Konut Kredisi Sözlüğü

Konut kredisi ile ilgili tüm merak ettikleriniz A'dan Z'ye burada.

A

Acil Satış Değeri - Geciktirilmeksizin, ivedi bir biçimde ( en geç 1 ay zarfında ) gayrimenkulun satışı halinde oluşan satış değeri, gayrimenkulün minimum ederi.

Ada -Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellerle bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımına “ada”, imar planındaki esaslara göre meydana gelen haline de “imar adası” denir.

Aile Konut Şerhi -Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. 194. Maddeye göre; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Adil Satış Değeri -Normal şartlarda gayrimenkulun satışı halinde oluşan olağan, rayiç ve kıymetinde satış değeri, gayrimenkulun olağan ederi

Akitli İşlemler -Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemler. Örnek - Satış, bağış, ipotek ve irtifak hakları

Akitsiz İşlemler -Hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler. Örnek -Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali.

Alacağın Temliki -Bir kimsenin borçlusundan olan alacağını üçüncü kişiye devretmesi

Altyapı -Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri, elektrik, su, havagazı, elektrik tesisleri, kanalizasyon gibi temel yapıların tümü.

Anapara -Üzerinden faiz hesaplanacak olan para

Anüite -Borçlanma işlemlerinde o yıl ödenmesi gereken borcun faizli tutarı

Ana Gayrimenkul -Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulun bütününe ana gayrimenkul denir. (Komple bina, fabrika, dükkan, büro vb.)

Apostil -Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemi

APR ( Annual Percentage Rate )

Yıllık Maliyet Oranı

Arsa - Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.

Arsa Payı - Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş, arsadaki ortak mülkiyet payı.

Askeri Yasak Bölge - Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölge.

Avanproje - Ön tasarı, bir projenin ilk biçimi, taslak

Ayıp Davası - Müşterinin satın aldığı malın ayıplı olmasından ötürü, satım sözleşmesinin ortadan kaldırılmasını veya değer eksikliği oranında, satım bedelinden indirim yapılmasını yahut satılan malın benzeri nesnelerden olması durumunda malın sakatsız olarak benzer eşyadan verilmesini sağlamak için satıcıya karşı açtığı dava

Ayıplı Mal ve Hizmet - Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yeralan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tesbit edilen nitelik ve niceliğe aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal ve hizmet

Ayrık Nizam - Hiçbir yanından komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan yapı nizamı

Azami Bina Alanı - Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alan

Azami Had İpoteği - Maksimal ipotek, üst sınır ipoteği, taşınmazın azami ne miktar için teminat olarak gösterildiğini belirten taşınmaz rehni Örnek - Mortgage uygulamasında ipotek bedeli taksit toplamı olacak şekilde azami had ipoteği şeklinde tesis edilmektedir.

Ana Gayrimenkul - Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.

Arazi - Yeryüzü parçası, yer, toprak.

B

Bağımsız Bölüm - Ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kısmına bağımsız bölüm denmektedir. Kapıcı odası, sığınak gibi ortak yerler bağımsız bölüm olarak kabul edilmemektedir. İstenirse ana yapının her katı bir bağımsız bölüm olarak tapu kütüğüne tescil edilebilir.

Bağlı Kredi - Belli konutun satın alınması veya konutun alınması için belli bir satıcı ile sözleşme yapılması şartıyla kredi verilmesi halinde söz konusu olan kredi. Bankaların belli bir konutu satın alma koşulu ile konut kredisi vermeleri uygulamada inşaat firmaları ile anlaşmaları halinde söz konusu olacaktır. Bağlı kredi için, bankanın satıcı ile anlaşma yapması gerekir.

Birincil El Piyasa - Bankalar (finansman kuruluşlar) ve konut satın almak isteyen kişilerin işlem yaptığı piyasa.

