Taşıt Kredisi

  Paylaş

  Değerli Müşterimiz,

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Bankamızdan kullanmış olduğunuz taşıt kredisi kapsamında imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan sigorta hükümlerine ilişkin aşağıdaki maddeler tüketici aleyhine olduğu ve haksız şart sayılması sebebiyle kesin olarak hükümsüz sayılmıştır.

  Bu kapsamda Bankamızla imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesinde yer alan sigorta hükümlerine ilişkin aşağıdaki maddeler tarafınıza uygulanmayacaktır.

  Lehinize olan yeni madde metni bilginiz için iletilmekte olup, kredi sözleşmenizi imzaladığınız tarih itibariyle geçerli olacaktır.

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

  Sigorta Hükümleri- Uygulanmayacak Maddeler

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, kredinin teminatı olarak vereceği menkul ve gayrimenkuller ile Banka’dan aldığı taşıt kredisine binaen satın aldığı taşıtı Banka alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar amaca uygun şart, kayıt ve müddetlerle istediği sigorta şirketinden sigorta ettirecektir. Sigorta, taksitler toplamı üzerinden yapılacaktır.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, Sigorta Poliçelerinde Banka’nın dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Banka’ca sigorta şirketinden tahsil, ahzu kabz ve kredi alacağına mahsup edilmesini, sigorta primleri, vergi ve masraflarının kendisi tarafından ödeneceğini, sigorta yaptırılan Motorlu Taşıt ve diğer menkul ve gayrimenkuller ile ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini layıkıyle yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  Taraflar, Taşıt Sigortasının her türlü risklere karşı full kasko, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk, ferdi kaza ve deprem sigortasını kapsaması gerektiği, aracın hasara uğraması veya çalınması halinde, Banka’nın Kredili Müşteri'den muvafakat almasına gerek olmaksızın sigorta tazminatının tahsil edilebilmesi için gerekli her türlü işlemi yapması ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmesi ve  krediden mahsup edilmesi hususlarında  anlaşmışlardır. 

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar ayrıca işbu sözleşme hükümlerine göre Banka’ca açılacak/açılan kredi nedeniyle Banka alacağının tamamen fer’ileri ile beraber tahsil edileceği tarihe kadar sigorta ettirilmesini ve bu amaçla Kredili Müşteri’nin talebi olması halinde düzenlenecek “Kredi Hayat Sigortası" ve “Ferdi Kaza Sigortası”nın ile ilgili tüm prim ve masraflar ile gider vergilerinin Banka’ya ödeneceğini, yapılan herhangi bir sigorta şirketinden yaptıracağı sigorta poliçelerinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Dain ve Mürtehin (D/M) olarak gösterilmesini beyan, kabul ve taahhüt ederler.  Kredili Müşteri, kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesi ile uyumlu sigorta poliçesini Banka’ya ibraz edeceğini kabul ve beyan eder.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, Kredi Hayat Sigortası’nda Kredili Müşteri’nin sigorta süresi içinde vefatı halinde ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödeneceği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının işbu alacağa mahsubu neticesinde kalacak bakiyenin mirasçılara ödenmesini; Ferdi Kaza Sigortası’nda ise Kredili Müşteri’nin sigorta süresi içinde kaza geçirmesi halinde ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödeneceği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının işbu alacağa mahsubu neticesinde kalacak bakiyenin Kredili Müşteri’ye ödenmesini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  Taraflar, Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/ların, Banka’nın açılacak kredi sebebiyle yaptırılan tüm sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında yenilemesi, her yıl yenilenen sigorta bedelinin, kalan anapara tutarından düşük olmaması ve yenilenen sigorta ücretinin ödenmesi hususlarında anlaşmışlardır.

  Açılacak kredi sebebiyle Kredili Müşteri talebiyle düzenlenecek sigorta poliçeleri ile ilgili olarak Kredili Müşteri, Banka’nın poliçeyi dilediği sigorta şirketinden düzenlettirebileceğine, yenileyebileceğine ve primlerini, Kredili Müşteriden ayrıca muvafakat alınmasına gerek olmadan, Kredili Müşterinin Kredili Mevduat Hesabından veya kredi kartından alabileceğine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Sigorta Hükümleri - Yeni Madde:

  Kredili Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmaz. Kredili Müşteri sigorta yaptırmak istemesi halinde poliçeyi Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği herhangi bir sigorta şirketinden düzenlettirebilecek olup Kredili Müşterinin dilediği sigorta şirketinden sağladığı işbu teminat Banka tarafından kabul edilecektir. Ancak bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması şarttır.

  Kredili Müşterinin sigorta yaptırmayı tercih etmesi halinde Banka, sigorta poliçelerinde Banka’nın dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olacaktır. Sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde ise sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat, dain ve mürtahin sıfatından dolayı öncelikle Bankanın kredi alacağına mahsup edilecektir.

   

  Sayfa içeriğini puanla