Konut ve İhtiyaç Kredisi

  Paylaş

  Değerli Müşterimiz,

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Bankamızdan kullanmış olduğunuz konut kredisi kapsamında imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan sigorta hükümlerine ilişkin aşağıdaki maddeler tüketici aleyhine olduğu ve haksız şart sayılması sebebiyle kesin olarak hükümsüz sayılmıştır.

  Bu kapsamda Bankamızla imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesinde yer alan sigorta hükümlerine ilişkin aşağıdaki maddeler tarafınıza uygulanmayacaktır.

  Lehinize olan yeni madde metni bilginiz için iletilmekte olup, kredi sözleşmenizi imzaladığınız tarih itibariyle geçerli olacaktır.

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

  Sigorta Hükümleri- Uygulanmayacak Maddeler

  Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, kredinin teminatı olarak vereceği menkul, gayrimenkul ve diğer kıymetli madenler ile Banka’dan aldığı konut kredisine binaen satın aldığı konutu Banka alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar kredi konusuyla,  tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olmak üzere Banka'nın uygun göreceği şart, kayıt ve müddetlerle sigorta ettirecektir. Sigorta, taksitler toplamı üzerinden yapılacaktır.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, Sigorta Poliçelerinde Banka’nın Dain (alacaklı) ve Mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Banka’ca sigorta şirketinden tahsil, ahzu kabz ve kredi alacağına mahsup edilmesini, sigorta primleri, vergi ve masraflarının kendisi tarafından ödeneceğini, sigorta yaptırılan konut ve diğer teminatlar ile ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini layıkıyle yerine getireceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  İşbu sözleşme kapsamında teminat olarak taşıt rehni verildiği takdirde, Taşıt Sigortasının mahiyeti her türlü risklere karşı full kasko, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk, ferdi kaza ve deprem sigortasını kapsayacaktır. Öte yandan Taraflar, aracın hasara uğraması veya çalınması halinde, Banka’nın Kredili Müşteri'den muvafakat almasına gerek olmaksızın sigorta tazminatının tahsil edilebilmesi için gerekli her türlü işlemi yapması ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmesi ve Kredili Müşteri ve Kefiller’den olan alacakları sigorta bedelinden mahsup edebilmesi hususunda anlaşmışlardır.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, ayrıca işbu sözleşme hükümlerine göre Banka’ca açılacak/açılan kredi nedeniyle Banka alacağının tamamen fer’ileri ile beraber tahsil edileceği tarihe kadar sigorta ettirilmesini ve bu amaçla Kredili Müşteri’nin açık talebi olması halinde düzenlenecek “Kredi Hayat Sigortası" ve “Ferdi Kaza Sigortası” ile ilgili tüm prim ve masraflar ile gider vergilerinin Banka’ya ödeneceğini, yapılan veya Banka’nın talebi üzerine herhangi bir sigorta şirketinden yaptıracağı sigorta poliçelerinde Banka’nın Dain ve Mürtehin olarak gösterilmesini beyan, kabul ve taahhüt ederler.  

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, Kredi Hayat Sigortası’nda Kredili Müşteri’nin sigorta süresi içinde vefatı halinde ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödeneceği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının işbu alacağa mahsubu neticesinde kalacak bakiyenin mirasçılara ödenmesini; Ferdi Kaza Sigortası’nda ise Kredili Müşteri’nin sigorta süresi içinde kaza geçirmesi halinde ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödeneceği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının işbu alacağa mahsubu neticesinde kalacak bakiyenin Kredili Müşteri’ye ödenmesini beyan ve kabul ederler.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar; Banka’nın açılacak kredi sebebiyle yaptırılan tüm sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında yenilemeyi, her yıl yenilenen sigorta bedelinin, kalan anapara tutarından düşük olmayacağını ve yenilenen sigorta ücretini ödemeyi, konut kredilerinde sigorta işlemlerinin, mecburiyet teşkil etmediğini, beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  Taraflar, açılacak kredi sebebiyle düzenlenecek sigorta poliçeleri ile ilgili olarak Kredili Müşteri, Banka’nın poliçeyi dilediği sigorta şirketinden düzenlettirebileceğine, yenileyebileceğine ve primlerini, Kredili Müşteriden ayrıca muvafakat alınmasına gerek olmadan, Kredili Müşterinin Kredili Mevduat Hesabından veya kredi kartından alabileceğine muvafakat ettiği hususlarında anlaşmışlardır.

   

  Sigorta Hükümleri - Yeni Madde:

  Kredili Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmaz. Kredili Müşteri sigorta yaptırmak istemesi halinde poliçeyi Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği herhangi bir sigorta şirketinden düzenlettirebilecek olup Kredili Müşterinin dilediği sigorta şirketinden sağladığı işbu teminat Banka tarafından kabul edilecektir. Ancak bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması şarttır.

  Kredili Müşterinin sigorta yaptırmayı tercih etmesi halinde Banka, sigorta poliçelerinde Dain (alacaklı) ve Mürtehin sıfatıyla kayıtlı olacaktır. Sigorta konusu riskin doğması halinde ise sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat, dain ve mürtahin sıfatından dolayı öncelikle Bankanın kredi alacağına mahsup edilecektir.