Bloke Çek - Hesapta bulunan para tutarının çek ile ilgili tutar kadar blokeye alınmasını sağlayan çek türü

Broker - Aracı, acenta

Brüt İnşaat Alanı - İmar bakımından binanın inşaa edilen bütün alanları toplamı

BSMV - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi banka ve sigorta işlemlerinden kaynaklanan gelir veya işlem tutarları üzerinden alınan vergi türüdür.

C

Cins Tashihi ( Değişikliği ) - Bir taşınmazın cinsinin paftasında ve tapu sicilinde yapılan değişiklik işlemi Örnek - Arsa niteliğinde taşınmazın üzerinde kat irtifakı tesisi işlemi.

Ç

Çap - Taşınmaz malın genel kadastro planından kopya edilmiş ve onun geometrik biçimini tek başına gösteren küçük plan, yapının ve arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita

Çaplı Arsa - İmar bakımından çapı hesaplanmış toprak parçası

Çevre Düzeni Planı - Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan

D

Dain-i Mürtehin - Rehin alacaklısı

Daire - Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri

Damga Vergisi - 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergi

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) - 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için zorunlu hale getirilen deprem sigortasını sunmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz kurum

Değişken Faiz - Borç süresince farklı faiz oranlarının uygulanabilmesi

Devremülk - Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı için müşterek müllkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı içeren gayrimenkul mülkiyeti

Dövize Endeksli Kredi (DEK) - Yeni Türk Lirası olarak kullandırılan, ancak kredi kullanan kişinin riskinin döviz olarak izlendiği kredi türü (Örneğin, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frankı veya Japon Yeni döviz cinslerinden mortgage kullanılabilir)

E

Emlak - Bina,arsa veya arizelerden oluşan edinilebilecek olan taşınmaz mülkler.

Eklenti - Bir konutun veya bir binanın kullanış amaçlarından herhangi birini tamamlayan bina ve yapılar

Emlak Alım Vergisi - Taşınmaz malların bedel karşılığında kazanılması veya bedelsiz kendi arsası üzerine bina inşa edilmesi gibi durumlarda alıcı veya inşaatı yapan tarafından ödenen vergi.

Emlak Beyan Değeri - Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değer

Emlak Vergisi - Konusu bina ve arazi olan ve bu bina veya arazinin maliki, intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa, malik gibi tasarruf eden kimsenin ödediği ve matrahı bina ve arazinin değeri olan ve oranı yasada ayrı ayrı gösterilmiş bulunan vergi

Emsal - Örnek teşkil etme durumu Örnek - Bir emlağın satış veya kira değerinin benzeriyle karşılaştırılması

F

Faiz - İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan getiri

Fek - Kaldırma; bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması; ortadan kaldırma; sona erdirme; bitirme. Örnek - İpoteğin kaldırılması.

Ferağ - Devir, devretme, bir hakkı başka birine geçirme

Ferağ Vermek - Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesi eylemi

Fesih - Devam etmekte olan bir hukuksal ilişkiyi tek taraflı olarak ileriye dönük olmak üzere sonuçlandıran bozucu yenilik doğuran irade beyanı, ortadan kaldırma, hukuki geçerliliğini sona erdirme

Finansal Kiralama - Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakması

G

Garantör - Garanti veren,teminat veren, bir hususu garanti eden kimse

Garantör Limiti - İnşa halinde projelerde konutların kredilendirilebilmesi için firma garantörlüğüne esas teşkil eden özellikli kredi limiti

Garantör Mektubu - İnşa halinde projelerde bulunan konutların kredilendirilmesi işleminde inşaatı yapan firmadan inşaat bitene kadar gerçekleşebilecek müşteri ödemelerinin aksaması durumunda müşteri riskini karşılama taahhüdünü içeren mektup

Gayrikabili Rücu - Rücu edilmesi olanaksız, dönülmesi olanağı olmama

Gayrimenkul - Taşınmaz mal

Gayrimenkul Rehni - İpotek, hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağı elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder.

