FATCA ve CRS/AEOI Bilgilendirme

  Paylaş

  FATCA

  FATCA ABD tarafından 2010 yılında çıkarılan Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasasını ifade etmektedir. (Foreign Assets Tax Compliance Act.) ABD bu yasa ile vergi mükelleflerinin ABD dışında finansal hesap tutarak ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmaları önlemeye yönelik uluslararası bir sistem kurmayı amaçlamakta olup, bu amaçla ABD dışındaki bütün Finansal Kuruluşlardan ABD’li vergi mükelleflerine ilişkin yıllık bazda hesap bilgilerinin raporlamasını zorunlu tutmaktadır.

  ABD bu yasa ile ülkelerle karşılıklı milletler arası anlaşma imzalamakta ya da anlaşma imzalamadığı ülkelerdeki finansal kuruluşların ABD vergi otoritesine (IRS – Internal Revenue Service) direkt kayıt yaptırmasını düzenli raporlama yapmasını sağlamaktadır. Türkiye ABD ile 29.07.2015 tarihinde “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve eki Mutabakat Zaptı” anlaşmasını imzalamıştır.

  Türk Ekonomi Bankası olarak ulusal ve uluslararası yasal zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda azami özen göstermekteyiz ve uygulamalarımızda FATCA mevzuatına ilişkin sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Türkiye ve ABD arasında imzalanmış anlaşma kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın talimat ve yönlendirmeleri kapsamında Bankamızda finansal hesap bulunduran müşterilerin ABD vergi mükellefiyet durumlarının tespitine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

  FATCA raporlaması, ABD ve Türkiye arasındaki anlaşma gereğince 2016 yılında başlaması gerekirken şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir raporlama talimatı yayınlanmamış ve FATCA kapsamında bir bildirim Bankamızca henüz yapılmamıştır.

  FATCA nedir ne amaçla getirilmiştir?  

  FATCA, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilen Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasasını (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) ifade etmekte olup, ABD bu yasa ile vergi mükelleflerinin ABD dışında finansal hesap tutarak ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmaları önlemeye yönelik uluslararası bir sistem kurmayı amaçlamaktadır.

  FATCA'nın yasal dayanağı nedir?  

  FATCA ile ilgili yasal çerçeve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 29.07.2015 tarihinde imzalanan “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve eki Mutabakat Zaptı” anlaşmasısının 16.03.2016 tarih 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ve 25/2/2016 tarihli ve 6677 sayılı Kanun ile onaylanması ile oluşmuştur. Anlaşma ile finansal kuruluşlarda bulunan belirli finansal hesap bilgilerinin iki ülkenin gelir idareleri arasında vergisel amaçlar için düzenli olarak değişimi öngörülmüştür. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından genel bir tebliğ taslağı yayınlanmıştır.

  Türkiye FATCA konusunda IGA 1 model (Hükümetler arası Anlaşma modeli) ülkeleri içerisinde yer almakta ve süreç Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup ülkemizdeki tüm finansal kuruluşlar bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığının talimat ve yönlendirmelerine tabi durumdadır.

  Bankanızın FATCA Kapsamında yükümlülükleri nelerdir? 

  TEB A.Ş. olarak hem ulusal hem de uluslararası tüm mevzuat ve yasal düzenlemelere uyum konusunda azami özen göstermekteyiz. FATCA kapsamında mevzuatta ifade edilen prodesürlere uygun olarak ABD vergi mükellefi olan/olabilecek müşterilerimizi belirlememiz, gereken beyan, bilgi ve belgeleri müşterilerimizden temin etmemiz gerekmektedir.

  Küresel olarak FATCA mevzuatının uygulamaya alınması ile ilgili 01.07.2014 tarihi milat niteliğinde olup bu tarih öncesinde bankamızda müşteri olan kişiler mevcut, bu tarih sonrasındaki müşteriler ise yeni müşteri olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda tüm yeni edinimi gerçekleştirilen müşterilerimizden FATCA mevzuatı kapsamında beyan formlarını toplamaktayız.

  FATCA ayrıca mevcut müşterilerin de ABD vergi mükellefiyetinin araştırılması konusunda zorunlu uygulamalar getirmekte olup, bilgilerinde herhangi bir ABD göstergesi bulunan müşterilerin de durumunun araştırılmasını ve bu müşterilerden de uygun form alınmasını zorunlu tutmaktadır.

  FATCA kimleri kapsamaktadır?  

