 6 ayın üzerinde bir vadeye taşımayı başarmıştır. Geliştirilen ürün sektöre öncülük etmiş, diğer bazı bankalar tarafından da uygulanmaya başlanmıştır.

BNP Paribas ile hazine yönetimi alanında işbirliği
BNP Paribas ALM ve TEB ALM arasında kurulan ilişkiler, aktif pasif yönetimi teknik kapasitesinin gelişmesine olanak sağlanmıştır.

BNP Paribas’nın alternatif fonlama ürünlerdeki uzmanlığından faydalanılarak, 2011 yılında yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. Bu çalışmaların ortak amacı, endeksli mevduatta olduğu gibi, piyasadaki rekabetin getirdiği yüksek maliyeti minimize etmek ve daha uzun vadeli kaynak yaratmak olacaktır.

Hazine Yönetimi konusunda grup şirketleri ile İlişkiler
TEB; grup aktif pasif yönetimi yaklaşımı kapsamında Türkiye’deki ve yurt dışındaki Grup şirketleri ile aktif pasif yönetimi konularındaki iletişimini 2010 yılında da sürdürmüştür. TEB; piyasa öngörülerini ve aktif pasif yönetim tekniklerini doğru zamanda ve iş yapısına uygun olarak periyodik toplantılarla ve gerekli olan hallerde Grup şirketleri ile paylaşmaktadır. Bu durum, özellikle gap yönetimi konusunda doğru piyasa öngörülerinin sağladığı faydanın Grup şirketleri tarafından da kullanımına imkan sunmaktadır.

TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri
2010 yılında da TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri, Dünya’nın 5. büyük, Avrupa’nın en büyük saklama bankası olan BNP Paribas Securities Services’in Türkiye kolu olarak müşterilerine hizmet sunmaya devam etmiştir.

2010 yılında, yeni müşteri edinimleri, müşterilerinin farklı alanlarda faaliyet göstermeye başlaması ve olumlu piyasa koşullarının etkisi ile TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri’nin

 • işlem hacimleri,
 • saklama bakiyesi,
 • kârlılığı (Gelirlerde yüzde 95 oranında)

artmıştır.

2010 yılında, TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri, müşterilerine standart takas ve saklama hizmetleri dışında sermaye piyasaları ile ilgili farklı konularda da hizmet vermeye başlamıştır. Varantlar için ihraç ve ödeme işlemleri, ödünç menkul kıymet işlemleri, yabancı sermayeli şirketler için verilen hisse opsiyonu yönetimi (stock option management) bu hizmetlerden birkaçıdır.

Grup şirketleri ve Banka için şube ile birimlerle yapılan ortak çalışmalar bu sene de önemini korumuştur.
TEB Yatırım’la birlikte türev araçlar konusunda çıkarılan ortak ürün sayesinde TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri’nin bu alandaki piyasa payını yüzde 30’a çıkaracak büyüklükte bir müşteri kazanımı sağlanarak piyasa lideri olma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri, Fortis-TEB birleşme projesi kapsamında BNP Paribas Securities Services’in menkul kıymet ve emeklilik fonlarıyla ilgili çeşitli hizmetler konusundaki uzmanlığını TEB Yatırım, TEB Portföy gibi Grup şirketleri ve Banka’da fon hizmetleri birimleri ile paylaşma fırsatı bulmuştur.

TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri, sunduğu hizmetin kalitesini Global Custodian Magazine Agent Banks in Emerging Markets Survey’de Grup dışı ve yurt dışı yerleşik müşteriler alanında Top Rated değerlendirmesi alarak kanıtlamış; kurumsal şubeler ile yapılan ortak çalışmalarla kurumsal müşterilere ve bu şirketlerin hissedarlarına katma değer yaratacak yeni hizmetler sunulmaya başlamıştır.