Gayrimenkulün Ekspertizi - Eksperlerce (uzman kişilerce) gayrimenkul üzerinde yapılan inceleme, keşif, muayene

Gecikme Faizi - Temerrüt faizi; borçlunun borcunu yerine getirmekte gecikmesi durumunda ödemesi gereken faiz

Geçit Hakkı - Bir taşınmaz üzerinden diğer bir taşınmaz malikinin (veya tasarruf sahibinin ) geçebilmesi için kurulan ayni bir hak Tapu kütüğüne yazım ile hüküm ifade eder.

Geometrik Düzenleme - İmar hukukunda ulaşım planlaması çıktılarına göre trafik düzenini sağlamak için kent mekanında yollar üzerinde ve bunların yüzeysel ve altüst kesişme ve kavşaklarında yapılan ayrıntılı düzenleme

H

Haciz - Borçlunun borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda alacaklının istemi ile, borçlunun borca yetecek mal ve haklarına devlet aracılığı ile (icra dairesi tarafından ) el konulması

Hakediş - İnşaatta tamamlanmış iş kısımlarının periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarlarının periyodik olarak peyder pey ödenmesi

Hapis Hakkı - Alacaklının kendisine bir edimde bulunmadıkça elindeki şeyi borçluya vermeme hakkı Örnek- Kiraya verenin kira alacağını tahsil edememesi halinde, kiracının eşyası üzerinde hapis hakkı vardır.

Harç - 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tutar ve oranlarda tapu işlemlerinden verilen tapu hizmeti karşılığında alınan para

Hayat Sigortası - Sigortalının veya belirttiği kişinin ölümü veya maluliyeti üzerine poliçe tutarının varis veya 3.kişilere ödenmesinin üstlenilmesi Örnek - Kredi lehdarı müşterinin ölümü üzerine kredi riski poliçe tutarının bankaya ödenmesi suretiyle ortadan kalkar.

Hisse - Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen pay

Hisse Tevhidi - Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse edinmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescili

İ

İfraz - Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemi

İkame Varlıklar - Nakit, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ve bu Banka nezdinde yasal yükümlülükler dışında bulundurulan serbest mevduat, devlet iç ve dış borçlanma senetleri, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler,kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer varlıklar (İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Hk.Tebliğ)

İktisap - Edinim, kazanma

İlmuhaber - Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belge

İmar Affı - Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımı

İmar Planı - Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü olduğu fiziksel plan

İpotek - Hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder.

İpotek Alacağının Temliki - Borçlunun muvafakatını aramaksızın ipotek alacağının bir başkasına devri

İpotek Derecesi - Kurulan ipoteğin hangi derecede ve sırada yer aldığını gösteren ifade

İpotekli Borç Senedi - Taşınmaz rehni ile güvenceye bağlanmış, yetkili tapu görevlilerince taşınmaza resmen değer biçilmiş şekli ile taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmış ve kıymetli evraka bağlanarak sürümü kolaylaştırılmış borç senedi

İrat Senedi - Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sadece zirai gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedi

İrtifak Hakkı - Bir taşınmaz üzerinde, kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi yahut mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak kurulan hukuki işlem

İbraname - Aklama belgesi; alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçludan herhangi bir alacağı kalmadığını ve onu ibra ettiğini gösteren belge Örnek - Projelerde ev teslimi sırasında kredi lehdarı evi eksiksiz teslim aldığına dair ibraname belgesini imzalamalıdır.