  FATCA mevzuatı kapsamında aşağıdaki müşterilerimiz etkilenecektir:

  1) Gerçek kişiler; ABD ile ilişkisi olan gerçek kişiler

  • ABD vatandaşları, doğum yeri ABD olanlar,
  • ABD’de oturum ve çalışma izni bulunan (greencard sahipleri),
  • ABD’de mukim olanlar, ABD adresi olanlar,
  • ABD telefon numarası olanlar,
  • ABD’ye (düzenli ödeme talimatıyla) para transferi gerçekleştirenler,
  • ABD adresi olan bir kişiye verilmiş hâlen geçerliğini koruyan temsil veya imza yetkisi,

  2) Tüzel kişiler; ABD ile ilişkisi olan tüzel kişiler

  • ABD adresi olanlar,
  • Kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar,
  • Kontrol eden gerçek kişilerinden* en az birinin ABD vatandaşı veya ABD mukimi olduğu Pasif nitelikli kurumlar**

  3) Finansal Kurumlar (Bankalar, yatırım şirketleri vb.)

  • Müşteri adına hesap bulunduran belirli finansal kurumlar

  *Kontrol Eden Kişi: Bir kurum üzerinde kontrole sahip gerçek kişiler olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki kişiler FATCA mevzuatı kapsamında “kontrol eden kişi” olarak değerlendirilmektedir.

  • İşletme paylarının %25’i veya fazlasına sahip olma
  • İşletmede alınan kararların doğrudan veya dolaylı olarak nihai kontrolü
  • İşletmede üst düzey temsil yetkisine sahip olma

  **Pasif Nitelikli Kurum: Faaliyet alanı genellikle üretim, hizmet gibi aktif bir aktiviteye dayanmayan, bir takvim yılı içinde brüt gelirlerinin %50’den daha fazlası pasif gelirlerden (faiz, kar payı, temettü gibi) oluşan veya elinde bulundurduğu varlıkların %50’sinden fazlasını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirketlerdir.

  FATCA kapsamında müşterilerinizin sorumlulukları nelerdir?  

  ABD’de vergi mükellefi olan ve belirli göstergelerle eşleşen gerçek ve tüzel tüm müşterilerimizin durumlarını Bankamıza beyan etmeleri gerekmektedir. Müşterilerimizin talep edilen gerekli bilgi ve belgeleri tam, doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşması, hatalı/eksik bilgi ve belge paylaşımı yapmaması düzenleme kapsamında yetkili kurumlar tarafından müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi açısından azami önem taşımaktadır.

  FATCA uygulamları kapsamında ABD göstergesi olup da vergi mükellefiyet beyanı vermeyen müşterilerimiz uyumsuz statüde değerlendirilecek olup, Gelir İdaresi Başkanılığının talepleri doğrultusunda raporlamaya konu edilebileceklerdir.

  Anlaşma kapsamında müşterilerimizin ABD’de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için mükellefiyet durumunu belirtmekten kaçınan ve gerekli beyan, bilgi ve belgeleri sağlamayı reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından % 30 oranlı stopaj uygulanabilecektir*

  *Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arasında imzalanan Model 1 IGA Anlaşması (Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması) kapsamında TEB A.Ş. olarak herhangi bir stopaj yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Stopaj yetki ve sorumluluğu ABD tarafından yetkilendirilmiş kurumlardadır.

  FATCA kapsamında Bankanıza ne formu vereceğim?  

  Müşterilerimizin vergi mükellefiyet bilgisini ABD Vergi otoritesince çıkarılmış olan W-9 formuyla birlikte beyan etmesi gerekmektedir. Bankamız uygulamasında “Yurtdışı Vergi Mükellefiyeti Beyanı” formu da aynı amaçla toplanmaktadır. Ayrıca, ABD’de vergi mükellefi olmayan ancak ilgili anlaşmadan etkilenen müşterilerimizin de W-8 formu ile beyan vermesi gereklidir, Bankamız uygulamasında yine Yurtdışı Vergi Mükellefiyet Beyanı formu da alınmaktadır.

  Bankanıza sadece W-8 veya W-9 formu vermem yeterli olur mu?  

  FATCA gereklilikleri kapsamında W-8 ve W-9 formları geçerli formlar olup, Bankamız uygulamasında AEOI mevzuatı gerekliliklerinin de yerine getirilmesi beklenmektedir. Bu amaçla her iki mevzuat için ortak hazırlanan "Yurtdışı Vergi Mükellefiyet Beyanı" formunun doldurulması istenecektir.

  Beyan vermezsem sonuçları ne olur?  

  Beyan vermeyen gerçek ve tüzel kişilerin edinimi gerçekleştirilmemekte iş ilişkisine girilmemektedir.