TEB Bilgi Teknolojileri

TEB Bilgi Teknolojileri ITIL süreçleri, COBIT ve CMMI standartları doğrultusunda çalışarak, sahip olduğu bankacılık bilgisi ve uzmanlığı, güçlü teknoloji altyapısı, çevik yazılım geliştirme ortamı ve süreçleri ile kaliteden ödün vermeden yenilikçi bankacılık hizmetlerini hızla geliştirerek TEB’e değer katmaktadır.

TEB Bilgi Teknolojileri, Banka müşterileri için 7/24 kesintisiz, hızlı, kaliteli ve pratik bankacılık işlemleri ve süreçleri için gerekli hizmeti sağlayarak hem müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya hem de süreçlerdeki verimliliği artırarak Banka’nın gider yönetimine maksimum destek sağlamaya yönelik çalışmalarına 2010 yılında da devam etmiştir.

2010 yılında TEB Bilgi Teknolojileri Grubu’nun çalışmalarının temelini “Pratik Bankacılık” vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar oluşturmuştur. TEB Bilgi Teknolojileri,

 • bankacılık, şube ve genel müdürlük önyüzlerinin daha kullanıcı dostu ve “Pratik” önyüz ile yenilenmesi (“Pusula”),
 • Kredi Kartları, POS ve ATM yönetim sistemlerinin yeni bir yazılım altyapısına geçirilmesi,
 • Fortis - TEB birleşmesi

konularına odaklanmıştır.

2010 yılında TEB Bilgi Teknolojileri Tarafından Hayata Geçirilen Uygulamalardan Satırbaşları

 • Yeni bir tasarım ve teknoloji kullanılarak tekrar yazılmış olan Kartlı Sistemler Yönetim Paketi “OPTIMUS” hayata geçirilmiş ve 2010 yılı içerisinde kartlı sistemlere yönelik pek çok düzenleme yeni paket üzerinde gerçekleştirilmiştir.
 • Tanımlı olduğu tüm kanallarda (şube, internet, çağrı merkezi) birçok ürünün kredi kartı tahsilatlarının Sanal POS ile yapılması sağlanmıştır.
 • Ortak POS yapısında yapılan yeni düzenlemelere ek olarak yeni bir POS altyapısı geliştirilmiş ve POS - Ana Sistem mesajlaşma protokolü çalışmaları tamamlanmıştır.
 • Yazarkasa - POS Entegrasyonu uygulamaya alınmıştır.
 • Bireysel internet bankacılığı ve CEPTETEB’e cep telefonlarına yüklenerek anında şifre üreten Cep PratikŞifre uygulaması ile giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Faktoring ve Leasing için iç kaynaklarla geliştirilen yazılımlar uygulamaya alınmıştır.
 • Cetelem uygulaması, tüketici finansman uygulamasına ek olarak otomobil kredisi fonksiyonları maksimize edilerek geliştirilmiştir.
 • Portföy tarafından yönetilmekte olan tüm fonların performanslarını, gelişimlerini ve fon yönetimi için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin şubeler tarafından topluca görüntülenmesini sağlayan bir portal geliştirilmiştir.
 • Banka tarafında kullanılmakta olan bazı uygulamalar, Grup şirketlerinin de kullanımına açılmış ve sinerji sağlanmıştır.
 • MasterCard kredi kartlarını yurt dışında kullanan Banka müşterilerinin işlemlerinin doğrudan TEB’e ulaşarak gerçekleştirmelerine imkan tanınmıştır.
 • Ürün bazında kârlılık ölçümlerini içeren yeni müşteri verimlilik sistemi kullanıma açılarak, müşteriye ait değerlendirme yapmayı kolaylaştırıcı ekranlar TEB şubelerinin kullanımına açılmıştır.
 • NCAP 5 projesi kapsamında; tüzel kredi tahsis süreçleri baştan sona yeniden ele alınarak günün koşullarına göre iyileştirilmesi sağlanmıştır.


2010 Yılında TEB Bilgi Teknolojileri tarafından “Pratik Bankacılık” vizyonu çerçevesinde 50 adet proje tamamlanmış, Banka müşterilerinin daha hızlı ve daha kaliteli işlem yapabilmesine yönelik birçok çalışma yürütülmüştür.

