Nakdi Krediler

Nakdi Krediler
  Paylaş

  Spot Krediler

  Faiz oranının kullanım tarihinde belirlenerek sabitlendiği bu kredi türünün faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. Spot kredi uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, kredi vadesinin haftalık, aylık ve hatta günlük olarak belirlenebilmesi, diğeri ise, kredi kullandırımı anında belirlenen faiz oranının vade sonuna kadar aynı kalmasıdır.

  Rotatif Türk Lirası Krediler

  Rotatif Türk Lirası Krediler, firmaların ticari faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle gereksinim duydukları (hammadde alımı ve üretim giderleri vb.) kısa süreli finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin vadesi, fiyatı ve teminatları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Piyasa koşullarına göre değişen faiz oranı, üçer aylık dönemler sonunda tahsil edilmektedir. Vadesinden önce de kapatılabilen bu tür krediler firmalara kasa kolaylığı sağlamaktadır.

  İhracat Kredileri

  İhracat Kredisi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla Türk Lirası cinsinden kullandırılan bir kredi türüdür. Bu kredi türü, ihracata yönelik çalışan firmaların işlemlerinin finansmanı amacıyla, ihraç konusu malların yurt dışına gönderilmek üzere yüklemesi yapılmadan önce (ihracat hazırlık kredisi olarak) veya yüklemeden sonra kullandırılmaktadır. İhracat amacıyla kullandırılan bu tür krediler, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmaktadır. Özel durumlar dışında, faiz tahakkuku üçer aylık devre sonlarında (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları) yapılan ihracat kredileri, gerekli koşulların sağlanması ile teşvik tedbirlerinden de yararlanabilmektedir.

  Döviz Kredileri

  İhracat Kredileri içindeki en yaygın kredilerden biri olan Döviz Kredileri, genel olarak ihracata hazırlık amacıyla ürün ve kaynak bazındaki bazı istisnai durumlar dışında, azami 18 ay vadeli olarak kullandırılmaktadır. Kredinin bu süre içinde Türk Lirası olarak tasfiyesi mümkün olmakla beraber, taahhüt, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlerin karşılığı dövizler ve gerekli diğer evraklarla (Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Döviz Alım Belgesi) kapatıde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmaktadır.

  I- Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi

  Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi'nin, krediyi kullanan firmanın özelliğine göre, üç ayrı şekli bulunmaktadır:

  • Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi, imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılır.
  • Sevk Öncesi Türk Lirası KOBİ İhracat Kredisi, KOBİ kapsamında faaliyette bulunan (imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve işyerinde 1 ila 200 işçi istihdam eden) imalatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılır.
  • Sevk Öncesi Türk Lirası KÖY İhracat Kredisi, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulunan imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalara kullandırılır.

  Azami vadesi 180 gün olan Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi'nde taahhüt edilen FOB ihracat tutarının %100'ü kredilendirilmektedir. Krediye uygulanacak faiz oranı Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Aracı bankalar bu faiz oranlarına 2 puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. Bir firmaya kullandırılabilecek en üst limit 1.500.000.000.000 TL'dir.

  II- Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi

  Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi, imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılmaktadır. Bir firmanın kullanabileceği Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi'nin anapara bakiyesi toplam 10.000.000 ABD Doları'nı aşamaz. Taahhüt edilen FOB ihracat tutarının %100'ü kredilendirilmektedir. Uygulanan faiz oranlarının Türk Eximbank tarafından belirlendiği bu kredi türünde azami vade 90 veya 180 gündür. Aracı bankalar bu faiz oranları üzerine azami %0.75 puan ilave edebilirler.

  Aracı bankalar kanalıyla kullandırılan Sevk Öncesi Türk Lirası ve Döviz Kredileri'nde kredi başvuru aşamasında;

  • Kredi Talep Formu,
  • Firma Bilgi Formu,
  • Firma Taahhütnamesi,


  Muvafakatname Belgesi (krediyi kullanan firmanın imalatçı olması halinde ihracatçı firmadan alınır) temin edilerek Türk Eximbank'a gönderilir.

  III- Performans Kredileri

  Performans, geçmiş takvim yılı veya başvuru tarihinden geriye doğru 12 aylık dönem itibariyle DAB/FOB bazında yapılan ihracat tutarıdır. Performans Kredisi'nden yararlanmanın ön koşulu, Türk Eximbank tarafından ayrıca belirlenen asgari ihracat tutarı kadar firma performansının tevsik edilmesidir. Bu krediden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz firmalar yararlandırılmaktadır.

  Performans Kredileri, Türk Lirası ve döviz olarak kullandırılabilir. Bu kredi türünde toplam limit asgari 500.000 ABD Doları ve azami 10.000.000 ABD Doları'dır. Döviz kredisi talebi bir seferde 5.000.000 ABD Doları, Türk Lirası kredi talebi ise, azami 1.500.000.000.000 TL olabilmektedir. Türk Lirası ve döviz kredilerinde FOB ihracat tutarının %100'ü kredilendirilebilmektedir.

  Döviz olarak kullandırılan Performans Kredileri'nde azami vade 180 gündür. Türk Eximbank tarafından direkt olarak kullandırılan bu kredilerde, başvurunun uygun bulunması halinde, kredinin anapara ve faiz tutarının %20'si oranında asli teminat tesis edilmektedir. Aracı bankalar bu kredi ile bağlantılı olarak Eximbank'a hitaben kesin ve süresiz veya en az bir yıl vadeli banka teminat mektubunu düzenlemek zorundadırlar.

  İştira-İskonto Kredileri

  İştira-İskonto Kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır. Kredi, senedin bankaya veriliş tarihinden vade sonuna kadar geçecek süre için, senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, K.K.D.F. ve B.S.M.V. düşüldükten sonra kalan bakiye meblağın ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Bu kredi türü ile, senet potföyü geniş olan firmaların kısa süreli nakit gereksinimlerini gidermek için henüz vadesi gelmemiş senetlerinin iskontosu karşılığı nakit kredi olanağı sağlanmaktadır. Ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olup olmaması, senetlerin iskonto veya iştira yoluyla kabul edilmesini belirlemektedir.

  Sayfa içeriğini puanla