  Bankanızın mevcut müşterisiyim (01.07.2014 tarihinden önce müşteriniz oldum) ve beyan vermedim ne yapmam gerekir? 

  Bankamızda kayıtlı bilgilerinizde herhangi bir ABD göstergesi (doğum ülkesi, uyruk, çifte vatandaşlık, oturum/çalışma izni, adres ve telefon) bulunması durumunda Bankamıza beyan vermeniz gerekmekte olup herhangi bir şubemize uğrayarak beyan formunu imzalayarak teslim edebilirsiniz.

  Bankanız ABD'ye direkt raporlama yapıyor mu?  

  Hayır. Türkiye ABD ile anlaşması çerçevesinde konuya ilişkin raporlama süreci Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

  Bankanız KKTC şube müşterisiyim, hesap bilgilerim ABD'ye raporlanacak mı? 

  KKTC ayrı bir ülke statüsünde olduğu için ayrı bir raporlama süreci bulunmaktadır. Kıbrıs Türkiye'den farklı olarak ABD ile hükümetler arası bir anlaşma imzalamamış olup, Kıbrıs şubelerimiz FATCA mevzuatında "Final Regulation" statüsünde yer almaktadır. Bu kapsamda Kıbrıs şubelerimiz için ABD Vergi idaresi (IRS) nezdinde doğrudan kayıt oluşturulmuş olup, ABD vergi mükellefi olan KKTC müşterilerimizin raporlaması direkt olarak ABD vergi otoritesine yapılmaktadır. Kıbrıs şubeleri için raporlamalar 2018 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir.

  Gelir İdaresi Başkanlığı'na kimler raporlanacak?  

  FATCA kapsamında bildirime konu kişi ve kurumlar aşağıda yer almaktadır.

  • ABD’de vergi mükellefi olduğunu beyan eden ve W-9 ya da Yurtdışı Vergi Mükellefiyet Beyan Formunu imzalayanlar
  • ABD ile yukarıda belirtilen göstergeleri bulunan ancak beyan, bilgi ve belge vermekten kaçınanlar
  • Katılımcı Olmayan Finansal Kuruluşlar (FATCA uyumu göstermeyen finansal kuruluşlar)

  Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi mükellefi olmadığını beyan eden (W-8 ya da Yurtdışı Vergi Mükellefiyet Beyan formu) müşterilerimiz bildirim kapsamında yer almayacaktır.

  Hangi bilgilerim raporlanacak ?  
  • Ad – Soyad, ABD Vergi Kimlik Numarası
  • Adres
  • Hesap Numarası
  • Hesap Bakiyesi veya değeri

  Yukarıda yer verilen bilgiler dışında yıllar itibariyle farklı bilgiler de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın talep ve talimatları doğrultusunda raporlanabilecektir.

  Raporlama ne zaman yapılacak ? 

  ABD ile Türkiye arasında imzalanan Hükümetler arası anlaşma gereğince ilk raporlamanın Türkiye tarafından 2016 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmüşken, Gelir idaresi Başkanlığı tarafından henüz Türkiye’deki finansal kuruluşlara bu yönde bir talimat iletilmemiş olup Bankamızca da Gelir İdaresi Başkanlığı'na herhangi bir bildirim gerçekleştirilmemiş durumdadır. Raporlama takvimine ilişkin bir bilgilendirme de henüz bulunmamakta olup GİB’in konuya ilişkin talimatları beklenmektedir.

  Bankanızın FATCA statüsü ve GIIN bilgisi nedir?  

  Bankamız Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Model 1 Raporlama yapan Yabancı Finansal Kuruluş statüsündedir.

  Bankamızın IRS nezdindeki GIIN* numarası: JGX32.00000.LE.792

  *GIIN: Küresel Aracı Kimlik Numarası (Global Intermediary Indentification Number) ABD tarafından FATCA kapsamında katılımcı olan tüm finansal kuruluşlara verilen bir referans numarasını ifade eder.

  Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?  

  Müşterilerimizin ABD ile ilişkili vergi yükümlülükleri ve karşılaşabilecekleri olası sonuçlarla ilgili Türk Ekonomi Bankası olarak ülkemiz mevzuatının getirdiği yükümlülükler dışında bir değerlendirilmede bulunamıyoruz. FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi ve danışmanlık için profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçmenizi öneririz.