  Konut edinimi amacıyla kullandırılan kredilerde yapılan sigorta sözleşme ve poliçeleri dolayısıyla alınan paralar BSMV’den muaftır.

   

  Değerli Müşterimiz,

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Bankamızdan kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisi kapsamında imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan sigorta hükümlerine ilişkin aşağıdaki maddeler tüketici aleyhine olduğu ve haksız şart sayılması sebebiyle kesin olarak hükümsüz sayılmıştır.

  Bu kapsamda Bankamızla imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesinde yer alan sigorta hükümlerine ilişkin aşağıdaki maddeler tarafınıza uygulanmayacaktır.

  Lehinize olan yeni madde metni bilginiz için iletilmekte olup, kredi sözleşmenizi imzaladığınız tarih itibariyle geçerli olacaktır.

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

  Sigorta Hükümleri- Uygulanmayacak Maddeler

  Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs, kredinin teminatı olarak vereceği menkul ve gayrimenkulleri, Banka alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar amaca uygun şart, kayıt ve müddetlerle sigorta ettirecektir. Sigorta, taksitler toplamı üzerinden yapılacaktır.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, Sigorta Poliçelerinde Banka’nın dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Banka’ca sigorta şirketinden tahsil, ahzu kabz ve kredi alacağına mahsup edilmesini, Sigorta Primleri, vergi ve masraflarının kendisi tarafından ödeneceğini, sigorta yaptırılan menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini layıkıyla yerine getireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  Taraflar, Taşıt Sigortasının her türlü risklere karşı full kasko, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk, ferdi kaza ve deprem sigortasını kapsaması gerektiği, aracın hasara uğraması veya çalınması halinde, Banka’nın Kredili Müşteri'den muvafakat almasına gerek olmaksızın sigorta tazminatının tahsil edilebilmesi için gerekli her türlü işlemi yapması ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmesi ve krediden mahsup edilmesi hususlarında anlaşmışlardır. 

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar ayrıca işbu sözleşme hükümlerine göre Banka’ca açılacak/açılan kredi nedeniyle Banka alacağının tamamen fer’ileri ile beraber tahsil edileceği tarihe kadar sigorta ettirilmesini ve bu amaçla Kredili Müşteri’nin açık talebi üzerine düzenlenecek “Kredi Hayat Sigortası" ve “Ferdi Kaza Sigortası” ile ilgili tüm prim ve masraflar ile gider vergilerinin Banka’ya ödeneceğini, yapılan veya herhangi bir sigorta şirketinden yaptıracağı sigorta poliçelerinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Dain ve Mürtehin olarak gösterilmesini beyan, kabul ve taahhüt ederler.  Kredili Müşteri, kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesi ile uyumlu sigorta poliçesini Banka’ya ibraz edeceğini kabul ve beyan eder.

  Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/lar, Kredi Hayat Sigortası’nda Kredili Müşteri’nin sigorta süresi içinde vefatı halinde ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödeneceği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının işbu alacağa mahsubu neticesinde kalacak bakiyenin mirasçılara ödenmesini; Ferdi Kaza Sigortası’nda ise Kredili Müşteri’nin sigorta süresi içinde kaza geçirmesi halinde ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödeneceği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının işbu alacağa mahsubu neticesinde kalacak bakiyenin Kredili Müşteri’ye ödenmesini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  Taraflar, Kredili Müşteri, Kefiller ve rehin belgesi tevdi eden üçüncü şahıs/ların, Banka’nın açılacak kredi sebebiyle yaptırılan tüm sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında yenilemesi, her yıl yenilenen sigorta bedelinin, kalan anapara tutarından düşük olmaması ve yenilenen sigorta ücretinin ödenmesi hususlarında anlaşmışlardır.

  Açılacak kredi sebebiyle düzenlenecek sigorta poliçeleri ile ilgili olarak Kredili Müşteri, Banka’nın poliçeyi dilediği sigorta şirketinden düzenlettirebileceğine, yenileyebileceğine ve primlerini bu sözleşmede yer alan beyanı çerçevesinde, Kredili Müşterinin Kredili Mevduat Hesabından veya kredi kartından alabileceğine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Sigorta Hükümleri - Yeni Madde:

  Kredili Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmaz. Kredili Müşteri sigorta yaptırmak istemesi halinde poliçeyi Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği herhangi bir sigorta şirketinden düzenlettirebilecek olup Kredili Müşterinin dilediği sigorta şirketinden sağladığı işbu teminat Banka tarafından kabul edilecektir. Ancak bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması şarttır.

  Kredili Müşterinin sigorta yaptırmayı tercih etmesi halinde Banka, sigorta poliçelerinde dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olacaktır. Sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde ise sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat, dain ve mürtahin sıfatından dolayı öncelikle Bankanın kredi alacağına mahsup edilecektir.

   

   

  Sayfa içeriğini puanla