PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

DENETİM KOMİTESİNİN, İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ VE HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bankamız bünyesinde iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel yapılanma “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu yapılanma, faaliyetlerimiz kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik ve etkinliktedir.

Risk Yönetimi, İç  Kontrol ve Uyum ile Teftiş Kurulu, organizasyonel açıdan Yönetim Kurulu’na bağlı, birbirinden bağımsız ancak eşgüdüm içinde çalışan üniteler olarak 2009 yılı faaliyetlerini tamamlamışlardır.

Yönetim Kurulumuz Banka’nın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli strateji ve politikaların onaylanması ve etkin bir iç denetim sistemi ile risk yönetim sisteminin sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirleri almıştır.

Teftiş sistemi Banka’nın ve iştiraklerinin tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. TEB Teftiş Kurulu yıl sonu itibariyle; 1 Kurul Başkanı, 2 Kurul Başkan Yardımcısı, 1 Bilgi Sistemleri ve Dış Raporlama Denetim Yöneticisi, 1 İzleme ve Yöntem Geliştirme Yöneticisi, 46 Müfettiş’ten oluşan kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Teftiş Kurulumuzun, Bankamızın kontrol gücünü elinde bulundurduğu, konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin bütün faaliyetlerini ve birimlerini sınırlama olmaksızın inceleyebilmesi için gerekli bütün tedbirleri almıştır. 2009 yılı teftiş çalışmalarında 158 şube, 27 Genel Müdürlük ünitesi, 17 iştirak/fonksiyon ve 23 süreç teftişi gerçekleşmiştir.

İç kontrol faaliyetlerimiz, temel kontrol alanlarını kapsayacak şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir. İç kontrol ve uyum fonksiyonları ayrı ayrı örgütlenmiştir. İç kontrol yapılanmasında şube ve genel müdürlük departmanlarında kritik aktivitelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ya da üç aylık kontroller, Merkez ve Bölgeler Kontrol Departmanı, Hazine Kontrol Departmanı, Bilgi Sistemleri Kontrol Departmanı ve Müşteri ve Ürün Güvenliği Kontrol Departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uyum fonksiyonu bünyesinde ise BDDK’nın İç Sistemler Yönetmeliğine de paralel olarak Bankacılık Mevzuatı Bölümü ile Yasal Uyum Departmanı bulunmaktadır.

Söz konusu fonksiyonlar, 2009 yılı çalışmalarını 73 kişilik kadro ile tamamlamıştır.

"Risk yönetimi süreci, Banka Üst Düzey Yönetimi ile Risk Yönetimi Grubunun beraberce belirlediği ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması ve denetimi safhalarından meydana gelmektedir.

Grup risk yönetimi fonksiyonunun misyonu Üst Düzey Yönetimimiz ile birlikte Grup tarafından üstlenilen risklerin Bankamız politika ve prosedürlerine ve Bankamızın kârlılık ve rating kriterlerine uygun olmasını sağlamaktır.

Risk Yönetimi Bölümü, Risk Yönetimi ve Uyum Grubu’na bağlı olarak 2009 yılı faaliyetlerini 13 kişilik kadrosu ile tamamlamıştır. Banka Risk Yönetimi, Kredi Riski Yönetimi Departmanı, Piyasa ve Likidite Riski Departmanı, Grup Şirketleri Risk Yönetimi Departmanı ve Operasyonel Risk ve İş Sürekliliği Departmanı olarak 4 ünite şeklinde örgütlenmiştir. Piyasa ve likidite riski, kredi ve karşı taraf riskleri ve operasyonel risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve raporlamasından sorumlu olarak görev yapan personelin yanı sıra her iştirakimizde risk yönetimi ve politikalarının uygulanmasını izlemekle görevli bir risk yönetimi sorumlusu bulunmaktadır. Grup çalışanları risk ölçüm ve izleme faaliyetlerinde gelişmiş yöntemler kullanmakta, ulusal ve uluslararası en iyi uygulamaları yakından takip etmektedirler.

Bankamızın 08.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nun 24’üncü maddesi hükümleri göz önüne alınarak tüm TEB Grubu şirketlerinden sorumlu bir Denetim Komitesi kurulması kararı alınmış, 4389 sayılı Kanun kapsamında Bankamızda kurulmuş bulunan Üst Düzey Risk Komitesi’nin yetkilerinin söz konusu komite tarafından üstlenilmesi karara bağlanmıştır.

2009 yılı içinde, Denetim Komitesi 16 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, tüm Grup bazında risklerin konsolide bir şekilde izlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması, aktiviteler bazında yazılı prosedürlerin gözden geçirilmesi, Teftiş Kurulu, Risk Yönetimi, Uyum ve İç Kontrol bölümleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, Banka ve Grup şirketleri arasında aynı kapsamda iç kontrol sisteminin oluşturulması yönünde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bankamız iç denetim ve risk yönetimi sistemleri konusunda gerek yeni yasal düzenlemeleri gerekse yurt dışı en iyi uygulamaları yakından takip edip uygulamaya sokmaktadır.