PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1-         Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılı Temmuz ayında yayınlanan ve halka açık şirketlerde profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerleri ön plana çıkartacak şekilde faaliyetler esnasında uyulması önerilen prensipleri içeren “Kurumsal Yönetim İlkeleri (Corporate Governance)”ne tam uyumu hedeflemektedir.

Önümüzdeki dönemde kredibilite değerlemesi (derecelendirmeler) kadar önem kazanacağına inandığımız bu ilkelere uyumu düzenleme ve takip amacıyla 24 Ocak 2004 tarih, 3609/4 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile Yönetim Kurulu seviyesinde kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” çalışmalarına başlayarak aşağıda yer vereceğimiz fonksiyonların oluşumunu icra etmiştir. 2003 yılında yayınlanan bu ilkelere uyum, bir süreci gerektirmekle birlikte Bankamızda söz konusu ilkelerin tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edildiğini belirtmek isteriz.

2-         Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Temettü, sermaye artırımı işlemleri ile Genel Kurul gündem ve kararlarını kayıtlı ortaklara duyurmak, TTK’nun 326/1. fıkrası hükmü gereği Pay Defterini tutmak ve ortaklarımız ile hukuki ve operasyonel ilişkileri sürdürmek amacıyla Bankamız bünyesinde “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” (organizasyon şemamızdaki ismi “Hissedarlar Birimi”) mevcut olup, bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Cüneyt Temiztürk (Birim Yönetmeni)
Tel: 0212 251 21 21 (dahili 1923)
Faks: 0212 249 65 68
E-posta: cuneyt.temizturk@teb.com.tr

Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmaktadır.

Hissedarlar Birimimiz, 2009 yılı içinde; 1 adet Olağan Genel Kurul işlemlerinin yanı sıra;

 • 18 adet sermaye artırımı kupon işlemi (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.-MKK kanalıyla yapılan işlemler hariç),
 • 4 adet kâr payı ödemesi işlemi (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.-MKK kanalıyla yapılan işlemler hariç),
 • 2 adet hisse senedi kaydileştirme işlemi gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurmak, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirmek amacıyla “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” da mevcuttur.

Adı geçen departmanın fonksiyonları Yönetici Çiğdem Başaran ve Özgün Zaimoğlu tarafından yürütülmektedir.

Yöneticilerimizin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Çiğdem Başaran (Yönetici)
Tel: 0212 251 21 21 (dahili 1532)
Faks: 0212 249 65 68
E-posta: cigdem.basaran@teb.com.tr

Özgün Zaimoğlu (Yetkili)
Tel: 0212 251 21 21 (dahili 3320)
Faks: 0212 249 65 68
E-posta: ozgun.zaimoglu@teb.com.tr

3-         Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bankamızın internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal Yönetim” başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren
http://www.teb.com.tr/Main/HaritaYatirimci.aspx
http://www.teb.com.tr/Main/HaritaKurumsalYonetim.aspx  
internet adreslerinde;
-TEB – BNP Paribas
-Hisse Fiyat Bilgisi
-Finansal Takvim
-Ratinglerimiz
-Finansal Göstergeler
-Bağımsız Denetim Raporları
-Sunum
-Sermaye Artırımı ve Temettü
-Faaliyet Raporları
-Özel Durum Açıklamaları
-Analist Raporları
-Analist Önerileri 
-Basın Bültenleri
-Sıkça Sorulan Sorular
-Bize Ulaşın
-UFRS Mali Tablolar
-TL Geçiş Duyurusu
-Kurumsal Yönetim İlkeleri
-Yönetim
-Genel Kurul
-Komiteler
-Politikalar
başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır.

2009 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 100’ye yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır.

Hususi Denetçi seçimi konusuna Ana Sözleşmemizin 36. maddesinde yer verilmekte olup, 2009 yılında Hususi Denetçi seçimi yapılmamıştır. Bu maddede özel denetçi atanması talebi bir bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak Ana Sözleşmemizde TTK’da yer alan bu hususa aykırı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hak 2009 yılı içinde kullanılmamıştır.