İfa - Yerine getirme, ödeme

İkamet Tezkeresi - Yabancı uyrukluların Türkiye'de oturabilmelerine dair izin belgesi

İkametgah Belgesi - Bir kimsenin oturduğu yeri belirleyen ve muhtarlıkça verilen adres belgesi

İkincil Piyasa - Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasalar Örnek- T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tahvil Bono Piyasası

İlam - Yargı belgesi, mahkeme kararı örneği

İmar Durum Belgesi - İlgili belediyeden alınan ve parsellerin durumunu gösteren (ticari alanlar, konut alanları, yeşil alanlar, vs.) belge

İmar Durumu - Arsa ve yapı bakımından bir imar parselinin durumunu gösteren çaplı belge olup bu belgede imar parselinin sınırları, boyutları, imar planındaki kullanım şekli, yapının teknik şartları gibi konular yer alır

İmar İnşaat Alanı (Yapı İnşaat Alanı) - Bodrumlarda iskan edilen katların %50’si ile asma kat, çekme kat ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların ışıklıkları çıktıktan sonraki alanları toplamı

İnşaat Alanı Kat Sayısı - Yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranı

İnşaat Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) - Yapının bütün katlarındaki alanların toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı (Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.)

İnşaat Nizamı - Cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alan

İnşaat Projesi - Ana taşınmazın dış cepheleri ve iç bölümleri, bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerin ölçülerini açıkça gösteren plan

İnşaat Taban Alan Katsayısı (TAKS) - Taban alanının imar parseli alanına oranı

İnşaat Tüm Risk Sigortası - Sigorta süreci içinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçede istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması nedeniyle meydana gelecek zararları temin eden sigorta

İntifa Hakkı - Yararlanım hakkı, başkasına ait bir malda kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi Örnek - Bir ev üzerinde intifa hakkına sahip olan, o evin kiralarından yararlanır, evin maliki sadece çıplak mülkiyete sahiptir.

İpotek Akit Tablosu - İpotek kurulması sırasında tapu memuru tarafından yapılan ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet

İpotek Belgesi - İpotek akit tablosunun özetini içeren tapu memuru tarafından verilen belge

İstimlak - Kamulaştırma; devlet veya kamu tüzelkişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek koşulu ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması ve mülkiyetini elde etmesi

İştira Hakkı - Alım hakkı, belli koşulların gerçekleşmesi halinde iştira sahibine malı satın alma yetkisi veren hak

İpotek Fekki - İpoteğin kaldırılması

İpotekli Tahvil - Teminat olarak taşınmazın gösterildiği tahvil

İskan - Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izni

İstinaf Yolu - Bitmiş bir yargıya yeni baştan başlayarak, yeniden yargılama yapılması

İşgal - Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu, sahipsiz taşınmaza elkonularak sahiplenilme

İştirak Halinde Mülkiyet - Yasadan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine bir ortaklık payı ile bağlı bulunan kimselerin bu ortaklıkları nedeniyle bir şeyin mülkiyetine elbirliği ile sahip olmaları ve herbirinin hakkının o şeyin tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi

İzale-i Şuyu (Paydaşlığın Giderilmesi ) - Herhangi bir şeyin kendisini veya satılarak bedelini paylaştırarak ortaklığı giderme

K

Kadastro - Her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin belirlenip plana bağlanması işini yerine getiren kamu kuruluşudur.

Kapital - Sermaye, anapara

Kat İhtarnamesi - Sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilatın güçleşmesi durumunda; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını müşteriye bildiren ihtarnamedir.

Kat İrtifakı - Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiye Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.

Kat İrtifak Tapusu - Ana gayrimenkulun vasfının arsa, bağ, bahçe, vs. olmasına göre hazırlanmış ve uygulama projesine göre yapılmış olan veya yapılması planlanan bağımsız bölümlerin niteliğini ve tapuda kaç arsa payı ile maliklerinin belirlenmiş olduğunu gösteren tapudur.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa sahibinin arsasına ait belli payları müteahhide ve üçüncü kişiye devretme, müteahhidin ise bu paylar karşılığında arsa üzerinde bağımsız inşaat bölümleri yapma ve bu bağımsız bölümlerden arsa sahibinin payına ait olan kısmını sözleşme şartlarına göre (genellikle anahtar teslimi) devretme borcu altına girdiği bir sözleşme türü

Kat Maliki - Kat mülkiyetinde bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip kişi

Kat Mülkiyeti - Bağımsız bölümler üzerinde kanuna uygun olarak kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir.