TEB Bilgi Teknolojileri Süreçlerinde ve Altyapısında Yapılan İyileştirmeler
TEB Bilgi Teknolojileri, Banka’nın tüm hizmetlerini kesintisiz, üstün kalitede ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayacak bir altyapı iyileştirme çalışması yapmıştır. Bu altyapı çalışması kapsamında:

 • yazılım değişiklikleri talep yönetim süreçlerini ve proje yönetim süreçlerini, baştan sona destekleyen talep ve proje yönetim uygulaması “PLANIT”, TEB için özelleştirilmiş süreçlerle uygulamaya alınarak yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
 • yazılım geliştirme süreçleri için gerekli olan tüm bilgi ve uygulamalara kolayca erişim sağlayacak BTStudio uygulamaya alınmıştır.
 • tedarikçi ve personelin BT sistemlerine erişimlerini kontrol altına alacak süreçler sisteme entegre edilmiştir.
 • sistem eğitimlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi için kullanılan eğitim ortamı sistemi, altyapısıyla birlikte yeniden yapılandırılmıştır.
 • TEBKeys kimlik yönetim uygulamasının etkinliğini artırmaya yönelik olarak diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına devam edilmiştir.
 • Mevcut görev ve yetkiler, SoD kurallarına göre değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçlarına göre yetkilendirme süreçlerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.
 • BNP Paribas standartlarına uyum kapsamında internet erişim altyapısı değiştirilmiştir.


BNP Paribas ile işbirliği çerçevesinde…

BNP Paribas’nın müşteri odaklılık ve operasyonel mükemmellik hedefleri doğrultusunda yürütülmekte olan ACE programı, TEB’de “Pratik bankacılık” vizyonu çerçevesinde BNP Paribas ekibi ile birlikte uygulanmıştır.

2010 yılında ayrıca, BNP Paribas Retail Banking’in en güçlü olduğu konulardan biri olan “Multichannel International Banking” altyapısı ve programı çerçevesinde ortak çalışmalar yapılmıştır.

TEB Bankacılık Operasyonları

2010’da Bankacılık Operasyonları Grubu,

 • operasyonel mükemmeliyet, minimum risk, maksimum müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla günlük faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmek,
 • birleşme kapsamında bütün operasyonel süreç ve prosedürlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilerek yeni banka için en ideal iş akışlarını belirlemek

olmak üzere iki önemli konuya odaklanmıştır.

Düzenleyici kurumlar tarafından, müşteri edinimi konusunda uygulamaya koyulan yeni düzenlemeler ve çekler hakkında çıkarılan yeni yasalar da günlük iş akışına etki etmiştir. Bankacılık Operasyonları Grubu, 2010 yılı içerisinde, bu alanlarda gerçekleştirilen yasal düzenlemelere uyumlu güçlü iş modelleri geliştirmiştir.

Operasyonların etkinliği amacına yönelik dışarıdan hizmet alımları 2010 yılının önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Bu çalışmalar kapsamında, özellikle nakit saklama Hizmetleri, şubeler, ATM’ler ve kurumsal müşteriler için nakit hizmetleri alanında dışarıdan hizmet satın alınması Grubun etkinliğine katkıda bulunmuştur.

Bankacılık Operasyonları Grubu, devletin kurumlar arası elektronik data alışverişi projesi bünyesindeki müşteri sorgulaması çalışmalarına devam etmiştir. Grup, diğer taraftan, merkezileştirilmiş operasyonel ünitelerin standardizasyonunu sağlamaya ve süreçlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda ele alınan konular arasında şube operasyonları, müşteriler, kredile, dış ticaret, ödeme sistemleri ve hazine işlemleri yer almıştır.

İstanbul’daki merkezi operasyonel üniteler kendi iş kolları ve bağlı oldukları bölge birimleri ile hizmet sunmaya devam etmişlerdir. Şube operasyon modeli, pazarlama ve satışlara olan desteğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla güçlendirilmiştir.

