Vergi Rehberi

Dar mükellef ve tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar için vergilendirme ile ilgili detaylar Vergi Rehberi'nde.

  Paylaş

  MENKUL KIYMET ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ (GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDA) VERGİLENDİRİLMESİ

  MENKUL KIYMET TÜRÜ

  TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

  DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

  TAM MÜKELLEF KURUM

  DAR MÜKELLEF KURUM

  TL MEVDUAT

  Tüm Vadeler için % 15

  %15 stopaja tabi.
  ÇVÖA kapsamında düşük oranlı tevkifat uygulanabilir. (1)

  Tüm Vadeler için % 15. Kurumlar Vergisine tabi (%20) Ödenen stopaj beyannameden indirilebilir.

  %15 stopaja tabi. ÇVÖA kapsamında düşük oranlı tevkifat uygulanabilir. (1)

  YABANCI PARA (DTH) MEVDUAT

  Tüm Vadeler için % 15

  %15 stopaja tabi. ÇVÖA kapsamında düşük oranlı tevkifat uygulanabilir. (1)

  Tüm Vadeler için % 15. Kurumlar Vergisine tabi (%20) Ödenen stopaj beyannameden indirilebilir.

  %15 stopaja tabi. ÇVÖA kapsamında düşük oranlı tevkifat uygulanabilir. (1)

  REPO

  Tüm Vadeler için % 15

  %15 stopaja tabi. ÇVÖA kapsamında düşük oranlı tevkifat uygulanabilir. (1)

  Tüm Vadeler için % 15. Kurumlar Vergisine tabi (%20) Ödenen stopaj beyannameden indirilebilir.

  %15 stopaja tabi. ÇVÖA kapsamında düşük oranlı tevkifat uygulanabilir. (1)

  YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

  01.10.2006 tarihinden itibaren %10 stopaja tabi. (2) (6)

  01.10.2006'dan itibaren % 0 stopaja tabi (3)

  01.10.2006'dan itibaren %10 stopaja tabi (2) (6) Kurumlar Vergisine tabi (%20) Ödenen stopaj beyannameden indirilebilir.

  01.10.2006'dan itibaren % 0 stopaja tabi (4)

  DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU ALIM SATIM KAZANÇLARI (01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilenler için)

  %10 stopaja tabi

  07.07.2006'dan itibaren % 0 stopaja tabi (3)

  23.07.2006'dan itibaren %10 stopaja tabi Kurumlar Vergisine tabi (%20) Ödenen stopaj beyannameden indirilebilir.

  07.07.2006'dan itibaren % 0 stopaja tabi (4)

  DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİ (01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilenler için)

  %10 stopaja tabi

  07.07.2006'dan itibaren % 0 stopaja tabi (3)

  23.07.2006'dan itibaren %10 stopaja tabi Kurumlar Vergisine tabi (%20) Ödenen stopaj beyannameden indirilebilir.

  07.07.2006'dan itibaren % 0 stopaja tabi (4)

  VADELİ İŞLEM ve OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

  VOB’da 31.12.2008 yılına kadar yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır. VOB dışında banka aracılığıyla işlem yapan %10 oranında stopaja tabidirler.

  VOB ve VOB dışında da stopaja tabi değildir.

  VOB’da 31.12.2008 yılına kadar yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır. VOB dışında banka aracılığıyla işlem yapan %0 oranında stopaja tabidirler. Kurumlar Vergisine tabi (%20)

  VOB’da 31.12.2008’e kadar yapılan işlemlerden elde edilenler % 0 oranında stopaja tabidir. Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla faaliyette bulunan dar mükellef kurumların aralarında yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden doğan kazançlar için tevkifat yapılmaz.

  EUROBOND ALIM SATIM KAZANCI

  Beyana Tabi (5)

  Dar mükellef gerçek kişilerin Eurobondların elden çıkarılmasından sağladıkları kazançlar, 07/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5527 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinin (7) numaralı fıkrasına eklenen cümle ile, anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın, münferit veya özel beyan konusu yapılmayacaktır.

  Kurumlar Vergisine tabi (%20)

  Dar mükellef kurumların Eurobondların elden çıkarılmasından sağladıkları kazançlar, 07/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5527 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinin (7) numaralı fıkrasına eklenen cümle ile, anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın, münferit veya özel beyan konusu yapılmayacaktır.