  Diğer taraftan daha detaylı bilgiye ulaşmak için ABD Gelir İdaresi Biriminin (IRS)’nin web adresini de ziyaret edebilirsiniz (www.irs.gov)

  Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının sıkça sorulan sorular adresini de ziyaret edebilirsiniz. https://gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular  AEOI / CRS

  Otomatik bilgi değişimi (AEOI – Automatic Exchange of Information); kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir.

  Otomatik Bilgi Değişimi’nin temel amacı ülkelerin vergiden kaçınmayı önlemek ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına alabilmesi için finansal hesapların karşılıklı bilgi değişimini sağlamaktır. Bu kapsamda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100’ü aşkın ülke, bilgi değişiminin sağlanmasına yönelik Ortak Raporlama Standardı’nı (CRS – Common Reporting Standards) uygulamayı taahhüt etmiştir.

  Türkiye 2017 yılında imzaladığı ve 2019’un sonunda onayladığı Milletler arası anlaşma (Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması) kapsamında Türkiye’de finansal hesap bulunduran başka ülke vergi mukimlerine ilişkin durum tespiti ve bilgi paylaşımı mevzuatını oluşturmuş olup, tüm finansal kuruluşları bu yasal çerçevede sorumlu kılmıştır.

  Türk Ekonomi Bankası olarak ulusal ve uluslararası yasal zorunlulukların yerine getirilmesinde azami özen göstermekteyiz ve uygulamalarımızda AEOI/CRS mevzuatına ilişkin sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Mukimlik ve Durum Tespitine ilişkin Kılavuz çerçevesinde Bankamızda finansal hesap bulunduran yabancı ülke vergi mukimi müşterilerimize ilişkin durum tespit çalışmaları ve mevzuatın zorunlu kıldığı bilgilendirmeleri Gelir İdaresi Başkanlığına gerçekleştirmekteyiz.

  AEOI/CRS nedir? 

  Otomatik bilgi değişimi (AEOI – Automatic Exchange of Information); kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir.

  Bu kapsamda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu OECD ülkeleri, bilgi değişiminin sağlanmasına yönelik Ortak Raporlama Standardı’nı (CRS – Common Reporting Standards) uygulamayı taahhüt etmiştir.

  AEOI/CRS'in yasal dayanağı nedir? 

  OECD ülkelerinin 2014 G20 zirvesinde varılan kararla oluşturdukları “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Kanunlarında Otomatik değişim Standartları” kabul edilmiş olup, 21 Nisan 2017 tarihinde imzalanan Milletler arası anlaşma 31.12.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 1965 no’lu Kararnamesi ile onaylanmış ve 30995/5 mükerrer numaralı resmi gazetede yayınlanmıştır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu anlaşma kapsamında “Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Klavuz” ile uygulama esaslarını belirlemiştir.

  AEOI/CRS'in amacı nedir? 

  Otomatik Bilgi Değişimi’nin temel amacı ülkelerin vergiden kaçınmayı önlemek ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına alabilmesi için finansal hesapların karşılıklı bilgi değişimini sağlamaktır.

  Bankanızın AEOI/CRS'in kapsamında yükümlülükleri nelerdir? 

  TEB A.Ş. olarak ilgili anlaşma uyarınca yurtdışında mukim olan müşterilerin tespit ederek Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim yapma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.*

  Bu sebeple, raporlanabilir finansal hesaplar yılda bir defa Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmektedir.**

  *KKTC, OECD ülkeleri arasında yer almadığından; KKTC bölge yönetimindeki şubelerimiz AEOI/CRS uygulamaları kapsamı dışındadır.

  ** Otomatik Bilgi Değişimi/Ortak Raporlama Standardı kapsamındaki finansal hesaplar; bir finansal kuruluş tarafından tutulan mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve anüite sözleşmelerinden oluşur.

  AEOI/CRS kimleri kapsamakta ve GİB'e kimleri raporlamaktasınız? 

  Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlar ile yurt dışında yerleşik kişilerin kontrol ettikleri Türkiye’de yerleşik Pasif Nitelikli Finansal Olmayan Kurumlar* bildirim kapsamındadır.

  TEB A.Ş. olarak yeni edinilen (01.07.2017 sonrası) müşterilerimizden vergi mukimliklerine ilişkin beyanlarını almaktayız. Ayrıca, 01.07.2017’den önce edinilmiş müşterler için kayıt taraması yapmaktayız.