Grubun 2010 yılında gerçekleştirdiği bir diğer çalışma sigortacılık operasyonlarını koordine etmek amacıyla yeni ekiplerin kurulması olmuştur. Piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek her türlü riskin yakın takibine yönelik risk kontrol metodolojisi de Grubun en temel görevlerinden biri haline gelmiştir.

TEB-Fortis birleşmesinin etüdü, Bankacılık Operasyonları Grubu’nun 2010 yılında gerçekleştirdiği kilit çalışmalardan biri olmuştur. Bu kapsamda, birleşik bankada yeni bir iş sürecinin tasarlanması Grubun öncelikli hedefi olmuştur. Yoğun işbirliği ve inisiyatifler sonucunda operasyonel açıdan tanımlanmış projeler başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim çalışmaları, bölge ve şubelere ziyaretler ve e-öğretim çalışmaları Grubun 2010 yılındaki diğer katkıları arasında yer almıştır.

Bankacılık Operasyonları Grubu, hizmet alanlarında 2010 yılı için öngördüğü ana hedeflerin tamamına ulaşmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI GRUBU

İnsan Kaynakları politikası
TEB’in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

TEB İnsan Kaynakları;

 • TEB Grubu’nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulması ve değişimlere hazır olmasını sağlamak,
 • TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu’na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişiler kazandırmak,
 • Banka’nın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, TEB çalışanlarının gerek kişisel gerekse profesyonel gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek,
 • BNP Paribas’nın ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
 • eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görerek, TEB Formasyon Akademisi ile “sürekli öğrenme ve gelişme” yaklaşımı çerçevesinde TEB Grubu’nun hedef ve stratejileri doğrultusunda Banka çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Banka yöneticilerini TEB bünyesinden yetiştirmek ve açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi talepleri değerlendirmek,
 • sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemi ile ödüllendirme sistemlerine odaklanmak,
 • kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak
 • için çalışmaktadır.
 • TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.


TEB’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır.

TEB’in 2010 yılsonu personel sayısı 5,646, şube sayısı ise 335’tir . TEB çalışanlarının yüzde 66.1’i üniversite, yüzde 6.3’ü yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1’i ise doktora derecesine sahiptir.

2010 yılında TEB’de kişi başına düşen eğitim ise 32 saat olarak gerçekleşmiştir.

Yetenek Yönetimi ve TEB Yetkinlik Modeli 2010 yıılı gerçekleşmeleri
2010 yılı içinde Yetenek Yönetimi süreçleri kapsamında yüksek potansiyel ve yüksek performans gösteren çalışanların gelişimleri, Yetenek Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Departmanı ve kişinin yöneticisi tarafından özel olarak takip edilmiştir.

Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bireysel eğitim planları, mentorluk çalışmaları ve diğer gelişim araçlarıyla TEB çalışanlarının gelişimlerine önemli katkılar sağlanmıştır.


TEB Yetkinlik Modeli
Üstün performansın sürekliliğini sağlamak amacıyla, TEB’in vizyonu, misyonu, kurumsal değerleri ışığında çalışanların gelişiminde önemli bir role sahip olan TEB Yetkinlik Modeli uygulamalarına 2010 yılında da devam edilmiştir.

4 ana başlıktan oluşan TEB Yetkinlik modelinde, unvan bazında ölçülebilirliği sağlanmış 12 yetkinlik yer almaktadır.

Lider Ol

Vizyon ve Değişim Liderliği
Performans Liderliği
Yenilikçilik & Yaratıcılık

İşinin Sahibi Ol

Girişimcilik ve Ticari Sağduyu
Stratejik İş İlişkileri Geliştirme / Sinerji Yaratma
Mükemmelliği Yakalamak / Müşteri Odaklılık
Adanmışlık

Sonuç Al

Problem Çözme ve Karar Verme
Planlama ve Organizasyon

Kendini Geliştir

Sürekli Öğrenme
Özgüven/Esneklik/Dayanıklılık
Mesleki Yeterlilik

 