  EUROBOND FAİZ GELİRİ

  Beyana Tabi (5)

  Dar mükellef gerçek kişilerin Eurobondların elden çıkarılmasından sağladıkları kazançlar, 07/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5527 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinin (7) numaralı fıkrasına eklenen cümle ile, anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın, münferit veya özel beyan konusu yapılmayacaktır.

  Kurumlar Vergisine tabi (%20)

  Dar mükellef kurumların Eurobondların elden çıkarılmasından sağladıkları kazançlar, 07/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5527 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinin (7) numaralı fıkrasına eklenen cümle ile, anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın, münferit veya özel beyan konusu yapılmayacaktır.

  Açıklamalar:

  • Dar mükellef gerçek kişi ve kurumların elde ettikleri faiz gelirlerinden düşük oranlı stopaj uygulanabilmesi için mukimlik belgesi önem arzeder. Mukimlik belgesinin bankalarca müşteriden temin edilememesi halinde bankalar tam mükellefiyet esasında vergileme yapmak zorundadır.
  • 01.01.2006 – 23.07.2006 tarihine kadar, yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları üzerinden mükellefiyet ayrımı yapılmaksızın %15 oranında tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmekteydi. Ancak 2006/10731 sayılı BKK ile 24.07.2006-30.09.2006 tarihine kadar bu kazançların %10 oranında vergilemesine karar verilmiştir. Yine aynı BKK’na istinaden, 01.10.2006 tarihinden itibaren portföy kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaya başlanmasına, dolayısıyla, portföy kazançları üzerinden vergilendirilme yapılmasına son verilerek yatırımcı bazında vergilemeye geçilmiştir.
  • Dar mükellef gerçek kişiler için mukimlik belgesi uygulaması devam etmektedir.Bu belgeyi ibraz etmeyen müşteriler için, bankaların vergilemeyi tam mükellefiyet esasları çerçevesinde yapması gerekmektedir. Tebliğde,ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneği şartı aranır. Dar mükellef gerçek kişiler tarafından verilen mukimlik belgesinin her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Önemli :Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerlidir.
  • 08.03.2007 tarihi itibariyle, dar mükellef kurumlarca bankalara ibraz edilmesi gereken mukimlik belgesi uygulamasına son verilmiştir. Ancak bu sefer; dar mükellef kurumlara bankalarca % 0’ lık tevkifat uygulanabilmesi için bu kurumlara ait kuruluş belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.Bu belgeyi ibraz etmeyen müşteriler için, bankaların vergilemeyi tam mükellefiyet esasları çerçevesinde yapması gerekmektedir. Tebliğde, dar mükellef kurumların kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğinin veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğinin ibraz edilmesi şartı aranır.
  • Eurobondlardan elde edilen gelirler beyana tabi olarak vergilendirilmektedir.
  • Değişken fonlarda Takasbank tarafından günlük olarak açıklanan bilgiler çerçevesinde, fon portföyünün % 51’inin İMKB’de a işlem gören hisse senetlerinden oluşması şartının ihlal edilmesi durumunda, ertesi günden itibaren söz konusu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Bu nedenle fon portföyünün %51’in altına inmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. Portföyünün en az % 51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulması halinde istisnaya tabidir.

  DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN %0 ORANINDA STOPAJA TABİ TUTULMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  Dar mükellef gerçek kişilerin ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneğinin, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ilgili vergi dairesine (Boğaziçi Vergi Dairesi) ibraz edilmesi ve ilgili vergi dairesinden Özel Kodlu VKN alınması gerekmektedir. Bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde vergileme tam mükellefiyet esasları çerçevesinde yapılır.

  DAR MÜKELLEF KURUMLARIN %0 ORANINDA STOPAJA TABİ TUTULMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  Dar mükellef kurumların  kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini banka yada aracı kurum yada doğrudan Boğaziçi Vergi Dairesi'ne ibraz edilmesi ve ilgili vergi dairesinden Özel Kodlu VKN alınması gerekmektedir.
  Bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde vergileme tam mükellefiyet esasları çerçevesinde yapılır.

  Menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak yukarıda yerverilen bilgiler TEB A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. TEB, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak
  hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından TEB A.Ş. hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, TEB'in tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

  Sayfa içeriğini puanla