4-         Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı içinde: 24 Mart 2009 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmıştır. Olağan Genel Kurul’daki nisap %84.58 olarak gerçekleşmiş olup medya katılmamıştır.

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce; ortaklar pay defterinde yazılı ortaklara taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük iki gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim gönderilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kaydileştirmediği sürece ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olamamaktadır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımız ;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Sahibi bulundukları paylara ilişkin genel kurul blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortaklarımız (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi’ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almak veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmak suretiyle toplantıya katılabilmektedirler.

Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantılarımızda ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir.

Pay sahipleri tarafından öneri verilmiş ve öneriler, Genel Kurul’u oluşturan pay sahiplerinin oylarına sunularak kabul edilmiştir.

Ana Sözleşmemize göre; önemli tutarlarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararlar için Genel Kurul onayına gerek bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun bahsedilen hususlara ilişkin yetki ve sorumluluklarına ise Ana Sözleşmemizin 26. maddesinde yer verilmektedir.

Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler süresi içinde yapılmakta, toplantılar İstanbul’da merkezi yerlerde düzenlenmekte ve Genel Kurul tutanakları Hissedarlar Birimimiz ile internet sitemizde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

5-         Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri, talepleri Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı” ve “Hissedarlar Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir.

Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemi yer almamaktadır.

6-         Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Kâr Dağıtım Politikamız:

“Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir kârın %40’ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka’nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.”

Bankamızda 2009 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır.

7.         Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 9. maddesinde;

 • Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tatbik olunacağına,
 • Bankacılık Kanunu’nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlı olduğuna,
 • Devir ve ferağın şirket ve üçüncü şahıslar adına hüküm ifade etmesinin, devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu’nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlı olduğuna

 

ilişkin hükümler yer almaktadır.

Ayrıca, aynı maddede Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir şeklinde bir hüküm de bulunmaktadır

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

8-         Şirket Bilgilendirme Politikası

Bankamızın Bilgilendirme Politikası, tabi olduğumuz mevzuat gereğince güncellenerek web sitemize Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası çerçevesinde,  Bankamızın Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü’nün bilgi ve onayı dahilinde “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim” ve “Resmi Raporlama” Departmanları tarafından kamuya duyurulmaktadır. Yapılan duyurular Kurumsal Yönetim Komitesi’ne de raporlanmaktadır.

9.         Özel Durum Açıklamaları

Bankamızca 2009 yılı içinde toplam 20 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bunların arasında İMKB tarafından istenen ek açıklama mahiyetinde olanı bulunmamaktadır. Bankamız, İMKB’nin yanı sıra London Stock Exchange’e (LSE) de kotedir ve İMKB ve SPK’ya yapılan Özel Durum Açıklamaları eş zamanlı olarak LSE’ye de yapılmaktadır. LSE’ye, İMKB ve SPK’ya yapılan açıklamalar haricinde herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Bankamızca Özel Durum Açıklamalarında titiz bir tutum izlenmesi ve tüm duyuruların zamanında yapılması nedeniyle 2009 yılı içinde SPK’nın uyguladığı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Tüm Özel Durum Açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yer almaktadır.

10.       Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Bankamızın internet sitesi adresi; www.teb.com.tr ’dir. Sitemiz, yurt dışındaki benzerleri de incelenerek, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te istenen bilgileri içerecek şekilde güncel tutulmaktadır.

İnternet sitemizin içeriğinin ortaklarımız ve Bankamız hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üçüncü şahıslar açısından yeterli seviyede bilgi içerdiği düşünülmektedir.

11.       Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Bankamızın 31.12.2009 tarihi itibarıyla hissedarlık yapısı;

 • %84.25 hisse TEB Mali Yatırımlar A.Ş.
 • %15.63 borsada işlem gören tutar
 • %0.12 diğer ortaklar

şeklindedir.