Kaza Sigortası - Sigorta ettirenin maruz kalacağı herhangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatlerini haleldar edecek herhangi bir olay, işkazaları yahut nevi ve mahiyeti muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut geçici veya daimi surette çalışma kudretinden veya olanağından yoksunluğu halinde gerek sigorta ettirene, gerek mirasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek belli veya çeşitli hak sahiplerine muayyen sermaye ödenmesini veyahut gelir bağlanmasını ; bir prim karşılığında sigortacıya yükleyen sözleşme

Kefalet - Kefil olma, kefillik

Kefillik Sözleşmesi - Kefilin, bir kimsenin alacaklısına karşı o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümü altına girdiği sözleşme

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) Kaydı - KKB A.Ş. üyesi olan kurumlar arasında, bireysel kredi ürün müşterilerine ait detaylı bilginin, kredi kararı aşamasında risk faktörünün belirlenmesine ve dolayısıyla da riskin minimize edilebilmesine olanak sağlamak üzere çağdaş yöntemler kullanılarak paylaşımına olanak sağlayan bir "bilgi paylaşım sistemidir".

Kentsel Gelişme Alanı - İmar planı sınırı içinde kalan ve imar planı raporunda belli edilen süre içinde kentin gelişmesine ayrılan alanlar

Kira - Bir taşınır ya da taşınmaz malın bir bedel karşılığında başka bir kişinin kullanımına sunulması

Kira Sözleşmesi - Kiralayanın kendisine ödenen bedel karşılığında taşınır veya taşınmaz malın kullanılmasını belli bir zaman için kiracıya devretmesi sözleşmesi

Kira Şerhi - Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesidir.

Konut Alanı - Konut inşa edilebilir alan

Konut Finansman Kuruluşları - Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri

Konut Hakkı - Devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılamak için gerekli tedbirleri alması ve toplu konut teşebbüslerini desteklemesi

Konut Yapı Kooperatifi - Arsa ve arazi satın alıp birleştirerek imar planına uygun bir biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlayıp ortaklarına konut yaptıran kuruluşlar

Kamulaştırma - Devlet veya kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek koşulu ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması, mülkiyetini elde etmesi

Kanuni İpotek - Kurulması bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş ipotek Örnek - Satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi gibi bazı işlemlerde kanuni ipotek kurulması istenebilir.

Kanuni Mirasçılar - Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar (Medeni Kanun 495 vd.)

Kat İrtifakı - Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı

Kayıtlı Değer - Emlak Vergisi Kanuna göre belirlenmiş değere, üzerinden geçen her yıl için yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değer

Kefil - Bir borcun ödenmemesi durumunda ilgili borcu ödeyeceğine dair taahhüt veren kişi, garantör

KKDF - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Konut Sigortası - Konuta ait lokasyon, yaş ve diğer tehlike faktörlerinin göz önünde bulundurularak, ortaya çıkan risklere karşılık konutu ve içinde bulunan eşyaları kapsayan sigorta türü

Kooperatif - Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik yararlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet biçimi ile sağlayıp korumak amacıyla kurulan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar

Kök Tapu Kaydı - Bir tapu kaydının esas itibariyle kaynaklandığı tapu kaydı, ilk tapu kaydı

Kredi Bakiyesi - Kalan kredi borcu

Kredi Ödeme Güvencesi Sigortası - Kredi müşterilerinin istek dışı işsizlik veya hastanede yatma durumlarında belirli süre (6 ay) boyunca kredi taksitlerini ödeyen, hayat sigortası teminatını da kapsayan sigorta türü

Kredi Riski - Borçlu kişi veya kuruluşun anlaşma şartları dahilinde taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmeme olasılığı

