Gayrinakdi Krediler

Gayrinakdi Krediler
  Paylaş

  Teminat Mektupları

  Teminat Mektubu, borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere Banka tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir taahhüttür. Bu mektupla Banka, borçlunun üzerine aldığı yükümlülüğün alacaklı ile aralarındaki sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine hiçbir itiraza gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı olan tutarı alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir.

  Harici Garanti Mektupları

  Harici Garanti Mektubu, yurt dışı ticari işlemlerde, yurt dışındaki muhataba olan taahhütlerin yerine getirileceği hususunda düzenlenen teminat mektuplarıdır. Taahhüdün süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda talep edilen bedel muhataba
  ödenmektedir.

  Akreditifler

  Bir dış ticaret finansman yöntemi olan bu enstrüman ile ithalat işlemlerinde, ithalatla ilgili koşulları (yükleme vadesi, ödeme şekli, malın cinsi ve tutarı gibi) içeren akreditif mektubunun Banka tarafından yurt dışındaki ihracatçının bankasına gönderilmesiyle, mal bedelinin, malın Türkiye'ye gönderilmesinin ardından ihracatçıya ödenmesi taahhüdü verilmektedir. Akreditifin içeriğinde ödemenin malın yüklenmesinden belli bir süre sonra olacağı şeklinde bir koşul varsa, sözkonusu işlem vadeli akreditif olarak tanımlanmaktadır.

  Teyitli İhracat Akreditifleri

  İhracat Akreditif Teyid Kredisi'nde bir firma lehine açılan gayrikabilirücu ihracat akreditifine Banka teyidini ekleyerek, akreditif koşullarına uygun vesaikin ibrazı karşılığı ekonomik ve politik riskleri üstlenmekte ve vadesinde ödeme güvencesi vermektedir.

  Kabul Kredili İthalat İşlemleri

  Kabul Kredisi, esas itibariyle bir ithalat kredisi niteliği taşımakla beraber, bu tür işlemlerde ihracatçı tarafından ithalatçı üzerine çekilen bir poliçe sözkonusudur. Satıcı mal bedelinin ödenmesini garanti altına almak için ithalatçının bankasının poliçeyi kabul etmesini ister. Poliçenin Banka tarafından kabul edilmesi, bir diğer ifadeyle, poliçenin vadesinde ödeneceğinin garantisinin verilmesi krediyi oluşturmaktadır. İhracatçı ve ithalatçının anlaşmasına göre mal bedeli, yüklemeden sonra 3 ay, 6 ay, 9 ay gibi vadelerde ödenebilir.

  Banka kabul kredili vesaik ve mal mukabili ithalatlarınızda borçlusu olarak kabul ettiğiniz poliçelere aval vererek poliçenin vadesinde ödeneceğini adınıza garanti etmektedir. Böylece Bankamızdan alacağınız aval garantisi ile ödeme yapmadan, vadeden önce malınızı çekebilme olanağına sahip olacaksınız.

  Prefinansman Kredileri

  Prefinansman Kredileri, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, firmalarca bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp, Türkiye'deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirilerek alışı yapılmak suretiyle kullanılan, bazı istisnai işlemler dışında azami bir yıl vadeli kredilerdir. Döviz olarak kullandırılamayan bu kredilerin anapara, faiz ve masrafları, ihracat bedelleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmek zorundadır. Sözkonusu kredi kullanımlarına Bankamızca garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilmektedir.

  Sayfa içeriğini puanla