Kentsel Dönüşüm Kredisi

TEB, Kentsel Dönüşüm'ü destekliyor!

Kentsel Dönüşüm Kredisi
  Paylaş

  TEB Kentsel Dönüşümü Destekliyor!

  Deprem riski altındaki binaların yenilenmesi kapsamında konutlarını yenilemek isteyen maliklere Kentsel Dönüşüm Kredisi desteği TEB’den.  

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" verilmiş kurumlar tarafından depreme dayanıksız raporu bulunan yapılarda ikamet eden malikler, bankamıza başvurarak Kentsel Dönüşüm Kredisi fırsatından faydalanabilecektir.

  Kentsel dönüşüm kredisi kullananlar aynı zamanda bakanlık faiz desteğiyle düşük faizlerde kredi kullanabilecektir. 

  Aynı zamanda 120 ay vadeye kadar ve dosya masrafsız kredi kullanım seçeneğinden yararlanabilecektir. Bankamızdan ipoteğin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir ücrette talep edilmeyecektir.

  Kentsel dönüşümle ilgili her türlü sorunuz için TEB Şubeleri'nden bilgi alabilirsiniz. 

  Kredi Tutarı Kredi Vadesi Faiz Oranı Müşteri Faiz Oranı Toplam Aylık Taksit TutarıMüşteri Taksit Tutarı (1. Taksit)Bakanlık Desteği (1. Taksit)Toplam MasraflarAylık Maliyet OranıYıllık Maliyet Oranı
  100.000 TL 120 Ay %1,15 %0,82 1.540,66 TL 1.210,66 TL 330 TL 1.960 TL %0,86 %10,31


  *Örnek ödeme tablosu, Konut Kredisi 100.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Konut Kredisi toplam masraf tutari; ekspertiz ücreti, ipotek ücreti ve kredi hayat sigortası prim ücretinden oluşmaktadır. Kentsel dönüşüm kredilerinde dosya masrafı alınmamaktadır. Tabloda masrafa dahil edilen sigorta ücreti bir yıl için ortalama değerler baz alınarak hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için TEB Şubeleri'ne uğrayabilir veya 0850 200 0 666 TEB Telefon Şubesi'ni arayabilirsiniz. TEB, yukarıda belirtilen kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar. TEB kredi başvurularını serbestçe değerlendirme ve uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir.

  1- Kentsel dönüşüm nedir?

  Kavramsal olarak kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı; kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.

  2- Kentsel Dönüşüm kapsamında çıkmış yasa ve kararları öğrenebilir miyim?

  a) AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN-
  Kanun No: 6306
  Kabul Tarihi: 16.05.2012
  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 31.05.2012

  b) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar-
  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 13.10.2012

  c) AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  Resmi Gazete Yayın Tarihi: 15.12.2012
  3- Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan finansal destekler nelerdir?
  a) Faiz Desteği
  Kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek uygun görülmesi halinde verilen faiz desteği.

  b) Kira Yardımı
  Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, mevzuatta düzenlenen koşullara uygun olarak Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.

  - Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.
  - Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.
  - Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

  c) Yıkım Kredisi
  Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
  - Kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.
  - Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.
  - Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.
  - 1000 m2 yapı için 6.000 TL'dir.

  d) Yapım Kredisi
  Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerinin anlaşmalı bankalarca kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiği takdirde Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından kullanmak üzere TÜFE’ye endeksli kredilendirilebilir. Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında borçlanma sözleşmesi düzenlenir.

  e) Tespit Kredisi
  Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak riskli yapı tespitleri için, özel hesaptan tespit kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

  - Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.
  - Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.
  - Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.
  - 100 m2 daire için 600 ( üst limit )TL'dir.

  4- İlgili Yönetmelik’te Riskli Yapı, Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı nasıl tanımlanmıştır?

  Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı
  Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan
  Rezerv Yapı Alanı : Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlar, olarak tanımlanmıştır.
  Rezerv Yapı Alanı;

  a) Bakanlıkça resen belirlenebilir.

  b) TOKİ veya İdare, Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.

  c) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmibeşinin mülkiyetinin, geliri dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahutta İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi gerekir.

  5- Riskli Yapı nasıl belirlenir?

  Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Riskli yapı tespiti için lisans verilen firmaların listesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

  6- Riskli Alan nasıl belirlenir?

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.

  7- Riskli Yapı sahibi binasını yıktırmak istemezse ne olur?

  Bu husus 6306 sayılı yasanın 5.maddesinde belirtilmiştir. Yasaya göre; öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.
  Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
  Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

  8- Riskli Yapı tespit sonucuna itiraz edilebilir mi?

  Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

  9- Bakanlık, 13.10.2012 sayılı Karar uyarınca kat maliklerine Bankalardan kullanılacak krediler için ne kadar faiz desteği sağlayacaktır?

  Sağlanacak faiz desteği aşağıdaki koşul ve limitlere göre uygulanır. Faiz desteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanır ve değiştirilmez.

  Kredi Türü Faiz Desteği Oranı Azami Ödemesiz Dönem (Yıl) Azami Vade (Yıl) Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit
  Güçlendirme Kredisi 400 baz puan 2 10 50.000 TL
  Konut Yapım Kredisi 400 baz puan 2 10 100.000 TL
  İşyeri Yapım Kredisi 300 baz puan 2 7 100.000 TL

  Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL'yi geçemez. Örnek; Konut başına 100.000 TL’lik krediden maksimum 5 kredi için faiz desteği verilebilir.

  10- Bakanlık faiz desteğini iptal edebilir mi?

  Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.

  11- Kentsel Dönüşüm ile amaçlanan nedir?

  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki Kanun ile amaçlanan öncelikle belirlenecek riskli alanlardaki arsaların birleştirilmesi olacak. Sadece riskli binaların yıkılması değil, binaların yıkımından sonra elde edilecek arsaların birleştirilerek yeni ve sağlıklı kentlerin yaratılmasıdır.

  12- TEB Kentsel Dönüşüm’ün neresinde yer alıyor?

  Yukarıda belirtilen soru ve cevaplar yayınlandığı tarihte güncel olan mevzuat uyarınca hazırlanmıştır ve sadece bilgi içindir. Bu materyalde yer alan yazılar ve bilgiler, ulaşabilen kaynaklardan iyi niyet çerçevesinde derlenmiştir. TEB sunulan materyali mümkün olduğunca güncel kaynaklardan derlemiş olsa dahi, bütün bilginin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. TEB, işbu materyalin içeriği ile ilgili, materyalin içeriğinden kaynaklanan ya da içerikle bağlantılı olarak üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  Sayfa içeriğini puanla