12.       İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bankacılık mesleği ve bu mesleğin etik ve yasal kurallarını düzenleyen Bankalar Kanununa göre, banka mensupları görevleri sebebiyle öğrendikleri müşteri veya banka sırlarını, kanunda açıkça sayılan merciler dışında, üçüncü kişilere açıklayamaz. Bu yükümlülük bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam ettiğinden, sektör teamülü ve çalışma etik ilkeleri ve disiplini çerçevesinde bu mahiyette bir listenin açıklanarak kamuya duyurulmasına gerek görülmemiştir. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince hazırlanan içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi hazırlanmakta ve talep edilmesi halinde iletilmek üzere Bankamız nezdinde saklanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13.       Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde “Bize Ulaşın” başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır.

14.       Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere esas tahditler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Bu hususun sektördeki diğer bankalar için de geçerli olduğu görüşündeyiz. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı”, “Hissedarlar Birimi” ve “Müşteri İletişim Birimi” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler.

15.       İnsan Kaynakları Politikası 

TEB İnsan Kaynakları Grubu’nun temel amacı; finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları konusunda en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır.

Bu doğrultuda insan kaynakları politikamız;

TEB Grubu’nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulmasını ve değişimlere hazır olunmasını sağlamak,

TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu’na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek ve BNP Paribas’nın ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

Eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görerek, TEB Formasyon Akademisi ile “sürekli öğrenme ve gelişme” yaklaşımı çerçevesinde TEB Grubu’nun hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak,

Yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek ve bünyemizde açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi talepleri değerlendirmek,

Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemimiz ile farklı  performansı farklılaştıran ödüllendirme sistemlerine odaklanmak, kariyer haritaları doğrultusunda da herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak,

İnsan Kaynakları Grubu olarak, tribünde değil sahada olan, insan kaynakları ile ilgili konularda tüm çalışanlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde destek vererek bu yolla şubelerimizin verimlilik ve performansına katkıda bulunmaktır.


16.       Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerimizin aldıkları hizmetin kalitesini sürdürmek, memnuniyetlerini ölçmek ve iletilen şikayet görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla Bankamız bünyesinde İnsan Kaynakları Grubu’na bağlı çalışan “Müşteri İletişim Departmanı” vardır.

Ayrıca danışman firmalardan aldığımız hizmetlerle de, müşterilerimizin Bankamızdan olan beklentileri ve değerlendirmeleri izlenmekte ve Yönetim Kurulumuza raporlanmaktadır.

17.       Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olan TEB, içinde bulunduğu toplumun temel değerlerini ve mirasını koruyan bir Banka olmayı benimsemiştir. TEB, bu düşünceyi hayata geçirmek için “kurumsal sosyal sorumluluk” kapsamında çevreye, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan ve istihdamın çok büyük bir kısmını karşılayan KOBİ’lere ve ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlere katkı sağlayan projeler uygulamaktadır.

Faaliyetleri ile paralel kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tasarlayan TEB, tüm süreçlerde çalışanlarının gönüllü katılımlarını da teşvik etmiştir.

Çevreye katkı

TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. 

Banka, bu yaklaşım doğrultusunda;

 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
 • Çevreye duyarlı ürünler sunmayı
 • Kaynak tasarrufunu ve Enerji verimliliğini arttırmayı
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansını sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Çalışan, tedarikçi ve müşterilerinin çevreye duyarlılığını arttırmayı

hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

TEB, ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk mevduat bankası olmuştur.

TEB, ISO 14001 Sertifikasını alarak, bankacılık operasyonları nedeniyle çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, bir diğer ifadeyle karbon ayak izini düşürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Banka, enerji tüketimini %10, kağıt tüketimini %25, su tüketimini %10 ve karbon ayak izini %5 azaltmayı öngörmektedir.

TEB çevreye katkısını TEB Bonus TEMA Kart, Enerji Tasarrufu İhtiyaç Kredisi, Organik Tarım Kredisi ve Hibrid Taşıt Kredisi gibi çevreye duyarlı ürünlerinde e olduğu kadar attığı çevreci adımlarla da ortaya koymaktadır.

Toplumun çevre konusundaki bilgi ve bilinç düzeyini artırmak isteyen ve çevreci bir banka olmayı öncelikleri arasına alan TEB, bu kapsamda dünyamızın yaşadığı çevre sorunlarının anlatıldığı “HOME-YUVA” filminin Türkiye’deki galasını gerçekleştiren TEB, bu filmin kamuoyu tarafından farkedilip çevre konusundaki duyarlılığın artırılması için çaba göstermiştir.