Kredi Sözleşmesi - Kredi verenin, belli bir miktara kadar belirli olan veya olmayan bir zaman içinde, bazı koşullarla kredi alana, kredi kullandırmayı, kredi alanın da bu krediyi hangi şartlarla geri vereceğini taahhüt ettiği çerçeve sözleşme

Kredibilite - Kredi itibarı, güvenilirlik

Kur Farkı - Dövize endeksli tüketici kredilerinde, tahsilat kurunun kullandırım ya da bir önceki tahsilat kurundan yüksek olması durumunda faiz benzeri gelir söz konusudur. Faiz ve benzeri gelirinin oluştuğu her durumda KKDF ve BSMV yükümlülüğü de doğmaktadır. Kredi geri ödeme tarihlerinde anapara kur artışından kaynaklanan KKDF ve BSMV müşteriden ayrıca tahsil edilmektedir.

L

LTV (Loan to Value) - Kullandırılacak kredinin konut ekspertiz değerine oranı. Maksimum %75 olabilir.

M

Malik - Mülkiyet hakkı sahibi, bir şeye sahip olan kişi

Mortgage - Konut kredisi; konut edinimi amaçlı, evin değerinin bir bölümü peşinat olarak verilerek uzun vadede ödenmesine imkan sağlayan, belirli kanun çervesinde işlem yapılan kredi türü

Merhun - Rehinli mal

Mevkii - Yer, mahal

Mevzii İmar Planı - "Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planı” ( 02/09/1999 tarihli İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait esaslara dair Yönetmelik md.3 )

Muaccel - Vadesi gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş

Muaccelliyet - Borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesi

Muafiyet - Yükümlülük dışında tutulmuş

Mukim - Oturan, ikamet eden

Mücavir Alan - Belediye sınırlarına komşu, İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alan

Mücbir Sebep - Zorlayıcı nedenler, önceden gözönüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden ileri gelen olay

Müeccel - Vadeli, zamanı henüz gelmemiş

Müecceliyet - Borcun bir vadeye bağlanması

Müşterek Mülkiyet - Birkaç kişinin bir şeye ortak olarak malik olmaları ve paylarının fiilen bölünmemiş olması durumundaki ortaklık

Müteselsil Kefalet - Kefili asıl borçlu gibi borcu ödemeye yükümlü hale getiren kefalet türü Bu kefalet şeklinde alacaklı asıl borçluya başvurmadan ve rehinleri paraya çevirmeden müteselsil kefile başvurabilir.

Müteselsil Kefil - Borçlu ile birlikte asıl borçlu gibi borcun tamamını ödemeyi üstlenen kişi

N

Nazım İmar Planı - Onaylı halihazır haritalar üzerine çizilen, konut, ticaret, sanayi bölgeleri, yeşil alanlar gibi arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfuslarını, nüfus yoğunluklarını ve gerekirse yapı yoğunluklarını , çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemleri gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak için düzenlenen plan

Nizam - Düzenleme

O

Ortak Tapu - Bir gayrimenkule müştereken sahip olunduğunu gösterir belge

Oturma Hakkı - Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren hak Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. (Medeni Kanun Madde 823)

Oturma İzni - Belirli bir ülkede veya bölgede bir süre oturmak için resmi makamlar tarafından verilen izin

Ö

Ödeme Planı - Bir borcun hangi taksitlerle, hangi zaman aralığında, nasıl ödeneceğini gösteren belge

Ölünceye Kadar Bakma Akdi - Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir

P

Pafta - Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritası

Parsel - Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçası

Parselasyon - Bir araziyi parsellere bölme işlemi

Paydaşlığın Giderilmesi - Herhangi bir şeyin kendisini veya satılarak bedelini paylaştırarak ortaklığı sona erdirme

R

Rayiç - Sürüm değeri, geçerli olan değer

Rayiç Bedel - Bir ekonomik değerin değerleme günündeki normal alım satım değeri, piyasa değeri