Yetkinliklerin tüm çalışanlar tarafından rahatça anlaşılabilmesi ve günlük iş hayatında uygulanabilmesi için İnsan Kaynakları Portalı üzerinden kolay ulaşılabilecek destek dokümanlar hazırlanmış, çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

TEB’de yetkinlik değerlendirmesi yılda bir kez “Yetkinlik ve Gelişim” karneleri aracılığı ile yapılmaktadır. “Yetkinlik ve Gelişim Karnesi” ile “Performans Karnesi” arasında sistem entegrasyonu sağlanarak, çalışanların bireysel ve profesyonel gelişimlerinin performanslarına etkisi de objektif bir biçimde ölçülmüştür.

İnsan Kaynakları Grubu’nun 2010 Yılı Projeleri

TEB’de inovasyon
Gerçekleştirdiği inovasyon çalışmaları 2009 yılında Gartner tarafından büyük takdir toplayan TEB, 2010’da inovasyon ile ilgili aktiviteleriyle çalışanlarını ve müşterilerini yaratıcılığa teşvik ederek inovasyon kültürünü yaygınlaştırmaya, müşterilerine yenilikçi ürünler sunmaya devam etmiştir.

2010 yılında “European Financial Management Association (EFMA)” tarafından 50 ülkeden 145 bankayı içeren bir araştırmada TEB’in inovasyon yaklaşımı ve yönetim modeli örnek olarak gösterilmiştir.

“TEB Akıl Fikir Yarışması” İcat Çıkar
TEB’in inovasyon çalışmalarının yansıması olan TEB Akıl Fikir Yarışması’nın dördüncüsü 2010 yılında düzenlenmiştir. Müşterilerine sunduğu yenilikçi ve yaratıcı hizmetlerle onların hayatını kolaylaştıran TEB, inovasyonu farklılaşma stratejisinin en önemli araçlarından biri olarak görmektedir. Yarışma aynı zamanda

 • üniversitelerle işbirliği yapılması,
 • üniversite öğrencilerinin ve gençlerin inovasyon bilgi ve yetkinliklerinin artırılması,
 • yetenekli gençlerin TEB ailesine katılması,
 • müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin bizzat müşteriler tarafından şekillendirilmesi

gibi sosyal amaçları da içermektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da dereceye giren fikirler ürün ve hizmet olarak müşterilere sunulmuş; finalistlerden beş kişi TEB ailesine katılmıştır. 2007 yılında birinci olan TEB Ekranlı Kart 2010’da hayata geçirilerek Master Card tarafından yeni nesil, dünyada ilk şifre üreten kart olarak gösterilmiştir.

Kıvılcım Portal ve TEB Kurum İçi İnovasyon Yarışması
TEB çalışanları tarafından yıl içinde sürekli olarak yeni fikirlerin iletildiği Kıvılcım Portal’ına, kurulduğu yıl olan 2007’den bugüne 36,500 öneri gönderilmiş ve bunlar arasından en yenilikçi olanlar hayata geçirilmiştir. “TEB Yeşil Trompet”, “İki Bayram Arası Ödemesiz Kredi” 2010 yılında hayata geçirilen projeler arasındadır.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen kurum içi inovasyon yarışması ile Banka çalışanlarının farklı birimlerdeki çalışanlar ile ekip olarak fikir üretmelerinin teşvik edilmesi sağlanmış, yenilikçi projeleri yarıştırılarak eğlenceli bir rekabet ortamı yaratılmıştır.

TEB çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, TEB üst düzey yöneticileri jüri olarak görev yapmış, dereceye giren ilk üç projeyi belirlemiştir. Gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanan kurum içi inovasyon yarışmasının ikincisi 2011 yılında yapılacaktır.

“TEB Akıl Fikir Buluşması” - İnovasyon Zirvesi
Her yıl 1,500 çalışan ve 500 müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen “Akıl Fikir Buluşması” uluslararası konuşmacıları, TEB müşterileri ve çalışanlarını 2010 yılında da bir araya getirmiştir.

