PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 30 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki kâtipten oluşan Başkanlık Divanı’nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı,

4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,

5- 2009 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,

6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,

7- 2009 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

8- Bankamız çalışanlarına 2009 yılı performansına bağlı olarak verilmesi planlanan “performans ikramiyesi” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2009 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

10- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

11- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,

12- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334.– 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.