Rehin - Bir mal, para veya başka bir menkul ile ilgili garanti veya güvence karşılığında tutulan mal, para veya menkul kıymet

Resmi Senet - Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşme

Rücu - Bir ödemede bulunan kimsenin yaptığı bu ödemeyi kısmen veya tamamen, ödeme yapması gereken diğer kişilerden istemesi

S

Sabit Faiz - Borç süresince belli bir faiz oranının uygulanması, faiz oranının değişmeden uygulandığı durum

SİT Alanları - Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumak Kanunu ve İmar Kanununda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tesbit ve tescil işlemleri tamamlanan Tarihsel, Arkeolojik, Doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme fiziksel planları ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getirilen alanlar

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (SÖBF) - Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması halinde kredi sözleşmesi yapılmadan önce tüketicilere verilmesi zorunlu olan bilgi formu

Subasman - Bir inşaatın temelinin üzerindeki ilk kısım, bunun üzerine inşaat normal kısmı yapılır

Sükna Hakkı - Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi

Ş

Şuf'a Hakkı - Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren hak

T

Taahhütname - Kendi nam ve hesabına bir gerçek kişiye veya tüzel kişiye karşı sözleşmeli veya sözleşmesiz bir işin yapılmasının veya bir şeyin tesliminin yüklenilmesi belgesi

Taban Bina Alanı - Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alan

Tabii Zemin - Arazinin toprakları çıkarılarak alınmamış (hafredilmemiş ) veya doldurulmamış doğal durumu

Tahdit - Hudutlandırma, sınırlandırma

Tahdit Edilmiş Saha - Bir devletin, çeşitli amaçlarla içinden geçilmesini veya üzerinden uçulmasını yasakladığı veya bazı şartlara bağladığı bölge, sınırlandırılmış alan

Tahsis Belgesi - Bazı taşınmazların kime tahsis edildiğini gösteren belge

Taksim Davası - Ortak mülkiyette bulunan bir malın ortaklar arasında dağıtılmasını amaçlayan dava

Taksit - Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli parçalarından her biri

Tapu - Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge, Tapu senedi

Tapu Kaydının Tashihi Davası - Tescilin, gerçek hak durumuna uymaması durumunda ayni hakları zarara uğrayan kişinin tapudaki kaydın düzeltilmesi için açtığı dava

Tapu Senedi - Taşınmaz malın tasarrufunda mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen , içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu , sınırları, ölçüsü ve değeri belirtilen belge

Tapu Sicil Müdürlüğü - Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlükler

Tapu Sicili - Taşınmaz mallar üzerindeki hakların durumunu gösteren tapu kütüğü

Tapu Sicilinin Aleniği (Açıklığı) - İlgisi olduğunu ispat eden herkesin, tapu kütüğüne bakabilmesi ve kendisince önemli sayfaların gerekli belgeleriyle birlikte tapu memuru tarafından kendisine verilmesini isteyebilmesi

Tapu Takyidatı - Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren, tapudan alınan belge

Tapuya İtimat İlkesi - Tapu sicilindeki kayıtlara dayanılarak geçerli hak sahibi olunabileceği ilkesi

Tasdik - Onaylamak

Tashih - Düzeltme; resmi bir kütüğün , bir hukuki işlemin düzeltilmesi

Tasnif - Sınıflandırma, bölümlendirme

Tazmin - Ödeme, zararını ödeme

Teknik Şartname - Yapının teknik özelliklerini, teknik sınırlamalarını, dizayn özelliklerini, kullanılan malzemeler gibi teknik detayları içeren şartname

Temel Üstü Ruhsatı - Binanın doğru kurulduğunu gösteren belge

Temellük - Devralma, mülk edinme

Temerrüt - Borcun ödemesinde gecikme

Teminat - Bir borcun zamanında ve uygun biçimde ödeneceğini sağlayan işlem, belli bir işlem için verilen garanti

Tenkisi Bedel Davası - Kira, kamulaştırma vs bedelini yüksek bularak, bu bedelin indirilmesi için açılan dava

Toplu Konut Fonu - Konut sorununu çözmek ve toplu konut yapımını hızlandırmak amacıyla oluşturulan fon

Trampa - Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir (BK.232). Değiştiri¬lecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir.