Akıl Fikir Buluşması’nın ilk bölümünde uluslararası konuşmacılar inovasyon konulu sunumları ile katılımcıların vizyonlarını genişletmiş; Kıvılcım Portalı’na fikirlerini ileten en yaratıcı çalışanlar ve “Akıl Fikir Yarışması”nda dereceye giren müşteriler, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ödüllerini almıştır. Zirvenin ikinci bölümünde ise TEB Yöneticiler Toplantısı yapılmıştır.

2010 BNP Paribas İnovasyon Yarışması Ödül Töreni
“BNP Paribas İnovasyon Yarışması” ödül töreni 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında yarışmaya 32 proje ile katılan TEB’den 8, Fortis’ten de 3 proje olmak üzere toplam 11 projeyle finale kalmıştır.

TEB, hem “Yeşil Trompet” projesi ile “Müşteri Memnuniyeti” kategorisinde, hem de “Ürün ve Servis” kategorisinde “TEB Emekli Bankacılığı” ile ödüle layık görülmüştür. Ayrıca TEB ve FORTIS, Blackberry üzerinden kredi ve kart başvurusu yapılmasına imkan tanıyan proje ile “Süreç Optimizasyonu” kategorisinde ödül almışlardır.

Üniversite Aktiviteleri - Akıl Fikir Kampüsü
TEB İnsan Kaynakları, 2010 yılında genç yetenekleri erken belirlemek ve onlara TEB’i tanıtmak amacıyla üniversite kampüs aktivitelerine aktif bir şekilde devam etmiştir.

2008 yılında öğrencilere yönelik başlatılan Akıl Fikir Kampüsü’ne bugüne kadar 82 üniversiteden toplam 2,100 başvuru alınmış, yapılan 20 kampüs aktivitesine 30 üniversiteden 290 kişi katılmıştır. Bu kişilerden 61 öğrenci TEB’de staj yapma olanağı bulurken, bir kişi de TEB’de çalışmaya başlamıştır.

TEB’de eğitim
TEB; sürekli öğrenme ve gelişime önem veren, çalışanlarına yatırımı ön planda tutan bir kurum olarak 2010 yılında da herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak ilkesi doğrultusunda eğitim çalışmalarına devam etmiştir.

TEB Performans Değerlendirme Sistemi, bireysel ve takım performansını ölçmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen yapısı ile eğitim ve gelişim çalışmalarına yol gösterici olmuştur. Bu sistem kapsamında yetkinlik değerlendirme sürecinden gelen değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurularak, çalışanların ihtiyaçlarına paralel yetkinlik gelişim programları hazırlanmış ve çalışanların bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Yetenek Yönetimi kapsamında yapılan çalışmalar 2010 yılında da sürekliliğini korumuştur. Banka’nın yüksek potansiyelli ve üstün performans sergileyen çalışanlarına “bireysel gelişim planları” hazırlanmış ve ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim programları dizayn edilerek eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Banka’nın gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda TEB İnsan Kaynakları Grubu liderliğinde Kurum Kültürü ve Değerler projesi tamamlanmıştır. Proje sürecinin tamamlanmasının akabinde, değerlerin tüm çalışanlara yaygınlaştırılması ve benimsenmesi çalışmaları başlamıştır. 2010 yılının ilk 3 ayında tüm çalışanlar bölgesel olarak düzenlenen grup çalışmalarına katılmış ve interaktif bir öğrenme ortamı içinde TEB Grup’un değerlerini anlama ve benimseme fırsatı bulmuştur.

Banka yöneticilerini içeriden yetiştirme hedefine yönelik çalışmalar 2010 yılında da devam etmiş, TEB çalışanlarının sahip oldukları yönetsel yetkinlikleri ölçmek ve gelişim alanlarını belirlemek üzere Değerlendirme Merkezi çalışmaları yapılmıştır.