KOBİ'lere katkı
Türkiye ekonomisinin temel direklerinden KOBİ’lerin gelişimini yakından takip eden TEB, bu alandaki desteğini çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Euro bölgesinin en büyük bankası BNP Paribas ile 2005 yılında stratejik ortaklık kuran TEB, geliştirdiği TEB KOBİ Akademi-Kurumsal Gelişim Programı ve İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansları yoluyla KOBİ’lerin ticaret hayatlarının gelişimine katkıda bulunmayı ve rekabet avantajı sağlayacak bilgileri aktarmayı hedeflemiştir.

TEB KOBİ Akademi - Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kurumsal Gelişim Eğitimi, KOBİ’lere yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki kârlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri, uygulamalı olarak yön gösteren, firmaların stratejik açıdan nasıl doğru yönetebileceklerine dair önemli noktalara işaret eden bir eğitim programıdır.
2005 yılında başlatılan ve 27 ilde gerçekleştirilen Kurumsal Gelişim Eğitimi ile binlerce KOBİ’ye ulaşılmıştır.

TEB KOBİ Akademi - İller İçin Gelecek Stratejileri Konferansları
İllerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Gelecek Stratejisi Konferansı işadamları, akademisyenler, bürokrat ve yerel yönetimin bir araya geldiği bir toplantı olup, her ay farklı bir ilde gerçekleştirilmektedir.

TEB KOBİ TV
KOBİ’lere değer katma inancıyla yola çıkan TEB, KOBİ’lerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak bilgiye ulaşabileceği, eğitim imkânlarından yararlanabileceği, dinamik içeriğe sahip bir mecra yaratmak amacıyla sektörde bir ilk olan TEB KOBİ TV’yi kurmuştur.

TEB KOBİ DANIŞMANLARI
Banka, TEB KOBİ DANIŞMANLARI ile sektörde bir yeniliğe daha imza atmıştır. TEB şubelerinde KOBİ’lerin işletmelerindeki sorunları teşhis eden, onlara çözümler öneren ve aynı zamanda önlerindeki fırsatlar hakkında yol gösteren danışmanları görev yapmaktadır.

Gençlere Katkı

Gençler, TEB ile ‘İcat Çıkar’ıyor

Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmının gençlerden oluştuğunu bilen TEB; gençlerin yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilmelerini teşvik etmek amacıyla her yıl  “İcat Çıkar” inovasyon yarışmasını düzenlemektedir.

Özel sektör-üniversite işbirliğine güzel bir örnek oluşturan yarışma ile TEB, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri “yenilikçilik – yaratıcılık” konusunda bilinçlendirmek, yetkinliklerini geliştirmek, üniversite öğrencilerinin finans sektörü ile yakınlaşmasını sağlamak konularına katkıda bulunmaktadır.

Bu yarışmayla TEB, yenilikçi-yaratıcı fikir üretme konusunda potansiyele sahip gençlere özel eğitimler vermekte, gençleri fikirleri için ödüllendirmektedir. TEB, aynı zamanda bu konuda müşterilerini de teşvik etmek için inovasyon yarışması düzenlemekte ve başarılı olan müşterilerini ödüllendirmektedir.

TEB, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik başlattığı “Akıl Fikir Kampüsü” ve engelli öğrencilere yönelik olarak  geliştirdiği `Engelsiz Kampus` programlarıyla üniversite öğrencilerine inovasyon, iletişim ve yaratıcılık alanlarında özel eğitimler vermektedir. Projeyle öğrencilerin içlerindeki yenilikçi-yaratıcı bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olan TEB, öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden “TEB Akıl Fikir Kampüsü” ve “TEB Engelsiz Kampüs”e katılan öğrenciler, eğitimlerine, bilgi ve birikimlerine göre TEB bünyesinde çalışma imkanı da bulmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18.       Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

31.12.2009 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir

İsim

Görev

Yavuz Canevi

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Akın Akbaygil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Jean Jacques Marie Santini

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Varol Civil

Görevli Üye ve Genel Müdür

Musa Erden

Görevli Üye

Yves Paul Henri Martrenchar

Üye

Refael Taranto

Üye

Metin Toğay

Üye

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin güncel listesi ve CV’leri internet sitemizde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kavramı ülkemizde Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilk kez gündeme gelmektedir. Bankacılık Kanunu (Kanun No. 5411) madde 22 kapsamında, Kurumsal Yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecektir.