U

Uygulama İmar Planı - Tasdikli halihazır haritalar üzerinde nazım imar plan esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin imar uygulama planlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılı gösteren plan

U

Üst (İnşaat Hakkı) - Başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkı. (Medeni Kanunu 726, 826)

Üst Sınır İpoteği - Maksimal ipotek, üst sınır ipoteği, taşınmazın azami ne miktar için teminat olarak gösterildiğini belirten taşınmaz rehni

V

Vade - Ödeme süresi, kredi borcunun kapatılmasına kadar geçecek olan zaman dilimi, ay.

Vaziyet Planı - Binanın yerleşim planı.

Vefa Hakkı - Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı talep ile gerçekleştirmesini isteme hakkı

Vekaletname - Vekillik belgesi, temsil belgesi

Veraset (Mirasçılık) Belgesi - Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

Y

Yapı Düzeni - Yapı imar alanı

Yapı İnşaat Alanı - Bodrumlarda iskan edilen katların %50 si ile asma kat, çekme kat ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların ışıklıkları çıktıktan sonraki alanları toplamı

Yapı Kullanım İzni - İskan izni, Belediye tarafından, binanın onaylı projeye uygunluğu denetlendikten sonra verilen belge

Yapı Ruhsatı - Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belge

Yapılaşma Hızı - Belirli bir gayrimenkulün bulunduğu ada,pafta veya parselde İmar mevzuatına uygun olarak gerçekleşen yapılaşmanın hızı

Yapılaşma Oranı - Belirli bir gayrimenkulün bulunduğu ada, pafta veya parselde İmar mevzuatına uygun olarak gerçekleşen yapılaşmanın yüzdesi

Yap-Satçı - Kendine ait bir arsa üzerinde veya başkalarından almış olduğu arsaya kat karşılığı konut yapan kişi.

Yasal Takip - Kredi borcu olan bir kişininborcunu vadesinde ödememesi durumunda sözleşme ve yasa gereği borcun tahsil işleminin yerine gelmesi. Yasal takip başlamadan önce, ilk 30 günlük gecikmeden sonra borçlu öncelikle yakın izleme diye adlandırılan sisteme geçer ve yeni bir kredi kullandırılması engellenir.

Yerleşme Alanı - İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümü

Yeşil Saha - Şehir imar planlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan, hizmet alanı (park,bahçe vs) olarak ayrılmış alan.

Yıkım Kararı - İmar planına göre yapılmayan veya yıkılmadığı takdirde eskiliği nedeniyle kendiliğinden yıkılma ve kişilere zarar verme tehlikesi içinde bulunan binanın yıkılması kararı

Yıllık Maliyet Oranı - Kredi veren ve tüketici tarafından kabul edilmiş olan faiz, ücret, masraf ve kamusal yükümlülükler dahil tüm taahhütlerin bugünkü değerlerinin yıllık olarak toplamına eşit olan oranı

Yola (Kamuya) Terk - Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taşınmazın tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

Yoldan İhdas - İmar planı uygulaması sırasında yolun kapanması nedeni ile oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tapuya tescili işlemidir

Yönetim Planı - Kat mülkiyetinde ana taşınmazın yönetimini düzenleyen, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28.maddesine göre düzenlenen ve kat maliklerinin imzalarını içeren belge

Z

Zilyetlik - Bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti.

Zorunlu Deprem Sigortası - Genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan, sigorta bedeli dikkate alınarak deprem sonucu binalarda oluşacak maddi zararları karşılayan sigorta türü.

Sayfa içeriğini puanla