  Kayıt taramasında aşağıdaki göstergelerden herhangi birine sahip müşteriler** için bildirim yapılmaktadır:

  • Kişinin ilgili ülkede yerleşik (mukim) olduğuna ilişkin kayıt
  • İlgili ülkede güncel yazışma ya da ikametgah adresi
  • İlgili ülkede kayıtlı telefon numarası (Türkiye’de bir telefon numarası yoksa)
  • Mevduat hesapları dışındaki hesaplardan ilgili ülkedeki hesaplara düzenli fon transferi talimatı
  • İlgili ülkede adresi bulunan bir kişiye verilmiş temsil veya imza yetkisi (vekaletname)
  • Finansal kuruluşun kayıtlarında başka bir adres olmaması halinde posta bekletme servisi talimatı veya posta gönderisi için belirtilen adres

  *Pasif Nitelikli Finansal Olmayan Kurum: Faaliyet alanı genellikle üretim, hizmet gibi aktif bir aktiviteye dayanmayan, bir takvim yılı içinde brüt gelirlerinin %50’den daha fazlası pasif gelirlerden (faiz, kar payı, temettü gibi) oluşan veya elinde bulundurduğu varlıkların %50’sinden fazlasını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirketlerdir.

  **Bu müşterilerimizden Yurtdışı Vergi Mükellefiyet Formları toplanmaya çalışılmakta olup, Türkiye’de teyitli ve belgeye dayalı bir ikamet bulunması ve beyan formlarında mükellef olmadıklarını belirtmeleri ve Bankamızca yapılacak kontrollerde de beyanın uygun olduğuna ilişkin herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmediği sürece raporlamaya dahil edilmemektedirler.

  AEOI/CRS kapsamında müşterilerinizin sorumlulukları nelerdir? 

  Yurtdışında vergi mukimliği/mükellefiyeti olan belirli göstergelerle eşleşen gerçek ve tüzel tüm müşterilerimizin durumlarını Bankamıza beyan etmeleri gerekmektedir. Müşterilerimizin talep edilen gerekli bilgi ve belgeleri tam, doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşması, hatalı/eksik bilgi ve belge paylaşımı yapmaması düzenleme kapsamında yetkili kurumlar tarafından müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi açısından azami önem taşımaktadır.

  AEOI/CRS kapsamında Bankanıza beyanımı nasıl verebilirim? 

  AEOI ve FATCA gereklilikleri kapsamında oluşturulmuş olan "Yurtdışı Vergi Mükellefiyeti Beyanı" formu ile AEOI/CRS beyanınızı almış oluyoruz.

  Beyan vermezsem sonuçları ne olur? 

  Beyan vermeyen gerçek ve tüzel kişilerin edinimi gerçekleştirilmemekte iş ilişkisine girilmemektedir.

  Bankanızın mevcut müşterisiyim (01.07.2017 tarihinden önce müşteriniz oldum) ve beyan vermedim ne yapmam gerekir? 

  Bankamızda kayıtlı bilgilerinizde yurtdışı yerleşikliğine/mukimliğinize ilişkin gösterge bulunması durumunda Bankamıza beyan vermeniz gerekmekte olup herhangi bir şubemize uğrayarak beyan formunuzu doldurup imzalayarak teslim edebilirsiniz.

  Bankanız diğer ülkelere direkt raporlama yapıyor mu? 

  Hayır. Türkiye'de konuya ilişkin raporlama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Bankanızın KKTC müşterisiyim bu durumda benim bilgilerimde paylaşılmakta mıdır? 

  KKTC AEOI/CRS kapsamı dışında olup, Türkiye'deki şubelerimizde hesabınız bulunmuyorsa adınıza herhangi bir raporlama yapılmayacaktır.

  Hangi bilgilerim raporlanacak ? 
  • Hesap sahibinin ve pasif nitelikli finansal olmayan kurumlarda kontrol eden kişilerin adı-soyadı
  • Adresi,
  • Yerleşik (mukim) olduğu ülke
  • Yerleşik (mukim) olunan ülkedeki vergi kimlik numarası,
  • Hesabın yılsonu bakiyesi ve
  • Yıl içinde hesaba ödenen faiz, temettü, hesapta tutulan finansal varlıkların satışından

  doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı paylaşılacaktır.

  Raporlama yapıldı mı? 

  Raporlama Gelir İdaresi Başkanlığı yetkisinde olup Bankamızca direkt bir raporlama gerçekleştirilmemekte, sadece kapsamdaki müşteri bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmektedir. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin bildirimler yapılmıştır. 2020 yılına ait bildirim ise 30.06.2021 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

  Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim? 

  AEOI mevzuatı ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi”ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:https://gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/Finansal_Hesap_Bilgilerinin_Rehberi.pdf

  Ayrıca OECD’nin AEOI ile ilgili web adresine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

  Sayfa içeriğini puanla