Banka Yönetim Kurulu üyeliklerinde aranılan özelliklerin yanı sıra yasal düzenlemelerle üyelere getirilen ek sorumluluklar bu göreve olan talebi ve uygun kişi potansiyelini sınırlandırdığından, ancak belirli bir süreçten sonra Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sayısının istenilen adede ulaşabileceği görüşündeyiz.

Banka Ana Sözleşmesi’nin “Yasak İşlemler”den bahseden 28. maddesinde;
“Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kredi Komitesi Başkan ve Üyeleri’nin yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda mevcut hükümler uygulanır.”
şeklinde bir hüküm yer almaktadır.


19.       Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri   

Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Ana Sözleşmemizin 22. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu’nda da hükümler mevcuttur. Bankamız Yönetim Kurulu’nda görev alan üyelerin özellikleri yasal mevzuata ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygundur.

20.       Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Bankamızın misyonu internet sitemizin Kurumsal Yönetim bölümünde;

 • “TEB, seçkin müşteri portföyü ve sunduğu evrensel kalitedeki finansal hizmetler sayesinde hissedarlarına yüksek katma değer sunmayı,
 • Müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Kurumsal Yönetim konusunda uluslararası uygulamalara tam uyum sağlamayı,
 • Üst seviyede iş ahlakına sahip, çalıştıkları kurumun değerlerine sahip çıkan ve değişime açık personel ile çalışmayı ilke edinmiştir.


Çalışma prensiplerine, sorumluluklarına ve çalışanların haklarına sahip çıkan hissedarları sayesinde bu ilkelerini gerçekleştirmektedir.”

şeklinde açıklanmıştır.

Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir.

Bankamız hedef strateji ve faaliyet sonuçları, yılda iki kez yapılan Genel Yönetim Toplantısında Yöneticilerimizle paylaşılmaktadır.

21.       Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  

Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda iki icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi kanalıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olan “Denetim Komitesi” mevcuttur.

Yönetim Kurulu, bir denetim komitesi kurulmasına;

İç sistemlerin merkezileştirilmesi, prosedürlerin geçerlilik kazanması, aşağıda belirtilen sekiz risk ailesine ilişkin tüm risklerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi:

 • Kredi ve karşı taraf riski: Karşı tarafın temerrüdü
 • Piyasa ve likidite riski: Piyasa fiyatındaki dalgalanmalar
 • İdari risk: Operasyonların uygun yürütülmesi (operasyonel risk dahil)
 • Yasal risk: Vergisel, hukuki ve tüm bankacılık mevzuatı ile ilgili düzenlemelere uygunluk
 • Muhasebesel risk: Düzenlemelere uygunluk ve hesapların doğru ve şeffaf sunumu
 • BT riski: Bilgi sistemlerin yeterliliği ve güvenliği
 • İnsan kaynakları riski: Personelin görevsel ve niteliksel yeterliliği
 • İtibar ve ticari risk: Grup imajının zedelenmesi


Risk politikası kurallarının, risk yönetimi, iç kontrol ve uyuma ilişkin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi; Grup’un iç kontrol ve risk yönetiminin verimlilik ve yeterliliğinin ve bunların faaliyetlerinin ve muhasebe ve raporlama sisteminin uygunluğunun denetlenmesi, Bankanın faaliyetlerini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini engelleyebilecek hususlardan veya kanun ihlallerinden ve uygulanan mevzuattan Yönetim Kurulu’nun haberdar edilmesi ve alınması gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamalar ve Yönetim Kurulu tarafından alınması gerektiğini düşündüğü kararlara ilişkin olarak rapor vermek suretiyle Yönetim Kurulu’na düzenli bir şekilde tavsiyede bulunulması.

22.       Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

Yönetim Kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşmemizin 26. ve 30. maddeleri ile düzenlenmiş olup, ayrıca, Genel Müdür ve Yardımcılarına ilişkin hususlar ise Ana Sözleşmemizin 32. ve 33. maddelerinde düzenlenmektedir.

23.       Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Bankamızın Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekreteryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı içinde 113 karar alınmıştır. Bahsedildiği üzere bu konuları yürüten bir sekreterya mevcut olup, dönem içinde kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır.

Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Toplantılarda; alınan kararlar zapta geçirilmektedir. Bankamız Ana Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

24.       Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimizin Bankamız ile çıkar çatışmasına olanak verecek herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

25.       Etik Kurallar

Bankamızın Yönetim Kurulu, internet sitemizde de yer aldığı üzere, çalışmalarına iştirak ettiği ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1.11.2001 tarih, 1012 sayılı “Bankacılık Etik İlkeleri”ne riayet etmeyi benimsemiştir.

Bankacılık Kanunu (Kanun No.5411) madde 75 kapsamında, bankalar ile bunların mensupları; Bankacılık Kanunu’na, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler. Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle belirlenecektir.

26.       Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bankamız 2009 faaliyet yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çevresinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Görev tanımı :

 • Bankadaki Kurumsal Yönetim uygulamalarını izler ve yönlendirir,
 • Başkanın daveti üzerine toplanır.


Üyeleri :
Başkan: Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı  (Patrick René Pitton)
Üyeler: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi)
Teftiş Kurulu Başkanı (Hakan Tıraşın)
Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri (Melis Coşan Baban)

Denetim Komitesi

Kuruluş Amaçları:

İç sistemlerin merkezileştirilmesi, prosedürlerin geçerlilik kazanması, aşağıda belirtilen sekiz risk ailesine ilişkin tüm risklerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi:

 • Kredi ve karşı taraf riski: Karşı tarafın temerrüdü
 • Piyasa ve likidite riski: Piyasa fiyatındaki dalgalanmalar
 • İdari risk: Operasyonların uygun yürütülmesi (operasyonel risk dahil)
 • Yasal risk: Vergisel,hukuki ve tüm bankacılık mevzuatı ile ilgili düzenlemelere uygunluk
 • Muhasebesel risk: Düzenlemelere uygunluk ve hesapların doğru ve şeffaf sunumu
 • BT riski: Bilgi sistemlerin yeterliliği ve güvenliği
 • İnsan kaynakları riski: Personelin görevsel ve niteliksel yeterliliği
 • İtibar ve ticari risk: Grup imajının zedelenmesi


Risk politikası kurallarının, risk yönetimi, iç kontrol ve uyuma ilişkin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi; Grup’un iç kontrol ve risk yönetiminin verimlilik ve yeterliliğinin ve bunların faaliyetlerinin ve muhasebe ve raporlama sisteminin uygunluğunun denetlenmesi, Bankanın faaliyetlerini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini engelleyebilecek hususlardan veya kanun ihlallerinden ve uygulanan mevzuattan Yönetim Kurulu’nun haberdar edilmesi ve alınması gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamalar ve Yönetim Kurulu tarafından alınması gerektiğini düşündüğü kararlara ilişkin olarak rapor vermek suretiyle Yönetim Kurulu’na düzenli bir şekilde tavsiyede bulunulması.

Komite en az iki ayda bir kez toplanır.

Başkan             : Patrick René PITTON
Başkan Vekili  : Dr. Akın AKBAYGİL

27.       Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

24 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve görevlerini fahriyen ifa etmeleri, denetçilerin her birine ise aylık brüt 750 TL ücret ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Yönetim Kurulu görevli üyelerine sağlanan maddi haklar ise Ana Sözleşmemizin 27. maddesine istinaden ve kendilerine tevdi olunan görevin niteliği ile bu göreve tahsis edecekleri zaman kriterlerine göre Yönetim Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir. 2009 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize cem’an 6.968.460 TL ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Bankanın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.