TEB Mentor uygulaması
TEB Mentor uygulamasının hedefi, TEB ve Grup Şirketleri çalışanlarının kişisel yetkinliklerini ve iş becerilerini geliştirmek için kendilerinden daha deneyimli çalışanların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

TEB Mentor uygulaması ile bir ilke imza atan Banka, proje kapsamında, 160 çalışanının talebini değerlendirmiş ve ihtiyaçlar doğrultusunda 147 çalışan için mentor atamıştır. TEB Mentor uygulamasından yararlanmak isteyen ancak ihtiyaçlarına mentorluk dışında bir kanal ile yanıt verilebilecek Banka çalışanlarının talepleri de farklı metotlar ile (eğitim, rotasyon, kariyer görüşmesi vb.) karşılanmıştır.

TEB Kulüp
TEB insan kaynağının motivasyonunu artırmayı hedefleyen TEB Kulüp çerçevesinde düzenlenen yarışmalar, sosyal etkinlikler, spor ve kültürel faaliyetler 2010 yılında da büyük ilgi görmüştür.

Bu kapsamda;

 • “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve ‘çevre’ konulu resim yarışmalarıyla heyecanlı bir rekabet ortamı oluşturulmuştur. Bölgelerde piknikler, paintball turnuvaları düzenlenirken; Fotoğraf Kulübü üyelerinin yaptığı geziler, fotoğraf çekmeyi seven TEB çalışanları için güzel fırsatlar yaratmıştır.
 • TEB Yıldızları Corporate League’de, Kürek Takımı TEB Kürek-Tek Yürek Dragon Festival’de Banka’yı en iyi şekilde temsil etmiştir. Bölgelerdeki TEB futbol takımları bankacılık turnuvalarında Banka’yı temsil etmiştir. TEB’in koşucuları Avrasya Maratonu ve Atatürk Koşusu’nda Banka adına yarışmıştır.
 • Bölgelerde ve İstanbul’da düzenlenen Bowling turnuvaları heyecanlı ve keyifli anlara sahne olmuştur.
 • Banka’nın engellilere desteği kapsamında, TEB’in gönüllü koşucularına verilen desteklerle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlar yapılmıştır.
 • Balıkadamlar Kulübü kapsamında TEB Formasyon Akademisi’nde dalış eğitimleri düzenlemiş, Banka çalışanlarına balıkadam brövesi alma imkanı sağlanmıştır. Kulübün bahar ve yaz aylarında düzenlediği gezilerde TEB çalışanları pratik yapma şansı bulmuştur.
 • Pera Müze’sinde Marc Chagall Sergisi, Mozart’ın Figaro’nun Düğünü adlı operası, Emmanuel Bex Trio konseri etkinlikleri organize edilerek TEB çalışanları ile sanat arasında bir köprü kurulmuştur.
 • Feriye Sineması’nda BNP Paribas’ın sponsorluğunu üstlendiği “Arthur Maltazar’ın İntikamı” filmi için Banka çalışanlarına özel gösterim yapılmış, sürpriz hediyelerle birlikte çalışanlar çocuklarıyla birlikte keyifli dakikalar geçirme fırsatı sunulmuştur.
 • BNP Paribas’ın düzenlediği Starbank, The Game ve 2010 Starbank dünya kupası yarışması lansmanı iç duyurularla TEB çalışanlarına tanıtılmıştır.
 • TEB ve Fortis çalışanlarını bir araya getirmeye ve kaynaştırmaya yönelik Tarihi İstanbul Kültür turu düzenlenmiştir.


“İK Yanınızda” Toplantıları

Çalışan memnuniyetini ve kurum bağlılığını artırmanın yolunun çalışanlara daha yakın olmaktan ve onları dinlemekten geçtiği inancıyla IK Yanınızda programı hayata geçirilmiş ve programın gerçekleştirilme önceliği sahaya verilmiştir.

IK Yanınızda toplantılarında interaktif bir şekilde yapılandırılan genel bilgilendirme oturumlarının yanı sıra talep eden tüm çalışanlar ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Bu toplantılar tüm bölgelerde ve sonrasında Genel Müdürlük Ümraniye kampüsünde gerçekleştirilmiştir. 1,370 kişi toplantılara katılmış ve 520 kişi ile bireysel görüşme yapılmıştır.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv